SuperBiz firma Interpretacja przepisów w ZUS

Interpretacja przepisów w ZUS

23.10.2012, godz. 02:00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zus
foto: se.pl

Prawo gwarantuje przedsiębiorcy możliwość uzyskania pisemnego wyjaśnienia, które dotyczy zakresu stosowania przepisów ubezpieczeniowych, czyli odpowiedzi na pytanie, kto im podlega. Poza tym przedsiębiorca może uzyskać pisemne wyjaśnienie sposobu stosowania przepisów.

Taką możliwość stwarza przedsiębiorcy art. 10 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2010 r. Nr 220, poz. 1447).

Wniosek o wydanie interpretacji nie dotyczy wszystkich przepisów ubezpieczeniowych, ale tylko takich, z których wynika indywidualny obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Kto może wystąpić z wnioskiem o interpretację

Uzyskanie z ZUS wykładni przepisów ubezpieczeniowych musi poprzedzić odpowiedni wniosek. Nie każdy może go złożyć. Prośbę o interpretację może wnieść jedynie podmiot, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy. O interpretację przepisów ubezpieczeniowych może się więc zwrócić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą we własnym imieniu. Poza tym z wnioskiem może wystąpić również spółka jawna (nie jej wspólnik), spółka partnerska, spółka komandytowa lub jednoosobowa spółka z o.o. Z wnioskiem nie może natomiast wystąpić spółka cywilna: może to zrobić tylko jej wspólnik - jako przedsiębiorca. Warto pamiętać, że urzędowej interpretacji od ZUS nie uzyska biuro rachunkowe, które obsługuje przedsiębiorcę, nawet jeśli wystąpi z wnioskiem do ZUS w imieniu tego przedsiębiorcy.

ZUS wydaje interpretacje w sprawach:

=podlegania ubezpieczeniom społecznym,

=podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy (o którym mówi ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (o którym mówi ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy),

=stopy procentowej składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

=zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

=obowiązku opłacania i podstawy wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych,

=zasad ustalania właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego (czy w konkretnej sprawie właściwe są polskie przepisy ubezpieczeniowe, czy przepisy ubezpieczeniowe innego państwa należącego do Unii).

ZUS nie wydaje interpretacji w sprawach:

=objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym,

=obowiązku świadczenia przez przedsiębiorcę składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

=uznania danej pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

=świadczeń,

=zasad składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych.

Wydawaniem pisemnych interpretacji przepisów ubezpieczeniowych zajmują się w tej chwili tylko dwa oddziały w Polsce: oddział ZUS w Gdańsku i oddział ZUS w Lublinie. Wnioski interpretacyjne przedsiębiorców złożone w innych oddziałach są przekazywane do jednego z nich.

Dla usprawnienia procesu przedsiębiorca powinien złożyć swój wniosek do właściwego oddziału ZUS. Przedsiębiorcy podlegający oddziałom w: Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi I, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Płocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Toruniu, Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III i Zielonej Górze - powinni składać wnioski do oddziału w Gdańsku. Przedsiębiorcy podlegający oddziałom w: Bielsku-Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu i Zabrzu - powinni składać wnioski do oddziału w Lublinie.

Co we wniosku

Przedsiębiorca występujący do ZUS z wnioskiem o interpretację przepisów ubezpieczeniowych powinien umieścić w nim nazwę firmy, jej siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Ewidencji Działalności Gospodarczej, a także, co bardzo ważne, adres do korespondencji - w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby firmy albo zamieszkania przedsiębiorcy.

We wniosku należy opisać stan faktyczny lub przyszły, o którego interpretację chodzi. Należy też podać własną interpretację tego stanu, aby mogła zostać potwierdzona, skorygowana lub odrzucona przez ZUS. Wniosek o pisemną interpretację podpisuje przedsiębiorca, który go składa, albo osoba uprawniona do jego reprezentowania.

autor: Ewa Jabłońska zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: