SuperBiz firma Państwo dopłaci rolnikom do ubezpieczenia

Państwo dopłaci rolnikom do ubezpieczenia

12.03.2017, godz. 14:43
Rolnik i krowy
foto: SHUTTERSTOCK

Jesteś producentem rolnym? Możesz starać się o dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczeniowych. Sprawdź, jak dostać 65 proc. dotację.

Wsparcie przysługuje na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Od kilku lat producenci rolni mogą ubezpieczać swoje uprawy i zwierzęta, a państwo dopłaca nawet 65 proc. do ich składki.
Głównym celem tego działania jest zachęcanie rolników do zawierania ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz upowszechnienie ubezpieczeń pakietowych, czyli takich, które obejmują wszystkie rodzaje ryzyk występujących w rolnictwie.

Teoretyczne obowiązkowe ubezpieczenia
Zgodnie z zaleceniami UE od 2008 r. rolnicy mają obowiązek ubezpieczyć przynajmniej połowę swoich upraw, ale w praktyce tylko niewielu z nich zawierało takie umowy. Rolnicy tłumaczyli to zbyt wysokimi składkami, a firmy ubezpieczeniowe też się do tego nie paliły obawiając się dużego ryzyka takich ubezpieczeń. Do tego roku na kilkadziesiąt firm ubezpieczeniowych, tylko trzy oferowały ubezpieczenia dla rolników w zakresie upraw rolnych.
Warto podkreślić, że ubezpieczenie dotowane upraw rolnych i zwierząt gospodarskich są bardzo korzystne finansowo. Rolnik płaci bowiem tylko część składki za ubezpieczenie, pozostałą część pokrywa państwo.
65

Dopłaty do upraw i zwierząt
Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich na 2017 r. został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r. (Dz. U. poz. 1937), w wysokości: 65% składki do 1 ha upraw rolnych i 65 proc. składki do 1 szt. zwierzęcia gospodarskiego.

Pojedynczo lub w pakietach
Producenci rolni sami decydują od czego chcą się ubezpieczyć: mogą wybrać pojedyncze ryzyka: grad, przymrozki wiosenne, powódź susza, ujemne skutki przezimowania lub pakiet ryzyk, a więc takich które obejmują wszystkie rodzaje ryzyk występujących w rolnictwie. Jednak budżetowa dopłata do składki ubezpieczeniowej będzie sięgać 65 proc. wysokości składki tylko wtedy, gdy rolnik zawrze umowę obejmującą pakiet rodzajów ryzyka. Poziom dopłaty uzależniony jest od klasy użytków rolnych na działce, na której prowadzona jest uprawa oraz od stawki za pakiet wszystkich ryzyk.

Jakie ryzyka?
Dopłaty z budżetu państwa stosowane są do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

* dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od - huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,
* dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od - huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Kiedy maksymalna dopłata?
Zgodnie z ww. ustawą dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki:

* w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez firmę ubezpieczeniową składki w wysokości nieprzekraczającej 9 proc. sumy ubezpieczenia
* w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez firmę ubezpieczeniową składki w wyższej wysokości
- dla upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V – 12 proc. sumy ubezpieczenia
- dla upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy VI – 15 proc. sumy ubezpieczenia.

Kiedy dopłacą mniej?
* jeśli w umowie ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka składka została ustalona w wysokości przekraczającej odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, dopłaty będą przysługiwała tylko do wysokości tych stawek ubezpieczenia, natomiast pozostałą część składki w całości zapłaci producent rolny

Kiedy bez dopłat?
* jeśli w umowie ubezpieczenia od jednego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka, składka została określona w wysokości przekraczającej 9 proc. 12 proc. i 15 proc. sumy ubezpieczenia, dopłaty nie będą przysługiwały.

Przepis przejściowy
W roku 2017 obowiązuje przepis przejściowy, umożliwiający ubezpieczenie przez producenta rolnego upraw rolnych od jednego lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka z zachowaniem możliwości skorzystania z dofinansowania z budżetu państwa do składek ubezpieczenia. Zgodnie z tym przepisem w przypadku przekroczenia przy sumie 10 ryzyk stawki taryfowej ponad odpowiednio 9 proc., 12 proc. lub 15 proc. dopłaty do tych stawek będą pomniejszane proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia.

Gdzie po dopłaty
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z pięcioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2017 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich. Są to:
* Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
* Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW" z siedzibą w Warszawie,
* Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
* Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
* InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: