SuperBiz firma Rozliczenie PIT. Zeznanie podatkowe przedsiębiorcy

Rozliczenie PIT. Zeznanie podatkowe przedsiębiorcy

10.04.2015, godz. 10:20
Akcja PIT
foto: SHUTTERSTOCK

Jeśli w 2014 roku prowadziłeś inną niż rolnicza działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadzie skali podatkowej, rozliczasz się z fiskusem na formularzu PIT 36. PIT 36 nie dotyczy jednak osób prowadzących działalność gospodarczą, która jest rozliczana w formie karty podatkowej, ryczałtu lub podatku liniowego. Na złożenie zeznania masz czas do 30 kwietnia 2015 roku.

Oprócz osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, PIT 36 wypełniają podatnicy, którzy:
* prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych
zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
* uzyskiwali przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z
innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
* uzyskiwali przychody ze źródeł przychodów położonych za granicą,
* uzyskiwali przychody z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych
zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani
podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek
* niektóre dochody małoletnich dzieci (m.in. renty, najem i dzierżawa, prawa majątkowe)
Uwaga: Na formularzu PIT-36 rozliczają się również ci podatnicy, którzy
rozliczają  samodzielnie tylko niektóre dochody, a mają także dochody rozliczane za pośrednictwem pracodawcy.

Druk PIT 36 jest podobny do druku PIT 37, jest jednak bardziej rozbudowany. Zanim przystąpisz do wypełniania PIT 36, musisz wybrać sposób  rozliczenia. Masz  trzy możliwości: indywidualne, wspólnie z dochodami małżonka lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Kto może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem

Aby małżeństwo mogło rozliczyć się wspólnie, ich związek małżeński oraz wspólnota majątkowa muszą trwać nieprzerwanie przez cały rok 2014.

Kto może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci

Jako osoba samotnie wychowująca dziecko może rozliczyć się każda osoba (rodzic lub opiekun prawny) wychowująca samotnie dziecko, a więc: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik lub osoba, wobec której sąd orzekł separację i przydzielił opiekę nad małoletnim dzieckiem, a także  osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Jak rozliczyć PIT 36

Zaczynasz wypełnianie PIT 36 od podania swego numeru NIP lub PESEL (jeśli nie jesteś przedsiębiorcą) i roku, za który składasz zeznanie.
W części A formularza PIT 36 podajesz cel zeznania (zeznanie lub jego korekta) oraz nazwę urzędu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania.
Uwaga, nie chodzi o miejsce zameldowania, ale miejsce stałego zamieszkania
W części B1 wpisujesz swoje dane , natomiast część B2 zawiera dane małżonka, jeśli rozliczasz się wspólnie.
W części C informujesz urząd skarbowy (zaznaczając właściwe kwadraty) m.in. o zwolnieniu z podatku z tytułu tzw. kredytu podatkowego (dotyczy jedynie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej po spełnieniu rozmaitych warunków opisanych w ustawie) oraz o ewentualnych przychodach  z emerytury bądź renty zagranicznej.
W części D wykazujesz wszystkie dochody (przychody z działalności po odjęciu
kosztów jej prowadzenia) i ewentualnie straty (gdy koszty uzyskania przychodów przekroczą sumę przychodów). Dochody te wpisujesz w poszczególne rubryki formularza w zależności od sposobu, w jaki zostały one uzyskane. Są to:
* należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej lub zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy,
* emerytury, renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy,
* pozarolnicza działalność gospodarcza,
* działy specjalne produkcji rolnej,
* działalność wykonywana osobiście, (w tym umowy o dzieło i zlecenia),
*  najem lub dzierżawa,
*  prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT,
inne źródła.
Uwaga! W pozycji  D3 masz obowiązek do swoich dochodów doliczyć dochody małoletnich dzieci otrzymywane np. z tytułu renty rodzinnej, wynajmu i najmu, praw majątkowych itp. ( wcześniej powinieneś wypełnić załącznik PIT/M). Natomiast nie wykazujesz dochodów małoletnich dzieci pochodzących z ich stypendiów, pracy oraz przedmiotów oddanych im do swobodnego użycia.
W części E dokonujesz odliczeń od dochodu zwolnionego z podatku, strat i składek na ubezpieczenie społeczne. Wykazuje się tu straty z lat ubiegłych oraz składki, które w razie niezaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, mogą zostać odliczone od dochodu. Możesz również w tej części odliczyć ulgi, jeśli korzystasz ze zwolnień od podatku dochodowego, prowadząc działalność gospodarczą na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej.
W części F dokonujesz odliczeń od dochodu oraz odliczasz dochód zwolniony od podatku – np. jeśli  korzystasz z ulg i odliczeń od dochodu takich jak np.: ulgi na Internet oraz ulgi związane z mieszkaniem i domem,  ulgi rehabilitacyjne, odliczenia z tytułu przekazanych darowizn itp. Dodatkowo do zeznania podatkowego Najpierw wypełniasz załączniki PIT/O oraz PIT/D, potem na ich podstawie wypełniasz rubryki w części F wniosku PIT – 36.
W części G wykazujesz kwoty zwiększające podstawę opodatkowania lub zmniejszające stratę. PO wypełnieniu części od D do G obliczasz podatek - służy do tego część H. Rozliczając się na PIT-36 powinieneś sprawdzić próg podatkowy, a
następnie obliczyć podatek według skali (18 procent minus kwota
zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr, ewentualnie kwota 14839 zł 02 gr +
32 procent nadwyżki ponad 85528 zł).

Po obliczeniu kwoty podatku, czas na odliczenia od podatku. Przedsiębiorcy opodatkowani według skali dokonują odliczeń w części I PIT-36. Poza składką na ubezpieczenie zdrowotne, możesz skorzystać np. z ulgi na dzieci (wykazanej w części C załącznika PIT-O). Obliczenia zobowiązania podatkowego i kwoty do zapłaty (lub nadpłaty) dokonuje się w części J-K formularza. Obliczenie kwoty, którą należy zapłacić do 30 kwietnia 2015 roku polega na zaokrągleniu podatku do pełnych złotych i odjęciu od niego sumy zaliczek zapłaconych w trakcie roku podatkowego. Należna kwota jest liczbą dodatnią, nadpłata to liczba ujemna i w tym wypadku w pozycji 209 PIT-36 należy wpisać „O”.
Ważne!
Nie zapomnij o załącznikach i podpisaniu zeznania.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: