SuperBiz firma Sięgnij po fundusze restrukturyzacyjne

Sięgnij po fundusze restrukturyzacyjne

19.11.2015, godz. 12:06
BIZNES FIRMA SPOTKANIE ZEBRANIE
foto: SHUTTERSTOCK

Firma, która znalazła się w finansowych tarapatach, może starać się o pomoc z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw. Otrzyma ją w postaci pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację albo wsparcia finansowego niebędącego pomocą publiczną.

Na rachunek Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw trafia 15 proc. corocznych przychodów uzyskiwanych w ramach prywatyzacji. Fundusz zasilają też odsetki od zgromadzonych w ten sposób pieniędzy. Ze środków Funduszu mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy, w tym również prywatni. Wnioski o wsparcie niebędące pomocą publiczną oraz o pomoc publiczną na ratowanie i restrukturyzację zainteresowani przedsiębiorcy mogą składać w dowolnym terminie, nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

Czytaj koniecznie: Kolejny wzrost pensji! Polact zarabiają najlepiej od kwietnia

Jak złożyć wniosek?

Przedsiębiorca może aplikować o pomoc na ratowanie lub restrukturyzację swojej firmy, składając wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Wzory wniosków w zależności od rodzaju pomocy, o którą ubiega się przedsiębiorca (wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację lub wniosek o udzielenie pomocy w celu ratowania) można znaleźć na stronie bip.msp.gov.pl (są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio w Ministerstwie Skarbu Państwa albo przesyłać drogą pocztową.

Co w umowie

W umowie o udzielenie pomocy na ratowanie lub restrukturyzację jest określona wielkość, forma i przeznaczenie pomocy oraz zobowiązania przedsiębiorcy, m.in.:

? do wykorzystania pomocy zgodnie z jej przeznaczeniem, dostarczania okresowych sprawozdań z wykorzystania udzielonej pomocy i jej efektów oraz sprawozdań z realizacji planu restrukturyzacji, a po zakończeniu okresu restrukturyzacji - opinii i raportu biegłego rewidenta z badania wykorzystania przyznanych środków oraz oceny uzyskanych w jej wyniku efektów. Przedsiębiorca musi także złożyć stosowne zabezpieczenie oraz zobowiązać się, że w okresie trwania pomocy nie będzie korzystał z innych form pomocy publicznej.

Jakie kryteria przyznawania pomocy

Na pomoc ze środków zgromadzonych w Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Przy rozpatrywaniu wniosków brane są pod uwagę kryteria określone w Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Z wytycznych wynika, że przedsiębiorcę uznaje się za będącego w trudnej sytuacji, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- w przypadku spółki charakteryzującej się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników - więcej niż połowę subskrybowanego kapitału podstawowego utracono wskutek poniesionych strat;

- w przypadku spółki, w której przynajmniej niektórzy wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki - więcej niż połowę kapitału spółki według dokumentów księgowych utracono wskutek poniesionych strat;

- przedsiębiorstwo jest przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego lub zgodnie z prawem krajowym spełnia kryteria objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli;

- w przypadku przedsiębiorstwa niezaliczanego do kategorii małe lub średnie;

- jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek księgowej wartości kapitału obcego do księgowej wartości kapitału przedsiębiorstwa był większy niż 7,5 oraz

- wskaźnik pokrycia odsetek do EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosił poniżej 1,0.

Kiedy pomoc publiczna na ratowanie lub restrukturyzację. Może zostać udzielona pod warunkiem, że przedsiębiorca:

- nie otrzymał wcześniej pomocy na ratowanie lub restrukturyzację albo

- otrzymał pomoc na ratowanie lub restrukturyzację i upłynęło co najmniej 10 lat.

Sprawdź też: Sposób na biznes - otwórz swój sklep z herbatą i kawą

Jaka pomoc na ratowanie

Jest udzielana w formie pożyczki na okres do 6 miesięcy, a jej wysokość powinna zostać określona na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorcy na kapitał obrotowy na kolejne 6 miesięcy i wynikać ze wzoru podanego w § 13 rozporządzenia. Po otrzymaniu pomocy na ratowanie przedsiębiorca może złożyć wniosek o pomoc na restrukturyzację w ramach kontynuacji procesu restrukturyzacji.

Jaka pomoc na restrukturyzację

Może być udzielona w formie: pożyczki, dopłaty, objęcia przez ministra skarbu akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego przez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji, objęcia obligacji, zmiany terminów spłaty zobowiązań wobec ministra, zamiany pożyczki udzielonej jako pomoc na ratowanie - na udziały lub akcje przedsiębiorcy. Ta forma pomocy nie może być wykorzystana na finansowanie nowych inwestycji, tylko służyć temu, by przedsiębiorca był w stanie w długim czasie konkurować na rynku. Udział wkładu własnego przedsiębiorcy w kosztach restrukturyzacji powinien wynieść co najmniej 50 proc.

Kiedy wsparcie niebędące pomocą publiczną

Wsparcie w formie pożyczki lub objęcia przez ministra skarbu akcji (udziałów) w podwyższonym kapitale zakładowym przedsiębiorstwa może zostać udzielone m.in. na finansowania nowych inwestycji. Na pomoc w tej formie może liczyć wyłącznie przedsiębiorca, który nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej (w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej) oraz nie prowadzi działalności na rynku, na którym występują "strukturalne nadwyżki zdolności produkcyjnych". Wybrana inwestycja lub inny cel, na który ma zostać udzielone wsparcie, musi zapewnić rynkowy jej charakter, oczekiwaną stopę zwrotu oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa szeroko rozumianej konkurencji. Żeby skorzystać z tej formy pomocy, przedsiębiorca musi spełnić określone warunki:

- wnieść wkład własny zapewniający co najmniej 30 proc. wartości nowej inwestycji - w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zmniejszenie wysokości wkładu własnego,

- przedstawić biznesplan,

- przedłożyć test prywatnego inwestora sporządzany przez niezależną firmę

-prowadzić działalność dłużej niż trzy lata - minister może udzielić wsparcia przedsiębiorcy niespełniającemu warunku, jeżeli jest to szczególnie uzasadnione wnioskami wynikającymi z biznesplanu i testu prywatnego inwestora.

Ważne

Wsparcie finansowe niebędące pomocą publiczną jest udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną (Dz.U. Nr 174 poz. 1040). Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację jest udzielana na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców (Dz.U. z 2015 r. poz. 531).

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: