SuperBiz firma Zajęte konto a wypłata pensji pracownikom

Zajęte konto a wypłata pensji pracownikom

30.03.2012, godz. 02:00
biznes, biznesmen, pieniądze, firma
foto:

Nie wiesz, co zrobić, bo komornik zajął ci firmowe konto, a ty musisz wypłacić pensje swoim pracownikom? Nasz poradnik pozwoli ci uniknąć kłopotów.

>>> Śniadanie z Super Biznesem - relacja WIDEO

Uznaje się, że konto bankowe zostało zajęte w momencie doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku. Przy czym zajęcie obejmuje nie tylko kwoty, które były na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, ale również te, które zostały wpłacone na ten rachunek już po dokonaniu zajęcia.

Pensje pod ochroną

Jednak wynagrodzenia za pracę są szczególnie chronione i dlatego nawet przedsiębiorca, który popadł w długi i zajęto mu rachunek bankowy, ma możliwość wypłacenia z niego pensji pracownikom. Dotyczy to wyłącznie bieżących pensji, ale obejmuje całość wynagrodzenia za pracę, tzn. także nagrody, premie i prowizje wynikające z umowy o pracę oraz za prace wynikające z umowy-zlecenia. Jednak, by skorzystać z powyższej możliwości, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Pracodawca, który jest dłużnikiem, musi przekazać komornikowi sądowemu odpis listy płac lub innego wiarygodnego dowodu. Jeśli natomiast z zajętego konta mają być wypłacane alimenty, przedsiębiorca musi przedstawić wyrok sądowy zasądzający alimenty opatrzony klauzulą wykonalności. Komornik wydaje wówczas postanowienie o zwolnieniu z egzekucji części czy całości zajętych kwot i z urzędu przesyła je do banku.

Uwaga! Dokumenty przedstawione komornikowi muszą być przygotowane bardzo starannie, żeby nie było żadnych wątpliwości co do ich prawdziwości czy poprawności wystawienia (np. czy właściwa osoba podpisała listę płac).

Mec. Robert Nogacki: Polskie prawo chroni Wynagrodzenia pracowników

partner zarządzający w Kancelarii Prawnej Skarbiec

Polskie prawo przewiduje ochronę wynagrodzeń pracowników w sytuacji prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego pracodawcy, z którego wypłacane są wynagrodzenia. Warto wskazać kilka niuansów związanych z tym zagadnieniem.

Przedkładając komornikowi dokumenty, na podstawie których ma być wydane postanowienie o zezwoleniu na wypłatę z zajętego rachunku bankowego kwot na wynagrodzenia pracownicze, warto nie ograniczać się tylko do listy płac. Szanse, iż komornik wyda takie postanowienie, znacznie wzrosną, jeśli pracodawca będący dłużnikiem załączy także inne dokumenty, zwłaszcza umowy o pracę oraz regulamin wynagradzania.

Nie jest dopuszczalna kumulacja środków na rachunku bankowym, a więc gromadzenie przez bank środków na poczet przyszłych wypłat dla pracowników. Kwota, która w danym miesiącu pozostanie po wypłacie wynagrodzeń, jest przekazywana wierzycielowi.

Fakt, iż część kwot na zajętym rachunku nie jest przekazywana do wierzyciela, nie oznacza, iż dłużnik może swobodnie dysponować taką kwotą. Ma on obowiązek przekazać te środki na rzecz pracowników.

Szczególnym przypadkiem jest prowadzenie przez pracodawcę działalności w formie spółki cywilnej, gdzie wspólnicy posiadają ten sam rachunek bankowy. W sytuacji, w której tylko w stosunku do jednego ze wspólników będzie prowadzona egzekucja, komornik zajmuje wspólny rachunek bankowy wszystkich wspólników, jednak może on prowadzić czynności egzekucyjne tylko co do udziału przypadającego dłużnikowi w rachunku wspólnym. Udziały te powinny wynikać z umowy rachunku bankowego, jaką wspólnik będący dłużnikiem powinien przedstawić komornikowi. Jeśli tego nie zrobi, komornik zastosuje domniemanie, iż udziały w tym rachunku są równe. Zatem z części rachunku bankowego, która odpowiada udziałom pozostałych wspólników, wspólnicy będą mogli dalej wypłacać wynagrodzenia pracownikom.

Zajęcie konta przez komornika może przysporzyć ci kłopotów. Jeśli nie wypłacisz wynagrodzeń za pracę albo zrobisz to z dużym opóźnieniem, pracownicy mogą odejść. A to w najgorszym wypadku może doprowadzić nawet do upadłości firmy. Dlatego powinieneś wiedzieć, jak postępować, gdy popadniesz w finansowe tarapaty i komornik wejdzie ci na konto, na którym trzymasz pieniądze na wypłaty pensji.

Musisz pamiętać, że komornika zupełnie nie interesuje, ilu i czy w ogóle zatrudniasz pracowników. To na tobie spoczywa obowiązek dopilnowania, by mimo zajętego rachunku bankowego twoi pracownicy otrzymali na czas swoje pensje.

Komornik zawiadamia bank...

W jaki sposób odbywa się zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego? - Przede wszystkim komornik sądowy zawiadamia bank o dokonaniu zajęcia, informując jednocześnie o wysokości kwoty będącej przedmiotem egzekucji (wraz z kosztami egzekucyjnymi) - tłumaczy mec. Robert Nogacki z Kancelarii Prawnej Skarbiec. - Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego jest skuteczne nawet wtedy, gdy komornik nie wskazuje konkretnego numeru rachunku bankowego. Oprócz zawiadomienia komornik wzywa bank, aby bez jego zgody nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego (do wysokości zajętej wierzytelności), a także, by przekazywał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności. Jeśli bank nie jest w stanie przekazać zajętej sumy, w terminie siedmiu dni powinien poinformować o tym komornika.

…Dłużnika i wierzyciela

Następnie komornik przesyła dłużnikowi zawiadomienie o zajęciu środków z jego konta wraz z odpisem tytułu wykonawczego (czyli tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności). Kolejnym etapem zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego jest powiadomienie wierzyciela o zajęciu rachunku bankowego. Odbywa się to poprzez doręczenie mu odpisu zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: