SuperBiz firma Zatrudnianie bezrobotnych może się opłacić

Zatrudnianie bezrobotnych może się opłacić

26.02.2013, godz. 00:00

Przygotowanie do zawodu, staż, prace interwencyjne to najważniejsze formy zatrudnienia bezrobotnego przynoszące duże korzyści pracodawcy. Urząd pracy może też zrefundować koszty tworzenia stanowiska dla nowego pracownika. Zatem w czasach kryzysu po nowy personel warto zgłaszać się właśnie do powiatowego pośredniaka.

Pracodawca, który chce zyskać na zatrudnieniu pracownika zarejestrowanego w urzędzie pracy, powinien sam złożyć odpowiednie wnioski w takim miejscu. Jaką pomoc może uzyskać z pośredniaka?

Wsparcie finansowe

Oprócz rąk do pracy pracodawca otrzyma też wsparcie finansowe. Jego wartość zależy przede wszystkim od tego, jaki rodzaj zatrudnienia zaoferuje pracownikowi.

Najwięcej można zyskać na zaoferowaniu pracy osobie będącej w tzw. szczególnej sytuacji na rynku pracy. W tej grupie znajdują się m.in.:
- bezrobotni do 25. roku życia,
- bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
- bezrobotni powyżej 50. roku życia,
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia,
- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli pracy,
- bezrobotni niepełnosprawni.

Roczny staż

Jedną z form zatrudnienia, na jakich zyskują właściciele firm, jest staż. W ten sposób nawet na rok można pozyskać młodych i wykształconych pracowników, nie ponosząc za nich żadnych opłat. Wszystkie koszty związane z pensją i obowiązkowymi składkami za stażystę ponosi powiatowy urząd pracy. Najdłuższy staż może odbywać osoba z wyższym wykształceniem, która nie ukończyła 27. roku życia, oraz osoby z wykształceniem średnim i niższym do 25. roku życia. Za miesiąc swojej pracy stażysta otrzymuje 913,70 zł brutto. Oczywiście w tym okresie cały czas pozostaje w rejestrze urzędu pracy i nie nawiązuje w ramach stażu stosunku pracy z pracodawcą.

Młody bezrobotny nie musi czekać na ofertę stażu z pośredniaka, może też na własną rękę znaleźć sobie firmę, w której będzie mógł odbyć staż (przyuczać się do zawodu). Ale firma ta też musi spełniać określone wymagania, np. przez ostatnie pół roku nie redukować zatrudnienia, nie być w stanie upadłości lub likwidacji, nie mieć zaległości w płaceniu składek do ZUS. Trzeba też opracować program stażu – napisać, czego i w jaki sposób stażysta nauczy się w określonym okresie.

Choć teoretycznie staż ma przygotować bezrobotnego do przyszłej pracy w konkretnej firmie, to w praktyce nie ma obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę takiej osoby. Zwykle one po prostu pozostają bez pracy lub dzięki zdobytemu na stażu doświadczeniu znajdują sobie nowe stałe miejsce pracy.

Przygotowanie  do zawodu

Dorosłych bezrobotnych można też przygotować do zawodu. Odbywa się to w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego. Może też to mieć formę przyuczenia do pracy dorosłych polegającego na zdobyciu kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych. Przez okres takich praktyk osoba bezrobotna uzyskuje stypendium wypłacane przez urząd pracy, a pracodawca, u którego takie przygotowanie się odbywa, otrzymuje zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie zawodowe bezrobotnego. Dodatkowo pracodawca otrzyma premię w wysokości 400 zł za każdy miesiąc pracy/praktyki bezrobotnego, który zda egzamin zawodowy.

Prace interwencyjne

Kolejną formą pozyskania rąk do pracy bez ponoszenia dużych kosztów są tzw. prace interwencyjne. Dlaczego zatrudnianie bezrobotnych w takiej formie opłaca się pracodawcy? Bo w tym wypadku może otrzymać on sporą refundację kosztów poniesionych na pensje, nagrody i składki społeczne tych pracowników. Wysokość refundacji zależy między innymi od tego, na jaki okres dana osoba jest zatrudniona: maksymalny czas to 24 miesiące. Ważne jest również to, z jakiej konkretnie grupy pochodzi (np. powyżej 50. roku życia).

Dodatkowe wsparcie

Istnieje także możliwość jednorazowej refundacji poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej z grupy osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ale kwota refundowanych składek nie może przekroczyć

300 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a pracownik pozyskany z urzędu pracy musi być zatrudniony w danej firmie przynajmniej rok i po tym okresie kontynuować pracę.

Pieniądze dla firmy

Pracodawca zatrudniający bezrobotnego oprócz zwrotu części kwoty wydanej na jego pensje i ubezpieczenia społeczne może też liczyć na wsparcie powiatowego pośredniaka w samej organizacji miejsca pracy. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie może przekroczyć sześciokrotnie wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Zatem obecnie można liczyć na pulę ok. 20 tys. zł. Warunkiem podstawowym umożliwiającym skorzystanie z dotacji jest zatrudnienie bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy na określonym stanowisku przez okres dwóch lat. Pracodawca, który nie dotrzyma tych warunków, będzie musiał oddać część otrzymanych środków w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudnienia na nowym stanowisku bezrobotnego.

Korzyści dla pracodawców
- refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego
- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
- zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenie pracownika
- brak kosztów wynikających z umożliwienia odbycia stażu przez bezrobotnego

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: