SuperBiz Jak zaoszczędzić na emeryturę? Super Express podpowiada!

Jak zaoszczędzić na emeryturę? Super Express podpowiada!

21.06.2015, godz. 16:50
Staruszek, staruszka, starsi ludzie, dziadek, babcia
foto: EAST NEWS

Przyszły emerycie! Jeśli po zakończeniu kariery zawodowej nie chcesz klepać biedy, lepiej sam zadbaj o swoją finansową przyszłość.

Już wiadomo, że oszczędzając w I i II filarze, dostaniesz nędzne ochłapy. Pieniądze z ZUS i z OFE nie zapewnią ci godnej starości i emerytury porównywalnej do uzyskiwanych zarobków. Aby uniknąć drastycznego spadku poziomu życia po zakończeniu aktywności zawodowej, warto oszczędzać w ramach dobrowolnego III filara. Im wcześniej zaczniesz i im lepiej wybierzesz produkt finansowy oraz strategię inwestowania, tym wyższy standard życia na emeryturze będziesz mógł sobie zapewnić.

Sposobów gromadzenia własnego kapitału na starość jest wiele: można oszczędności lokować w funduszach inwestycyjnych, na polisach ubezpieczeniowych czy na lokatach bankowych. Zakup mieszkania, które później właściciel sprzeda lub wynajmie też może być źródłem dochodu na starość, jak i każda inna forma lokowania pieniędzy - pod warunkiem, że oszczędności przeznaczymy na emeryturę. To oczywiście sposób dla zamożniejszych.

Odkładane sumy wcale nie muszą być wielkie - można zacząć od kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Niestety bardzo trudno jest się do tego zmobilizować, można wtedy skorzystać z tworzonych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych planów systematycznego oszczędzania. Obok tych sposobów jest wiele innych, a ukierunkowane specjalnie na oszczędzanie na starość to:

* Pracownicze Programy Emerytalne

* Indywidualne Konto Emerytalne

* Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKE

Podstawową zaletą IKE jest zwolnienie z zysków przynoszonych przez te oszczędności z podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. podatku Belki pod warunkiem utrzymania zebranych na IKE pieniędzy do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Wypłata następuje po ukończeniu przez oszczędzającego 60 roku życia oraz spełnieniu jednego z warunków:

* dokonywanie wpłat na IKE w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych albo

* dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.

Ograniczeniem jest tu kwota, jaką można zainwestować w ramach IKE. Limit wpłat w 2015 r. wynosi 11 877 zł (wpłaty na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok). Oszczędności na IKE są w całości dziedziczone, a spadkobiercy są zwolnieni z podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki z IKE mogą je przenieść na własne konto w III filarze lub od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego. Można posiadać tylko jedno konto IKE.

IKZE

Oszczędzający na IKZE, podobnie jak na IKE, nie płacą podatku od zysków kapitałowych. Odkładając na IKZE można także liczyć na dodatkowe coroczne korzyści podatkowe, ponieważ wszystkie mieszczące się w rocznym limicie wpłaty odliczysz od podstawy opodatkowania. Roczny limit wpłat na IKZE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2015 roku limit wynosi 4 750,80 zł.

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:

* na wniosek osoby oszczędzającej, po osiągnięciu przez nią wieku 65 lat (zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn) oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych,

* w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej.

Środki zgromadzone na IKZE mogą być, w zależności od twego wniosku, wypłacone jednorazowo lub w ratach.

Wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w ramach IKZE był krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat). W takim przypadku pieniądze będziesz mógł pobierać przez okres równy okresowi oszczędzania (okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty). Środki wypłacane po zakończeniu oszczędzania na IKZE, niezależnie od formy wypłaty (jednorazowa albo w ratach), będą opodatkowane podatkiem zryczałtowanym w stawce 10 proc.

Pieniądze zgromadzone na IKZE są w całości dziedziczone. W umowie o prowadzenie konta możesz wskazać osobę uprawnioną do wypłaty oszczędności w razie twojej śmierci. W takim przypadku, wypłata środków zgromadzonych na IKZE zmarłego następuje na wniosek osoby uprawnionej. Jednak spadkobierca będzie musiał zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc.


Gdzie założyć IKE lub IKZE?

Możesz zawrzeć umowę z jedną z instytucji finansowych mających w swojej ofercie taką usługę:

* z funduszem inwestycyjnym, lub kilkoma funduszami inwestycyjnymi pod warunkiem że są zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,

* z biurem maklerskim,

* firmą ubezpieczeniową,

* bankiem,

* dobrowolnym funduszem emerytalnym.

Gromadzenie środków na IKE lub IKZE, w zależności od tego, gdzie je otworzymy, może polegać na:

* inwestowaniu w jednostki funduszy inwestycyjnych,

* inwestowaniu w papiery wartościowe,

* inwestowaniu w jednostki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

* gromadzeniu środków na rachunku bankowym

* gromadzeniu środków w ramach dobrowolnego funduszu emerytalnego.


Pracownicze Programy Emerytalne

Tworzone są wyłącznie z inicjatywy pracodawcy, za zgodą reprezentacji pracowników. Do PPE po jego utworzeniu może przystąpić każdy pracownik, który spełnia warunki opisane w umowie zakładowej.

W zależności od tego jaka instytucja finansowa zarządza środkami gromadzonymi w ramach programu uczestnikom oferowany jest produkt o charakterze czysto inwestycyjnym lub produkt łączący w sobie funkcje inwestycyjne i ochrony ubezpieczeniowej. Forma danego pracowniczego programu emerytalnego zostaje określona na etapie jego tworzenia i jest jednakowa dla wszystkich jego uczestników. Wybór rodzaju produktu nie jest więc przedmiotem indywidualnej decyzji pracownika przystępującego do programu. Do każdego pracowniczego programu emerytalnego wnoszona jest składka podstawowa, którą finansuje pracodawca i nie może ona przekroczyć 7 proc. wynagrodzenia uczestnika. Środki zaoszczędzone w ramach PPE powiększone są o zyski z inwestycji, po osiągnięciu przez uczestnika programu wieku emerytalnego 60 lat i bez względu na płeć mogą być spożytkowane w dowolny sposób. Wyplata następuje na wniosek uczestnika i może być jednorazowa albo ratalna. Po osiągnięciu przez uczestnika programu 70 lat wypłata następuje obligatoryjnie (chyba, że uczestnik nadal pracuje u pracodawcy prowadzącego program).

Im szybciej zaczniesz oszczędzać, tym większy kapitał zgromadzisz w momencie przejścia na emeryturę. Wystarczą małe kwoty, aby w dłuższym okresie zgromadzić sumę, która doskonale uzupełni świadczenie wypłacane przez państwo. Przy wyborze sposobu oszczędzania na starość warto brać pod uwagę przede wszystkim ryzyko związane z danym programem oszczędnościowym i stopę zwrotu, jaką możesz dzięki niemu osiągnąć. DR


Magdalena Korolczuk (40 l.) z Białegostoku (woj. podlaskie):

- Pięć lat temu zdecydowałam się odkładać pieniądze w funduszu inwestycyjnym i w ten sposób oszczędzać na moją przyszłą emeryturę. Miesięcznie to koszt około 250 zł, a fundusz zarządza moim pieniędzmi w dwojaki sposób - część z nich inwestowana jest agresywnie, ze sporym ryzykiem straty, a część łagodnie, z gwarancją zysku. Ponadto z mojej składki opłacana jest polisa ubezpieczeniowa na wypadek mojej choroby czy śmierci. Mam nadzieję, że w przyszłości, obok emerytury z ZUS, zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zapewnią mi godną starość i bezpieczeństwo finansowe moim dzieciom.

Sprawdź: W razie wojny polską armią będzie kierował gen. Tomaszycki
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: