SuperBiz prawo przedsiębiorcy PIT 2017. Co możesz odliczyć od podatku

PIT 2017. Co możesz odliczyć od podatku

23.02.2017, godz. 12:26
Rozliczenie PIT przez pracodawcę
foto: SHUTTERSTOCK

Ulga na dzieci to najpopularniejsze odliczenie od podatku. Rozliczając się z fiskusem za 2016 rok możemy także skorzystać z innych ulg. Sprawdź komu, w jakiej wysokości i na jakich zasadach przysługują.

1. Ulga prorodzinna

Komu przysługuje
Z ulgi prorodzinnej możemy skorzystać, jeśli opłacamy podatek na zasadach ogólnych, rozliczając się według skali podatkowej. Nie mamy prawa do ulgi na dzieci, jeśli rozliczamy się z fiskusem w sposób uproszczony – w formie podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.
Prawo do ulgi prorodzinnej mają:
* rodzice wychowujący dzieci własne i przysposobione ( z ulgi nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej)
* opiekunowie prawni ( jeśli dziecko z nimi mieszka)
* rodzice zastępczy
Z ulgi na dzieci mogą korzystać łącznie oboje małżonkowie lub opiekunowie dziecka – wykorzystując ją w całości u jednego z nich, w połowie u jednego i drugiego lub w innej dowolnej proporcji.
Ulga przysługuje na każde dziecko:
* małoletnie
* bez względu na wiek, jeśli dziecko otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
* do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem, że w 2015 roku nie uzyskało dochodów przekraczających w łącznej wysokości kwotę 3.089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej- ten dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi).
Odliczenie można naliczyć za czas do ostatniego miesiąca nauki lub do miesiąca w którym dziecko ukończyło 25. rok życia.

Zobacz również: Jak rozliczyć PIT za 2016 r. [KROK PO KROKU]

Nie mamy prawa do ulgi, jeśli:
* na podstawie orzeczenia sądu dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
* dziecko zawarło związek małżeński
* dziecko prowadzi działalność gospodarczą objętą ryczałtem lub opodatkowaną stawką 19%

Ile możemy odliczyć
Ulga na jedno dziecko przysługuje, gdy roczny dochód nie przekroczył 112 000 zł - w przypadku rodziców pozostających w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok albo 56 000 zł w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko lub pozostającego w związku małżeńskim przez część roku. Natomiast rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego dochodu. Możemy odliczyć:
* na pierwsze dziecko - 1112, 04 zł rocznie (92, 67 zł miesięcznie)
* na drugie dziecko - 1112, 04 zł rocznie (92, 67 zł miesięcznie)
* na trzecie dziecko - 2000, 04 zł rocznie (166, 67 zł miesięcznie)
* czwarte i kolejne dziecko - 2700 zł rocznie (225 zł miesięcznie)

Uwaga: Rodzice jednego dziecka, mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej pod warunkiem, że ich dochody w 2015 roku nie przekroczyły:
* 56 000 zł - jeśli rodzice nie są w związku małżeńskim
* 112 000 zł - w przypadku wspólnego dochodu małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci

Ile odliczysz na wszystkie dzieci w ciągu roku
1 dziecko -1112,04 zł
2 dzieci - 2224,08 zł (2 x 1 112,04)
3 dzieci - 4224,12 zł (2 224,08 + 2 000,04)
4 dzieci - 6 924,12 zł (2 2 224,08 + 2 000,04 + 2 700,00)
Ulgę prorodzinną nalicza się miesięcznie – np. jeżeli pierwsze dziecko urodziło się w sierpniu, to kwota ulgi miesięczna (92,67 zł) przysługuje za cały sierpień i potem za kolejne miesiące, czyli odliczyć w sumie można 92,67 zł x 5 = 463,35 zł.
Jeżeli mamy trójkę dzieci i stracimy prawo do ulgi prorodzinnej na jedno z nich, tracimy prawo do ulgi na trzecie dziecko (166,67 zł miesięcznie), a na pozostałe dwoje możemy odliczyć po 92,67 zł.

Uwaga!
W deklaracji PIT-37 nie trzeba wyszczególniać kwot otrzymywanych w ramach programu rodzina 500+. są zwolnione z podatku.
Jak wykazać ulgę w zeznaniu
Jeżeli ulga na dzieci nie jest większa niż podatek, który mamy zapłacić fiskusowi, to podobnie jak w latach poprzednich - oprócz zeznania PIT-37 - składamy załącznik PIT/O. Ulga na dzieci ujęta jest w części C (punkt 3.) oraz części E tego załącznika. Nie składamy natomiast w tym roku załącznika PIT/U (został zlikwidowany). Kwotę przysługującej ulgi odliczamy w części F w poz.120 lub 121 deklaracji PIT-37, a także w dołączonym do niej załączniku PIT/0 w poz. 41 lub 42. W PIT/O należy wypełnić także część E podając numery PESEL dzieci, a gdy go nie ma– imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Sprawdź też: Dorabiasz do emerytury? Do końca lutego musisz rozliczyć się z ZUS-em

UWAGA!
W przypadku łącznego opodatkowania małżonków składa się jeden PIT/O.
Jeżeli obojgu rodzicom przysługuje ulga, ale składają odrębne zeznania
podatkowe, każde z nich w części E PIT/O zaznacza poz. 5 (tj. „cały rok"), natomiast w poz. 41 wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko jeden rodzic, drugi nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.
Aby skorzystać z ulgi zeznanie trzeba złożyć samodzielnie (nie ma możliwości
rozliczenia tej ulgi np. przez pracodawcę.
Jak dostać zwrot niewykorzystanej ulgi
Ulgę na dzieci możemy odliczać nie tylko od podatku, ale również od zapłaconych składek ZUS i zdrowotnej. Jeżeli ulga jest wyższa od podatku i chcemy ją odliczyć także od składek, to poza skorzystaniem z załącznika PIT/O, wypełniamy także nową część H w PIT-37.Gdy zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, mamy prawo otrzymać różnicę między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi, który nie może przekroczyć sumy kwot zapłaconych przez nas składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegających odliczeniu, wykazanych w PIT-37 w pozycjach 99, 100 i 116 i 117.
Przy obliczaniu kwoty dodatkowego zwrotu ulgi nie uwzględnia się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odliczone w zeznaniu PIT- 28, PIT- 36L, PIT
-16A lub PIT-19A.

Uwaga!
* Jeżeli ulga na dziecko lub dzieci przysługuje pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu rodzicom (opiekunom prawnym dziecka, rodzicom zastępczym), zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi jest limitowany łączną kwotą zapłaconych przez nich składek, które podlegają odliczeniu.
* Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi limitowana łącznymi składkami może być zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych.
* Ze zwrotu limitowanej wysokością łącznych składek może również skorzystać małżonek, który owdowiał w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem że związek małżeński, z którego pochodzą wspólne dzieci, został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego

Inne odliczenia od podatku
2. Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego (możemy wskazać konkretny cel wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku znajdziemy na stronie internetowej BIP: www.mpips.gov.pl lub www.pozytek. gov.pl
3. Składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, w tym składki zapłacone za granicą,
4. Ulga dla osiągających dochody z pracy wykonywanej za granicą, a rozliczane przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, tzw. ulga na powrót

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: