SuperBiz prawo przedsiębiorcy PIT 2017. Sprawdź, co możesz odliczyć od dochodu

PIT 2017. Sprawdź, co możesz odliczyć od dochodu

24.02.2017, godz. 09:00
Rozliczenie PIT
foto: Super Express

Możesz zmniejszyć swoje zobowiązania wobec fiskusa, jeśli skorzystasz z odliczeń od dochodu Sprawdź, jakie ulgi ci przysługują.

Odliczenia od dochodu:

* Ulga rehabilitacyjna - jeśli masz na utrzymaniu osoby niepełnosprawne albo sam (-a) jesteś osobą niepełnosprawną, możesz odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych – m.in.:

* na leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł (np. jeśli w danym miesiącu wydałeś na leki np. 155 zł, masz prawo odliczyć od dochodu 55 zł). - pod warunkiem, że lekarz specjalista stwierdził, że powinieneś stosować określone leki

* opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa - do 2.280 zł rocznie.

* utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika - do 2.280 zł rocznie.

* używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - do 2.280 zł rocznie.

* na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

* przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

* zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych
* koszty pobytu na turnusie rehabilitacyjnym,

Możesz obniżyć swój dochód odliczając wydatki na rehabilitację ale jedynie pod warunkiem, że dochody osoby niepełnosprawnej będącej na twoim utrzymaniu (współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe) nie przekroczyły w 2015 r. kwoty 9120 zł.
Odliczyć możesz wyłącznie te wydatki, które zostały wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wydatki uprawniające do odliczeń dzielą się na nielimitowane (odliczyć możesz całą wydatkowaną kwotę) oraz wydatki limitowane Musisz mieć:
* dowody potwierdzające wysokość poniesionych wydatków.
* dowody potwierdzające, że dana osoba jest osobą niepełnosprawną.
* dowód pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną- jeśli jesteś opiekunem (np. dowody osobiste, akty urodzenia, akt małżeństwa).

Jeśli chcesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, do zeznania PIT-37 dołączasz załącznik PIT/O).

* Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet – do wysokości poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 760 zł rocznie. Z ulgi na Internet mogą skorzystać tylko ci, którzy wcześniej jej nie odliczali lub odliczali po raz pierwszy za rok 2014. Ulga przysługuje wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Masz prawo do odliczenia kosztów niezależnie od miejsca użytkowania internetu (np. mieszkanie, kafejka internetowa. Musisz tylko mieć dokument potwierdzający wysokość poniesionych wydatków na internet. Jeśli chcesz odliczyć wydatki na Internet, do zeznania PIT-37 musisz dołączyć wypełniony załącznik PIT/0. Jeżeli za Internet płacisz wspólnie z inną osobą mieszkającą razem z tobą (małżonkiem, dzieckiem, rodzicem), możesz odliczyć od dochodu 760 zł na każde z was osobno – pod warunkiem, że masz dowód est wystawiony na was oboje.
Ważne!
Jeśli nie skorzystałeś z odliczenia za 2016 rok i nie korzystałeś z niego wcześniej, masz prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi.
Jeżeli w 2017 roku skorzystasz po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi przysługiwać ci będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku.

* Darowizny przekazane na:
- rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu.
Odliczenia darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu). W przypadku darowizny innej niż pieniężna, przekazanie darowizny potwierdza się dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny (np. pisemna lub notarialna umowa darowizny).
- cele kultu religijnego ( m.in. wpłaty na rzecz parafii związane z jej bieżącą działalnością, prace remontowe, porządkowe, budowa kościoła, jego wyposażenie , zakup przedmiotów liturgicznych, ale też np. na rzecz Radia Maryja czy Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego) - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
Jeśli wpłacasz pieniądze, musisz mieć dowód wpłaty na rachunek bankowy. Jeśli jest to darowizna niepieniężna - dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.
- na kościelną działalność charytatywno- opiekuńczą – tu nie obowiązują żadne limity wpłat. W praktyce oznacza to, że cała kwota ufundowanej darowizny pomniejsza twój dochód wykazany w zeznaniu rocznym. Możesz odliczyć zarówno darowizny pieniężne jak i rzeczowe.
- cele krwiodawstwa - kwota odpowiadająca wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu.
Musisz mieć zaświadczenie, z którego wynika wartość darowizny (lub jej składników) wraz z oświadczeniem o jej przyjęciu przez stację krwiodawstwa

Uwaga!
Darowizny na cele kultu, pożytku publicznego i krwiodawstwa sumuje się i łącznie nie mogą przekroczyć 6% twojego dochodu.

* Potrącone składki na ubezpieczenie społeczne,(emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), w tym składki zapłacone za granicą

* Dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń

* Kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego – w 2016 r. suma ta nie może przekroczyć 4866 zł. Musisz mieć dowody potwierdzające opłacanie składek.

Korzystając z ulg podatkowych, do zeznania powinieneś dołączyć pamiętać o załącznikach. Przy ulgach mieszkaniowych jest to PIT/D, przy pozostałych
odliczeniach PIT/O.
Pamiętaj! Możliwość skorzystania z powyższych odliczeń uzależniona jest od sposobu opodatkowania uzyskanych dochodów i rodzaju składanego zeznania – np. rozliczając dochody wykazywane w PIT-38 i PIT-39 nie możesz skorzystać z żadnych odliczeń.
Ważne!
Dowodów poniesionych wydatków nie dołączasz do zeznania podatkowego, natomiast musisz je przechowywać 5 lat - od końca roku, w którym złożono zeznanie.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: