SuperBiz prawo przedsiębiorcy Rozliczenie PIT. Zeznanie podatkowe liniowców

Rozliczenie PIT. Zeznanie podatkowe liniowców

11.04.2015, godz. 08:00
Akcja PIT
foto: SHUTTERSTOCK

Formularz PIT 36L wypełniają ci, którzy prowadzili pozarolnicza działalność gospodarcza lub działy produkcji rolnej, a służy do rozliczenia przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym. Przeznaczony jest wyłącznie dla osób rozliczających się indywidualnie. PIT 36 L trzeba złożyć do 30 kwietnia 2015 roku.

W przypadku tego rodzaju opodatkowania, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu, należy zapłacić podatek 19-procentowy (19 procent oblicza się od podstawy opodatkowania, którą jest dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne). Od dochodu odlicza się składki na to ubezpieczenie, straty oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) dokonane przez podatnika w roku podatkowym, a od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie odlicza się od podatku kwoty zmniejszającej podatek.

Osoby rozliczające się na formularzu PIT-36L nie mogą rozliczać się z pozostałych dochodów wspólnie z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Liniowo rozlicza się całość przychodów z firmy, nie łącząc tego opodatkowania z opodatkowaniem według skali. Jeśli więc rozliczamy działalność gospodarczą na PIT-36L, nie składamy już w związku z tą działalnością deklaracji PIT-36.
W części A podajemy miejsce i cel składania zeznania -  wpisujemy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego oraz zaznaczamy czy celem  jest złożenie zeznania, czy jego korekta.
W części B umieszczamy swoje dane identyfikacyjne – nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia. Musimy pamietac o podaniu NIP Część C służy umieszczeniu dodatkowych informacji - w tej części informujemy (zaznaczając odpowiedni kwadrat), czy w jednym z pięciu lat poprzedzających rok, za który składamy zeznanie, korzystaliśmy ze zwolnienia z tytułu tzw. kredytu podatkowego.
W części D wykazujemy wszystkie dochody (przychody z działalności po odjęciu kosztów jej prowadzenia) i ewentualnie straty ze źródeł przychodów (gdy koszty uzyskania przychodów przekroczą sumę przychodów). Uwzględniamy tu przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, koszty ich uzyskania, obliczamy kwotę dochodu lub kwotę straty oraz wykazujemy kwotę należnych zaliczek za rok podatkowy. W tej części formularza wykazujemy również przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, koszty ich uzyskania, obliczamy kwotę dochodu lub kwotę straty oraz wykazujemy kwotę należnych zaliczek za rok podatkowy.
W części E wykazujemy straty z lat ubiegłych. Ci, którzy w latach 2009, 2010, 2011,2012,2013 wykazali straty mają prawo do ich odliczenia od dochodu (tylko z tego samego źródła, które przyniosło stratę), z tym że wysokość takie go odliczenia w którymkolwiek z tych lat, w tym również w 2014 r. nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. W części E odliczamy też składki zapłacone na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe  oraz za osoby z nami współpracujące.
Również składki ubezpieczeniowe zapłacone z własnych naszych środków  na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w Unii Europejskiej (pod warunkiem, że jest z nimi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Jeśli mamy indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, to w części E wykazujemy kwotę wpłat na IKZE dokonanych w 2014 roku (do wysokości określonej w przepisach).
W części F wykazujemy się kwoty zwiększające  podstawę opodatkowania lub zmniejszające stratę. Wypełniają tę cześć m.in. podatnicy, którzy np. utracili prawo do odliczeń z  tytułu ulg inwestycyjnych, czy związanych z nabyciem nowych technologii. W części G dokonujemy obliczenia podatku. Od podstawy opodatkowania, którą jest dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne, bez odliczania kwoty zmniejszającej podatek, obliczamy podatek według stawki 19 proc.
Część H wypełniamy, jeśli korzystamy z odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki (dotyczy to zarówno składek krajowych jak i zagranicznych.
Obliczenia zobowiązania podatkowego i kwoty do zapłaty (lub nadpłaty) dokonujemy w części I-J formularza PIT-36L.
Obliczenie kwoty, którą należy zapłacić do 30 kwietnia 2015 roku polega na zaokrągleniu podatku do pełnych złotych i odjęciu od niego sumy
zaliczek zapłaconych w trakcie roku podatkowego. Należna kwota jest liczbą dodatnią, nadpłata to liczba ujemna i w tym wypadku w pozycji 55 PIT-36L należy wpisać „O”.
Warto pamiętać o możliwości przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (część O).

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: