SuperBiz prawo przedsiębiorcy Seniorze! Teraz możesz ubiegać się o specjalną pomoc medyczną

Seniorze! Teraz możesz ubiegać się o specjalną pomoc medyczną

06.07.2015, godz. 02:00
Śląski Senior: Nie wstydźmy się leczyć
foto: SHUTTERSTOCK

Osoby w podeszłym wieku, przewlekle chore, nieradzące sobie z codziennością, potrzebujące opieki mogą się starać o pomoc opiekunki środowiskowej lub kwalifikowanej pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Starszym, samotnym, którzy nie mają nikogo, kto mógłby się nimi zająć, może być przydzielona przez ośrodek pomocy społecznej opiekunka środowiskowa, która pomoże w codziennych czynnościach i kontaktach z otoczeniem. Seniorzy obłożnie chorzy mogą się starać o pomoc pielęgniarki opieki długoterminowej lub pielęgniarki opieki paliatywnej. Natomiast osoby schorowane, w podeszłym wieku, ale "chodzące" mogą szukać pomocy u pielęgniarki.

Pomoc opiekunki środowiskowej

Podstawowym zadaniem opiekunki środowiskowej jest niesienie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z otoczenia. Do zadań opiekunka środowiskowej należy m.in.:

> pomoc podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych - np. robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie, karmienie,

> pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą chorych i niesamodzielnych - np. mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, dozowanie lekarstw, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem podopiecznego,

> w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań,

> zachęcanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej, doradzanie w planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego,

> kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego.

Decyduje ośrodek pomocy społecznej

O pomoc opiekunki środowiskowej należy się zwrócić do pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza, natomiast konieczne będzie zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację, wraz z informacją, jaka pomoc i na ile godzin dziennie jest potrzebna. Od decyzji ośrodka pomocy społecznej zależy, na jak długo i jakie usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze zostaną przyznane. Wcześniej pracownik socjalny odwiedzi osobę starającą się o pomoc w jej miejscu zamieszkania, żeby przeprowadzić wywiad środowiskowy i ocenić sytuację życiową. Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania płacą za nie w zależności od swoich dochodów i sytuacji rodzinnej. O wysokości opłat decyduje uchwała rady miasta lub gminy.

Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

> dla osoby samotnej - 542 zł,

> dla osoby pozostającej w rodzinie - 456 zł na każdą osobę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na prośbę osoby starającej się o usługi opiekuńcze popartą wnioskiem pracownika socjalnego, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony (na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku kalendarzowego), zwłaszcza ze względu na:

- zwiększone wydatki związane z długotrwałą chorobą,

- zwiększone wydatki z przyczyn losowych,

- znaczne wydatki na leki i leczenie,

- inne szczególne okoliczności.

Można też skorzystać z pomocy opiekuńczej zapewnianej przez wolontariuszy. Tego typu pomoc jest organizowana przez lokalne organizacje społeczne, kościelne (np. Stacje Opieki Caritas), fundacje. Mając w rodzinie osobę chorą, warto także złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności, które z kolei pozwoli na uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego.

> Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie opieki długoterminowej realizowane w miejscu zamieszkania

Długoterminową opieką domową mogą być objęci przewlekle chorzy i unieruchomieni z powodu urazu, którzy nie muszą przebywać w szpitalu, a z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, natomiast potrzebują systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Pielęgniarka pomoże m.in. w pielęgnacji odleżyn, rehabilitacji, przeprowadzi zabiegi, które ulżą w bólu.

Jakie dokumenty są niezbędne do objęcia pielęgniarską domową opieką długoterminową:

> skierowanie do objęcia pielęgniarską domową opieką długoterminową (od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; jeśli chory wcześniej przebywał w szpitalu, może je wystawić lekarz prowadzący),

> ocena stanu zdrowia w skali Barthel (skala, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób, bierze się w niej pod uwagę m.in. czynności życia codziennego, jak np. spożywanie posiłków, poruszanie się, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych) dokonana przez pielęgniarkę POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) i potwierdzona przez lekarza POZ.

> Świadczenia pielęgniarskie realizowane przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej

Mogą z nich skorzystać osoby, które ze względu na istniejące problemy zdrowotne (stany poszpitalne lub schorzenia przewlekłe) potrzebują systematycznych świadczeń pielęgniarskich, a nie są objęte świadczeniami opieki długoterminowej realizowanej stacjonarnie. Muszą złożyć deklarację wyboru pielęgniarki POZ w przychodni (zwykle równocześnie z deklaracją wyboru lekarza pierwszego kontaktu). Trzeba zgłosić telefonicznie lub przez opiekuna konieczność objęcia opieką. Pielęgniarka przyjmuje chorych w gabinecie w przychodni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-18.00 i tylko w wyjątkowych wypadkach odwiedza chorych w domu.

Zobacz: Dziedziczenie emerytur. Kiedy i jak otrzymuje się pieniądze

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: