SuperBiz prawo przedsiębiorcy Sprzęt rehabiltacyjny. Jak uzyskać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Sprzęt rehabiltacyjny. Jak uzyskać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

07.06.2015, godz. 17:00
NIEPEŁNOSPRAWNI POD DOBRĄ OPIEKĄ: Chorzy i ich rodziny nie są skazani tylko na siebie
foto: SHUTTERSTOCK

Osoby niepełnosprawne często tylko dzięki wsparciu finansowemu państwa mogą kupić sobie niezbędny im do rehabilitacji sprzęt ortopedyczny. Wprawdzie rzadko refundacja w całości pokrywa koszt zakupu  i przysługują zwykle raz na kilka lat, jednak pozwala na zmniejszenie tych wydatków i często ułatwia powrót do zdrowia.

O dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjny możesz się starać, jeśli masz:
* orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub wypis z treści orzeczenia traktowany na równi z powyższym orzeczeniem lub
* orzeczenie o grupie inwalidztwa - tylko wydane przed 1 stycznia 1998 r.) przez Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS, komisję lekarską podległą MON lub MSWiA lub
* orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym - tylko wydane przed 1 stycznia 1998 r.  przez KIZ lub Lekarza Rzeczoznawcę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Ponadto średni miesięczny dochód nie może przekroczyć:
* 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
* 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jeśli jesteś osobą samotną
Zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z  29.08.2009 r. Zawiera ono szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz ustala kryteria ich przyznawania i wysokość twego udziału własnego. Poza tym dokładnie określa, jak często możesz taki sprzęt otrzymać, jaki jest okres ich użytkowania i na jakie dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia możesz liczyć. Na tej podstawie bezpłatnie lub za częściową odpłatnością  możesz dostać m.in.aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, cewniki, inhalatory, okulary, pieluchy i inne.

Zlecenie od specjalisty

Żeby otrzymać wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia  na zakup przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych, najpierw musisz udać się do lekarza rodzinnego po skierowanie do specjalisty. (lekarz rehabilitacji, ortopeda, chirurg, reumatolog, neurolog). Gdy lekarz specjalista zdiagnozuje konieczność stosowania określonego przedmiotu ortopedycznego, wówczas wypisuje odpowiedni wniosek na twoje nazwisko ("zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym" , czyli coś w rodzaju czeku wystawionego pacjentowi, na podstawie którego otrzymuje on sprzęt). W zależności od rodzaju przedmiotu lekarz może wypisać zlecenie tylko raz na określony w przepisach okres użytkowania (w większości przypadków taki sprzęt przysługuje raz na 3 lata). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia refundacja danego środka czy przedmiotu przysługuje na konkretny okres czasu i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez lekarza kolejnego wniosku na następny wyrób medyczny.
Potwierdzenie w oddziale NFZ
Uzyskanie zlecenia od lekarza nie wystarczy. Aby NFZ zrefundował ci zakup sprzętu lub środka pomocniczego musisz jeszcze potwierdzić zlecenie w oddziale NFZ, na terenie którego jesteś zameldowany. Jeśli jesteś tymczasowo zameldowany poza miejscem stałego zamieszkania, zlecenie możesz potwierdzić w tym oddziale Funduszu, na terenie którego jesteś czasowo zameldowany. Wykaz miejsc, gdzie można zrealizować zlecenie znajdziesz na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ i w ich siedzibach. Zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze takie jak np. wózki inwalidzkie, aparaty ortopedyczne, protezy, aparaty słuchowe, szkła okularowe czy materace przeciwodleżynowe ważne są przez 90 dni od daty wystawienia ich przez lekarza. W tym czasie musisz potwierdzić zlecenie do refundacji i oddać do realizacji.  Zlecenie może być potwierdzone osobiście, przez inną osobę w twoim imieniu lub drogą pocztową. Do potwierdzenia zlecenia konieczny jest dowód osobisty i dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

Konieczna umowa sklepu z NFZ

Z potwierdzonym zleceniem powinieneś udać się do wybranego przez ciebie  sklepu medycznego, punktu ortopedycznego, zakładu optycznego, punktu protetyki słuchu czy apteki (warunek – placówka  musi mieć podpisaną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wojewódzkim oddziałem NFZ, z którym rozlicza się po zrealizowaniu zlecenia), żeby otrzymać potrzebny sprzęt. Do wybranej placówki powinieneś udać się osobiście. Jeśli jednak nie pozwala ci na to twój stan zdrowia,  może ci w tym pomóc inna osoba, pod warunkiem, że ma twoje  pisemne upoważnienie w dowolnej formie ( nie dotyczy to środków pomocniczych wydawanych co miesiąc). Odbierając sprzęt  czy inne przedmioty powinieneś  potwierdzić to swoim podpisem.
Uwaga! Jeśli starasz się o środki pomocnicze o miesięcznym okresie użytkowania (np. pieluchomajtki, cewniki, worki, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych), nie musisz każdorazowa zgłaszać się do NFZ po potwierdzenia zlecenia. W takiej sytuacji warto złożyć wniosek o wydanie przez NFZ karty comiesięcznego zaopatrzenia ważnej przez 12 miesięcy od daty jej wystawienia.

Jaka dopłata z NFZ

Wysokość dopłaty do refundowanego przez NFZ wyrobu medycznego zależy od jego rodzaju, ceny oraz wysokości limitu. NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w przepisach ministerstwa zdrowia (pracownicy Funduszu wypisują na zleceniu wystawionym przez lekarza kwotę limitu). Jeśli cena przedmiotu jest wyższa niż koszt wyznaczony limitem, wówczas oddział wojewódzki NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu, a różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji musisz dopłacić z własnej kieszeni.
Może się zdarzyć, że w NFZ nie wystarczy pieniędzy dla wszystkich niepełnosprawnych mających prawo do dofinansowania przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych. Wówczas oddział NFZ tworzy listę pacjentów oczekujących na potwierdzenie realizacji zleceń, na którą wpisuje pacjentów w kolejności zgłoszenia. Nie możesz natomiast liczyć na zwrot kosztów poniesionych przy zakupie przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego na podstawie przedstawionego oddziałowi NFZ rachunku czy faktury, jeśli  zrobisz to jeszcze przed wystawieniem zlecenia i jego potwierdzeniem przez NFZ (obowiązujące przepisy na to nie pozwalają).

Komu za darmo

Dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego i wyrobów medycznych w wysokości zawsze do 100 proc. limitu ceny określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia przysługuje następującym grupom ubezpieczonych:
* inwalidom wojennym i wojskowym,
* cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
* osobom represjonowanym,
* uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Jeśli chcą oni zakupić sprzęt droższy, którego cena nie mieści się w określonych limitach, muszą pokryć różnicę z własnych pieniędzy lub starać się o dofinansowanie z innych źródeł na takich samych zasadach jak wszyscy pozostali.

Dofinansowanie z PFRON

Jeżeli nie jesteś w stanie dopłacić do potrzebnego ci sprzętu ortopedycznego czy środków pomocniczych albo potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany przez NFZ, możesz starać się o dodatkowe wsparcie  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Żeby dostać dofinansowanie, trzeba złożyć pisemny wniosek w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub w  miejskim ośrodku pomocy społecznej. Musisz jednak spełnić określone warunki – średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie może przekraczać:
* 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
* 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.
Wysokość dofinansowania do sprzętu i przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o jakie możesz się starać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zależy od tego, czy sprzęt jest refundowany przez NFZ, czy nie. W przypadku gdy nie masz wystarczającej kwoty, by  wpłacić udział własny lub cena zakupu sprzętu  jest większa niż limit wyznaczony przez NFZ,  instytucje te będą w stanie pokryć nawet do 150 proc. limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy oraz 100 proc.  zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy)

Dofinansowanie do sprzętu i przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ wynosi:
* do 100 proc. kosztów udziału własnego w limicie ceny (czyli 100 proc. różnicy pomiędzy faktyczną  ceną sprzętu a wyznaczonym limitem na dany sprzęt, którą musiałeś dopłacić z własnej kieszeni), jeśli cena sprzętu nie przekracza wyznaczonego limitu, a wymagany jest wkład własny
* do 150 proc. kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit  - jeżeli np. limit na protezę wynosi 600 zł, a cena protezy przekracza taką kwotę, to z PCPR-u możesz dostać  maksymalnie 900 zł. (czyli 150 proc. kwoty limitu), a w sumie 1500 zł.

Jakie dokumenty

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych refundowanych przez NFZ, należy złożyć w PCPR lub MOPS następujące dokumenty:
* wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (formularze dostaniesz  w każdym PCPR/MOPS)
* oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
* kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
* kserokopię zlecenia lekarskiego,
* numer NIP
Do wniosku powinieneś dołączyć m.in.:
* fakturę określającą cenę zakupu przedmiotu ortopedycznego lub środków pomocniczych (np. aparatów słuchowych) z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach refundacji NFZ oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
Co we wniosku
Wniosek powinien zawierać:
imię, nazwisko, adres zamieszkania,
numer NIP,
cel dofinansowania,
oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
nazwę banku i numer rachunku bankowego.

Dofinansowanie do sprzętu i przedmiotów ortopedycznych nierefundowanych przez NFZ wynosi:
* do 60% wartości sprzętu.
O tego typu dofinansowanie można starać się na zakup różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny np. maty do hydromasażu, sprzęt do ćwiczeń, koncentratory tlenu, sprzęt toaletowy dla niepełnosprawnych i wiele innych produktów rehabilitacyjnych. Aby otrzymać takie wsparcie, należy złożyć takie same dokumenty jak przy ubieganiu się o dofinansowanie sprzętu refundowanego przez NFZ , ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest specjalne zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem używania i zakupu któregoś ze sprzętów pomocnych w rehabilitacji. Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury VAT lub rachunku w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, możesz starać się o pieniądze z PFRON na dofinansowanie kosztów dostosowanie mieszkania do twoich potrzeb. 

Możesz liczyć na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z twojej  niepełnosprawności. Przystosowanie mieszkania do twoich potrzeb powinno ci  ułatwić wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Za bariery architektoniczne uznaje się  wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym

Złóż wniosek

O dofinansowanie barier mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności z poruszaniem się. Dofinansowanie przysługuje tylko tym osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie korzystały z pomocy finansowej na ten cel ze środków PFRON. Ponadto dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.
Żeby dostać dopłatę, musisz złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania) Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, można  składać w ciągu całego roku i są one rozpatrywane według kolejności wpływu.
Jakie dokumenty
W powiatowym centrum pomocy rodzinie musisz złożyć następujące dokumenty:
* pisemny wniosek o dofinansowani
* kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,
* kopię dowodu osobistego, aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności,
* oświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą,
* udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych
* zgodę właściciela budynku lub mieszkania oraz ofertę cenową.

Ile możesz dostać

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 80 proc.  wartości realizowanego przedsięwzięcia, jednakże nie więcej, niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Jednak wymagany jest tzw. wkład własny w wysokości minimum 20 proc., co oznacza, że część kosztów musisz pokryć z własnej kieszeni.


autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: