SuperBiz prawo przedsiębiorcy Zielone światło dla spółdzielni rolników

Zielone światło dla spółdzielni rolników

19.03.2017, godz. 18:00
Rolnik i krowy
foto: SHUTTERSTOCK

28 lutego rząd przyjął ustawę, która kompleksowo reguluje zasady i sposób funkcjonowania spółdzielni rolników i stwarza lepsze warunki ekonomiczne do prowadzenia działalności przez producentów rolnych. Zachętą do powoływania spółdzielni rolników będą ulgi podatkowe. Będzie też możliwość uzyskania dotacji.

Rząd uważa, że producentom zrzeszonym w spółdzielniach łatwiej będzie sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej. Ustawa o spółdzielniach rolników ma poprawić i ustabilizować sytuację polskiego rolnictwa, a przede wszystkim pomóc mniejszym gospodarstwom i wzmocnić ich pozycję - między innymi poprzez możliwość przetwarzania i sprzedaży wyprodukowanych w gospodarstwie produktów. Nowe przepisy pozwolą rolnikom być bardziej konkurencyjnymi na rynku i dadzą im silniejszą pozycję w negocjacjach z odbiorcami ich produktów, a to ma szczególne znaczenie w sytuacji dużej presji na obniżanie cen.
- To jest niezbędne, jeśli rolnicy mają występować wobec handlu jako siła czy też prowadzić działalność gospodarczą na rzecz swoich członków. Po wprowadzeniu nowego prawa spółdzielnia rolników będzie mogła założyć np. sieć sklepów – podkreślał Krzysztof Jurgiel, szef resortu rolnictwa.
W innych krajach Unii Europejskiej spółdzielnie rolników działają z powodzeniem od wielu lat. W Polsce - powstanie przepisów regulujących zasady funkcjonowania takich organizacji jest bardzo ważne ze względu na duże rozdrobienie gospodarstw rolnych. Skutek takiego rozdrobnienia? Producenci rolni są rozproszeni, natomiast odbiorcy ich produktów (przetwórstwo rolno-spożywcze, handel hurtowy i detaliczny) coraz bardziej się konsolidują. Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przypadku wielu sektorów produkcji widoczne są rosnące dysproporcje między skalą podaży oferowanej przez pojedynczego dostawcę (producenta) a skalą popytu reprezentowanego przez pojedynczego odbiorcę.

Ulgi podatkowe
Projekt ustawy o spółdzielniach rolników opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wzorowane na rozwiązaniach francuskich. Nowe prawo ma stworzyć producentom rolnym szansę na skupianie się wokół poszczególnych branż, działań czy usług. We Francji rolnik należy do pięciu spółdzielni, które mają konkretne cele i zadania, a to umożliwia zwiększenie konkurencyjności poszczególnych podmiotów - przekonywał Krzysztofa Jurgiel, szef resortu rolnictwa.
Ustawa o spółdzielniach rolników ma m.in. przez zmniejszenie obciążeń podatkowych zachęcić gospodarzy do tworzenia spółdzielni. Zachęty te polegałyby w szczególności na wyłączeniu organizacji, które uzyskały status tzw. spółdzielni rolników z niektórych obowiązków fiskalnych, w tym zwolnień z podatku CIT, podatku od nieruchomości oraz podatku od spadków i darowizn. Proponowane ulgi podatkowe dotyczyć będą spółdzielni, których wielkość odpowiada definicji mikroprzedsiębiorstwa. Spółdzielnie będą miały także możliwość tworzenia związków spółdzielni rolników. Co ważne, zwolnienia i ulgi podatkowe przewidziano również dla związków spółdzielni, po to, by motywować je do dalszej konsolidacji.

Jak założyć spółdzielnię rolników
Projekt resortu rolnictwa zakłada, że spółdzielnia rolników będzie dobrowolnym zrzeszeniem osób:
* fizycznych lub prawnych, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność rolniczą dotyczącą działów specjalnych produkcji rolnej, będących producentami produktów rolnych lub grup tych produktów albo prowadzących chów lub hodowlę ryb,
* osób fizycznych lub prawnych niebędących rolnikami, zajmujących się przechowywaniem, magazynowaniem, sortowaniem, pakowaniem lub przetwarzaniem produktów rolnych lub grup tych produktów bądź ryb.
Spółdzielnię rolników będzie mogło założyć co najmniej 10 rolników. W skład rady nadzorczej spółdzielni, jako organu kontrolnego, będą mogli być wybierani jedynie członkowie spółdzielni będący rolnikami (członkowie nie będący rolnikami nie będą wybierani do rady nadzorczej). Ma to zapewnić spółdzielni charakter rolniczy i dbałość o interesy rolników.

Co w statucie
W projekcie ustawy szczegółowo przedstawiono zasady gospodarowania w spółdzielniach rolników. Gospodarkę spółdzielni określa statut, który może np. wyznaczyć wysokość wpisowego. W projekcie zapisano, że w statucie spółdzielni muszą być określone m.in. zasady i warunki przyjmowania członków, rodzaj i zakres odpowiedzialności członków spółdzielni rolników; sankcje wobec członka spółdzielni rolników, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków statutowych. W statucie powinny znaleźć się też przepisy mówiące o zasadach i zakresie dostarczania przez członków spółdzielni rolników obowiązkowych informacji w zakresie prowadzonej przez nich działalności dotyczących, w szczególności: powierzchni uprawy, plonów oraz wielkości produkcji produktów lub grup produktów, ze względu na które spółdzielnia rolników została założona.
W projekcie ustawy szczegółowo przedstawiono zasady wykorzystywania nadwyżki bilansowej oraz tworzenia funduszy własnych.

Co może spółdzielnia rolników
Spółdzielnie rolników mają prowadzić wspólną działalność gospodarczą na rzecz gospodarstw swoich członków przez planowanie produkcji rolnej, dostosowywanie skali i jakości tej produkcji do oczekiwań rynku, zwiększenie i koncentrację podaży produktów, Z drugiej strony będą m.in. zajmowały się zaopatrzeniem członków spółdzielni w środki do produkcji. Utworzone na mocy nowych przepisów spółdzielnie rolników będą mogły również prowadzić działalność gospodarczą polegającą na: przechowywaniu, konfekcjonowaniu i standaryzacji produktów wyprodukowanych przez swoich członków. Spółdzielnie będą mogły zajmować się sprzedażą i przetwarzaniem artykułów wyprodukowanych przez rolników, a także obrotem przetworzonych produktów (będą mogły założyć np. sieć sklepów. To z pewnością pozwoli zwiększyć dochody z produkcji rolnej, ponieważ uda się pominąć szeroko rozbudowaną siatkę pośredników. Spółdzielnie będą dodatkowo mogły świadczyć na rzecz członków różne usługi - np. upowszechniać wiedzę o korzystnych dla środowiska metodach uprawy, technologii produkcji lub metodach gospodarki odpadami czy prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną.

Korzyści z powołania spółdzielni rolników
* zwolnienia i preferencje podatkowe
* możliwość uzyskania dotacji
* pomoc w dostosowaniu produkcji do potrzeb klientów
* łatwiejsze wejście na nowe rynki zbytu
* obniżenie kosztów produkcji i lepsze efekty ekonomiczne w rolnictwie
* poprawa gospodarowania na obszarach wiejskich
* rolnikom zrzeszonym w spółdzielniach łatwiej będzie sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej.
* silniejsza pozycja negocjacyjną wobec odbiorców produktów rolniczych
* pobudzenie aktywności gospodarczej oraz społecznej na wsi i obszarach wiejskich * zmniejszania dysproporcji rozwojowych w stosunku do regionów zurbanizowanych.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: