SuperBiz wiadomości 12 rzeczy, które musisz wiedzieć o umowie o dzieło

12 rzeczy, które musisz wiedzieć o umowie o dzieło

14.05.2016, godz. 10:34
DOKUMENTY PODPIS UMOWA RACHUNKI
foto: SHUTTERSTOCK

Do umowy o dzieło, w przeciwieństwie do umowy zlecenia, nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy. Jest to umowa cywilnoprawna, co oznacza że sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami tej umowy nie jest sąd pracy, ale sąd cywilny. Pracujący na podstawie umowy o dzieło nie ma ani ochrony, ani uprawnień jakie przepisy zapewniają pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Z drugiej strony umowa o dzieło oznacza dużą swobodę dla wykonawcy. To on decyduje nie tylko o sposobie wykonania dzieła i czasie jaki temu poświęca, ale i o miejscu. Jego zadaniem jest osiągnięcie określonego w umowie rezultatu.

1. Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna, polegająca na zobowiązaniu się przez przyjmującego zamówienie do wykonania oznaczonego działa, za które zamawiający zobowiązuje się zapłacić.

2. W przypadku umowy o dzieło mówi się o określonym wyniku działań (np. posprzątaniu pomieszczenia). Niekiedy zamiast zawierać umowę o dzieło, można zawrzeć umowę zlecenia, i odwrotnie.

3. Umowa o dzieło jest umową rezultatu, dlatego przysługujące z tytułu tej umowy wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za rezultat, a nie (jak w przypadku umowy o pracę czy umowy zlecenia) za staranne działanie osoby, która przyjęła zamówienie.

4. Forma zawarcia umowy o dzieło może być dowolna (pisemna lub ustna), przy czym zmiana treści tej umowy powinna mieć taką samą formę jak umowa główna.

5. W przypadku umowy o dzieło, zamawiający nie ma obowiązku informowania przyjmującego np. o normie czasu pracy (jest dowolny), czy terminie zapłaty (określa go Kodeks cywilny).

6. Zamawiający może odstąpić od umowy o dzieło w każdej chwili, w okresie od zawarcia umowy do momentu ukończenia dzieła. Odstępując od umowy winien zapłacić przyjmującemu umówione wynagrodzenie.

7. Umowa o dzieło, o ile zamawiający nie zawarł jej ze swoim pracownikiem, nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu ani zdrowotnemu.

8. Roszczenia z tytułu umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła. Jeżeli dzieła nie oddano, dwuletni termin przedawnienia liczy się od dnia w którym (zgodnie z umową) miało zostać oddane.

9. Umowy o dzieło nie można wypowiedzieć. Przyjmujący może od niego odstąpić w wypadku, gdy do realizacji dzieła konieczne jest współdziałanie zamawiającego, a mimo wyznaczenia dodatkowego terminu zamawiający nie współdziała z przyjmującym.

10. Przyjmującego nie wiąże czas pracy. Może pracować nad dziełem w swoim tempie, samemu ustalając godziny. Ważne jest jedynie to, aby dzieło zostało wykonane zgodnie z zamówieniem i na czas.

11. Wykonawcą dzieła i zmawiającym może być każdy, np. osoba fizyczna, firma, instytucja (osoba fizyczna musi mieć ukończone 18 lat).

12. Umowa o dzieło jest odpowiednia w przypadku prac jednorazowych lub sporadycznych, natomiast dla stałego zlecenia wykonywania usługi lub dzieła właściwsza jest umowa zlecenia lub umowa o pracę.

autor: Ewa Jabłońska zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: