SuperBiz wiadomości 500 plus dla polskich emigrantów. Miniesterstwo rodziny WYJAŚNIA

500 plus dla polskich emigrantów. Miniesterstwo rodziny WYJAŚNIA

15.09.2016, godz. 12:17
500+ dla Polskich emigrantów
foto: SHUTTERSTOCK

Czy Polacy mieszkający za granicą kwalifikują się do programu „Rodzina 500 plus"? Czy rodzice, którzy częściowo mieszkają w Polsce, a częściowo za granicą, może ubiegać się o świadczenie wychowawcze? Poprosiliśmy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie.

SuperBiz: W jakich sytuacjach „500 plus" przysługuje polskim emigrantom?

MRPiPS: Podstawowym warunkiem przysługiwania prawa do świadczenia wychowawczego obywatelom polskim, w przypadkach, w których nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jest zamieszkiwanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają oni otrzymywać świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500+". W związku z powyższym, jeżeli wnioskodawca nie zamieszkuje w Polsce, świadczenie wychowawcze nie przysługuje.

Regulacje dotyczące miejsca zamieszkania zostały zawarte w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Przeczytaj również: 500+: Czy polscy emigranci wyłudzają pieniądze na dzieci?

Jednocześnie należy zaznaczyć, że składając wniosek o świadczenie wychowawcze, wnioskodawca wskazuje swoje miejsce zamieszkania. Dane o miejscu zamieszkania, jak i wszystkie inne dane zawarte we wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego, wnioskodawca ma obowiązek podać zgodnie z prawdą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Czy świadczenie wychowawcze można pobierać, jeżeli dwoje rodziców pracuje za granicą, ale dziecko mieszka w Polsce, np. z dziadkami?

W przypadku wykonywania przez rodziców dzieci działalności zawodowej w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii – zgodnie z przepisami unijnymi (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego), pierwszeństwo do wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych (takim jest również świadczenie wychowawcze) ma tamtejsze ustawodawstwo. Polska, jako państwo właściwe w drugiej w kolejności, – ze względu na zamieszkanie dzieci, – może jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny, w przypadku kiedy kwota świadczeń rodzinnych przyznanych w pierwszym państwie będzie niższa od kwoty świadczeń z Programu „Rodzina 500+" należnych w Polsce.

Zobacz także: Koniec wypłat 500 plus? Przybywa rodzin, które nie dostają gotówki

Czy świadczenie przysługuje, jeżeli jeden z rodziców mieszka za granicą?

W przypadku zamieszkania członka rodziny w innym państwie UE, EOG lub Szwajcarii kwestia ta uregulowana została przepisami unijnymi. Istotne znaczenie ma w takim przypadku sytuacja zawodowa oraz kwestia pobierania świadczeń emerytalno-rentowych przez rodziców dzieci, a także miejsce zamieszkania, służące do ustalania państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych.

W jaki sposób MRPiPS planuje weryfikować, czy świadczenie wychowawcze przysługuje polskim emigrantom?

W przypadku zamieszkania członków rodziny na terytorium innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, weryfikacja uprawnienia do świadczeń rodzinnych odbywa się na podstawie wymiany informacji pomiędzy wyznaczonymi do tego celu instytucjami polskimi (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej działający z upoważnienia marszałka) oraz zagranicznymi, na specjalnie do tego celu przygotowanych standardowych dokumentach elektronicznych.

Co może zrobić gmina, jeżeli ma wątpliwości co do miejsca zamieszkania beneficjenta programu „Rodzina 500 plus"?

W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości danych dotyczących miejsca zamieszkania, gminny organ właściwy, który zajmuje się realizacją Programu „Rodzina 500+", podejmuje czynności zmierzające do wyjaśnienia stanu faktycznego. W szczególności, organ ten może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Może cię zainteresować: Papież Franciszek chwali program „Rodzina 500 plus"

Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego lub marszałka województwa, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.

W związku z powyższym, w przypadku wątpliwości co do miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się lub otrzymującej świadczenie wychowawcze, powyższy przepis pozwala gminnemu organowi właściwemu, w indywidualnych sprawach, pozyskać z innych urzędów lub rejestrów publicznych (np. z rejestru eWUŚ zawierającego dane o tytule do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, rejestru SIO zawierającego informacje o dzieciach realizujących w Polsce obowiązek szkolny), informacje umożliwiające ustalenie i/ lub weryfikację prawdziwości danych o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: