SuperBiz wiadomości 500 zł na dziecko: Czy dostaną je uchodźcy oraz imigranci? [WYJAŚNIAMY]

500 zł na dziecko: Czy dostaną je uchodźcy oraz imigranci? [WYJAŚNIAMY]

30.08.2016, godz. 14:10
Tu trafią uchodźcy
Tu trafią uchodźcy foto: AP

Rzecznik praw dziecka wzywa MRPiPS do zmiany przepisów regulujących przyznawanie świadczeń wychowwczych uchodźcom i osom objętym ochroną uzupełniającą. Zdaniem RPD Marka Michalaka prawo jest niejasne. Rzecznik domaga się, żeby ministerstwo rodziny doprecyzowało, w jakich okolicznościch cudzoziemcy mogą przystąpić do programu "Rodzina 500 plus". Obecnie ostateczną decyzję o przyznaniu dopłaty cudzoziemcowi podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Nie tylko polskie rodziny otrzymają 500 zł w ramach rządowego programu "Rodzina 500+". Na wsparcie mogą liczyć również imigranci ekonomiczni, którzy pracują w Polsce oraz uchodźcy. Jakie warunki muszą spełnić, aby trafiło do nich świadczenie wychowawcze?

Program z wypłatami 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko (i na pierwsze dla rodzin poniżej progu dochodowego 800 zł na członka rodziny i 1200 zł dzieckiem niepełnosprawnym) rusza już 1 kwietnia. Od tego dnia będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia. Uprawnieni są do tego nie tylko polscy obywatele, ale również cudzoziemcy.

Czytaj też: 500 zł na dziecko i rodziny patchworkowe. Kto dostanie pieniądze? [WYJAŚNIAMY]

Imigranci w Polsce
W przypadku cudzoziemców obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE plus Islandia, Norwegia i Liechtenstein) oraz Szwajcarii, analogicznie jak wobec Polaków przebywających za granicą, stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz inne umowy międzynarodowe wiążące nasz kraj.

Polega to na tym, że osoby, które nie pobierają podobnego świadczenia w kraju pochodzenia, mogą się ubiegać o nie w kraju zamieszkania. Dotyczy to np. Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii czy Niemczech.

Aby jednak cudzoziemcy spoza UE i EOG mogli starać się o 500 zł na dziecko, muszą przebywać w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub posiadać kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Koniecznie jest, aby wnioskujący przebywał w Polsce z całą rodziną (inaczej niż w przypadku obywateli UE - tutaj wystarczy, że w Polsce zamieszkuje głowa rodziny, a reszta pozostaje w swojej ojczyźnie).

Polscy emigranci za granicą
Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej.

Zobacz również: Już jutro dyżur ws. 500 zł na dziecko. Zadzwoń i zapytaj eksperta z rządu

Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

W praktyce oznacza to, że polski emigrant decyduje czy woli otrzymywać świadczenie na dzieci w kraju przebywania czy w Polsce. Gdy wybierze jeden z nich, to traci prawo do drugiego. Jest jednak wyjątek od tej sytuacji. W takim przypadku jedno państwo wypłaci pełne świadczenie według własnego ustawodawstwa, a drugie - tzw. dodatek dyferencyjny, czyli kwotę będącą różnicą pomiędzy wysokością świadczeń polskich, a świadczeń danego kraju.

Uchodźćy w Polsce
Wiceminister resortu rodziny i pracy przyznał w serwisie Money.pl, że "uchodźcy, którzy będą chcieli zostać w Polsce na stałe, dostaną dodatek w postaci 500 zł na każde dziecko". - W projekcie ustawy są zawarte rozwiązania, że tylko te osoby które z rodzinami będą wiązać z Polską swoją przyszłość, będą mogły otrzymywać to świadczenie - powiedział Bartosz Marczuk. Resort dopowiada, że również cudzoziemców obowiązuje kryterium dochodowe.

Źródła: MRPiPS, Superbiz.se.pl, kurier.pap.pl

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: