SuperBiz wiadomości Dodatek mieszkaniowy. Ile wynosi i kto ma prawo się o niego ubiegać

Dodatek mieszkaniowy. Ile wynosi i kto ma prawo się o niego ubiegać

05.01.2017, godz. 16:00
blok, mieszkanie
foto: EAST NEWS

Dodatek mieszkaniowy i różnego rodzaju dodatki do rent i emerytur to dla seniorów, zwłaszcza najuboższych, licząca się pomoc. Sprawdź, czy przysługują ci dodatki i jak się o nie starać.

Koszty związane z utrzymaniem mieszkania stale rosną, a podwyżki najdotkliwiej uderzają w ludzi starszych żyjących z niewielkich rent i emerytur. Świadczenia z ZUS nie zawsze wystarczają na niezbędne comiesięczne opłaty, ale osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o dofinansowanie czynszu. Jednak dodatek mieszkaniowy nie zrekompensuje ci w całości kosztów utrzymania mieszkania, częściowo musisz je pokryć z własnej kieszeni. Żeby się ubiegać o te pieniądze, powinieneś też spełniać określone kryteria.

Warunek pierwszy – tytuł prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

Warunek drugi – niskie dochód
Masz prawo do dodatku mieszkaniowego, gdy spełniasz wymogi ustawy o dodatkach mieszkaniowych, czyli twój dochód nie przekracza określonego pułapu i masz mieszkanie odpowiedniej wielkości. Możesz się ubiegać o dopłatę do mieszkania, jeśli średni miesięczny dochód na osobę w twoim gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach (przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) nie przekracza 125 proc. najniższej emerytury (do 1 marca 2017 roku to kwota 1103,20 zł). Gdy jesteś osobą samotną, twój dochód może być nieco wyższy i wynieść 175 proc. kwoty najniższej emerytury (do 1 marca 2017 roku to kwota 1544,48 zł).
Ważne! O dodatek możesz starać się także gdy średni dochód na członka rodziny przekracza limit, nie więcej jednak niż o wysokość dodatku. Wartość dodatku obniża się w takim przypadku o wysokość nadwyżki ponad limit.

Jak ustalasz swój dochód?
Jest to kwota wynagrodzenia pozostała po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i chorobowe.
Jeśli jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego, twój dochód ustala się na podstawie powierzchni gruntów w tzw. hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego przez prezesa ZUS.
Do dochodu nie wlicza się zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków celowych i okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych świadczeń w naturze z pomocy społecznej, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka (becikowego), dodatku z tytułu urodzenia dziecka, dodatków dla sierot zupełnych oraz dodatku mieszkaniowego.

Warunek trzeci – odpowiednia powierzchnia
Nie dostaniesz dodatku, jeśli twoje mieszkanie jest zbyt duże (liczy się powierzchnia użytkowa). Dodatek mieszkaniowy przysługuje ci jedynie wtedy gdy powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 proc. Jeśli o więcej, dodatek przepada, chyba że powierzchnia pokojów i kuchni jest mniejsza niż 60 proc. powierzchni całego mieszkania - wtedy możesz przekroczyć normę nawet o 50 proc.
Normatywna powierzchnia użytkowa mieszkania lub domu jednorodzinnego (w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego) nie może przekraczać:
* 35 m kw., jeśli zajmuje je jedna osoba,
* 40 m kw. - dla dwóch osób,
* 45 m kw. dla trzech osób,
* 55 m kw. dla czterech osób,
* 65 m kw. dla pięciu osób,
* 70 m kw. dla sześciu osób.
Jeśli twoja rodzina liczy więcej niż 6 osób, każda kolejna ma prawo do 5 m kw. dodatkowej powierzchni.
Jeśli w twojej rodzinie jest osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub mająca prawo do oddzielnego pokoju, przysługuje jej 15 m kw. dodatkowej powierzchni.

Jaka wysokość dodatku
Dodatek mieszkaniowy ma spowodować, żeby twoje wydatki na opłaty za mieszkanie nie przekroczyły określonego pułapu. To pomoc, którą gmina przyznaje najbiedniejszym mieszkańcom, ale nie każdemu w takiej samej wysokości. Wszystko zależy od dochodów i liczby osób w rodzinie.
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, jakie powinieneś ponosić na utrzymanie mieszkania a kwotą wynoszącą
- 15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
- 12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

* w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym mieści się w przedziale 150-175% kwoty najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 100-125% tej kwoty.

Jakie wydatki bierze się pod uwagę przy obliczaniu dodatku
Gdy jesteś najemcą lub podnajemcą - czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych
Gdy masz lokatorskie lub własnościowe prawo do mieszkania spółdzielczego lub jesteś najemcą mieszkania spółdzielczego - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów (z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów).
Gdy masz mieszkanie na własność - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną (z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów).
Gdy jesteś właścicielem domu jednorodzinnego - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych. Te same zasady dotyczą osób używających mieszkań w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność.
Gdy zajmujesz mieszkanie nie mając tytułu prawnego - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych (z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów).

Ryczałt energetyczny do dodatku mieszkaniowego
Jeśli masz przyznany dodatek mieszkaniowy i jesteś stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej, możesz dostać dodatek energetyczny, który pozwoli ci obniżyć rachunki za prąd. Trzeba tylko złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego i dołączyć do niego kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 26 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego wynosi :
* dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną - 11,29 zł miesięcznie
* dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,68 zł miesięcznie
* dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób - 18,81 zł miesięcznie

Ważne!
Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem energetycznym, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Krok po kroku do dodatku
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego składasz w gminie, a w praktyce w ośrodku pomocy społecznej.

Krok1
Weź formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i formularz deklaracji o dochodach.

Krok2
Z wnioskiem idź do administracji domu. Musi ona potwierdzić dane: adres, nazwę i siedzibę zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.
Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

Krok3
Musisz wypełnić deklarację o wysokości dochodów brutto każdego członka rodziny, który z tobą mieszka (za ostatnie 3 miesiące).

Krok 4
Decyzję powinieneś dostać w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Jak się odwołać
Jeśli urząd odmówi ci dodatku, możesz odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dniu. Odwołanie składasz w wydziale, który wydał decyzję, a jego kierownik może (w ciągu 7 dni) zmienić decyzję lub przekazać sprawę do kolegium odwoławczego.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: