SuperBiz wiadomości Emerytury wojskowych z czasów PRL zostaną obniżone

Emerytury wojskowych z czasów PRL zostaną obniżone

07.12.2016, godz. 11:23
Pieniądze banknoty
foto: Super Express

Byli wojskowi to kolejna grupa, po byłych funkcjonariuszach służb bezpieczeństwa, której PiS chce zmniejszyć emerytury. Obniżka ma objąć 12 tys. osób.

Projekt zmian w przepisach, który rząd skierował do Sejmu przewiduje zmniejszenie wojskowych emerytur i wojskowych rent inwalidzkich wszystkim żołnierzom, którzy „pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa” w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca lub 31 sierpnia 1990 r. oraz rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach. Za osobę „pełniąca służbę na rzecz totalitarnego Państwa” w myśl ustawy zostaną uznani wszyscy, którzy pracowali w jednej z kilkudziesięciu jednostek wymienionych w dokumencie.

LISTA
Jak czytamy w projekcie, za "służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się służbę od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r. w niżej wymienionych wojskowych instytucjach i formacjach – jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i ich poprzedniczkach:
1)    Informacja Wojskowa oraz podległe jej jednostki terenowe, w tym Organa Informacji Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” oraz Organa Informacji Wojskowego Korpusu Górniczego;
2)    Wojskowa Służba Wewnętrzna, w tym Zarząd Wojskowej Służby Wewnętrznej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza i jego poprzedniczki;
3)    Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wraz z jednostkami podległymi;
4)    inne służby Sił Zbrojnych prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych.
2. Za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się służbę od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w niżej wymienionych cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach:
1)    Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;
2)    Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego;
3)    Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego;
4)    jednostki organizacyjne podległe organom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, a w szczególności jednostki Milicji Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grudnia 1954 r.;
5)    służby i jednostki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i ich poprzedniczki, oraz ich odpowiedniki terenowe:
a)    nadzorujące prace jednostek wypełniających zadania: wywiadowcze, kontrwywiadowcze, Służby Bezpieczeństwa, czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa, odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscyplinę, kadry i ideowo-wychowawcze aspekty pracy w służbie bezpieczeństwa:
–    Gabinet Ministra Spraw Wewnętrznych,
–    Główny Inspektorat Ministra Spraw Wewnętrznych, z wyłączeniem Zespołu do spraw Milicji Obywatelskiej w wojewódzkich komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich urzędach spraw wewnętrznych,
–    Wojskowa Służba Wewnętrzna Jednostek Wojskowych MSW,
–    Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy,
b)    wypełniające zadania wywiadowcze i kontrwywiadowcze:
–    Departament I,
–    Departament II,
–    Biuro Paszportów, od dnia 1 kwietnia 1964 r.,
–    Biuro „A”,
–    Biuro Szyfrów,
–    Biuro Radiokontrwywiadu,
–    wydziały paszportów, od dnia 15 lipca 1964 r.,
–    Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza,
–    Inspektorat I,
–    samodzielne grupy specjalne,
c)    wypełniające zadania Służby Bezpieczeństwa:
–    Departament Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa,
–    Departament Ochrony Gospodarki,
–    Departament Studiów i Analiz,
–    Departament III,
–    Departament IV,
–    Departament V,
–    Departament VI,
–    Główny Inspektorat Ochrony Przemysłu, od dnia 27 listopada 1981 r.,
–    Biuro Śledcze,
–    Departament Społeczno-Administracyjny,
–    Biuro Studiów Służby Bezpieczeństwa,
–    Biuro Rejestracji Cudzoziemców,
–    Zarząd Kontroli Ruchu Granicznego,
–    Biuro Ochrony Rządu,
–    Samodzielna Sekcja Operacyjno-Ochronna,
–    Inspektorat Operacyjnej Ochrony Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu,
d)    wykonujące czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa:
–    Biuro „B”,
–    Biuro Informatyki,
–    Biuro „C”,
–    Biuro „T”, w tym Zakład Techniki Operacyjnej,
–    Departament Techniki, w tym Zakład Konstrukcji Sprzętu Operacyjnego,
–    Biuro „W”,
–    Departament PESEL,
–    Zarząd Łączności, od dnia 1 stycznia 1984 r.,
–    Wydział Zabezpieczenia Operacyjnego,
–    Samodzielna Stacja „P”,
–    Inspektorat Analityczno-Informacyjny,
e)    odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscyplinę, kadry i ideowo-wychowawcze aspekty pracy w Służbie Bezpieczeństwa:
–    Departament Kadr, z wyłączeniem terenowych odpowiedników jako całości w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych,
–    Departament Szkolenia i Wychowania, z wyłączeniem terenowych odpowiedników jako całości w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych,
–    Zarząd Polityczno-Wychowawczy,
–    Biuro Historyczne,
–    Akademia Spraw Wewnętrznych, a w jej ramach kadra naukowo-
-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci, z wyłączeniem Wydziału Porządku Publicznego w Szczytnie,
–    Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie, a w jej ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-
-techniczna oraz słuchacze i studenci,
–    Wyższa Szkoła Oficerska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie, a w jej ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci,
–    Szkoła Chorążych Biura „B”, a w jej ramach kadra naukowo-
-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci,
–    Szkoła Chorążych Milicji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, a w jej ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci,
–    Wydział Pracy Operacyjnej w Ośrodku Doskonalenia Kadry Kierowniczej MSW w Łodzi, a w jej ramach kadra naukowo-
-dydaktyczna, naukowa oraz naukowo-techniczna,
–    Samodzielna Sekcja Kadr,
–    Samodzielna Sekcja Kadr i Szkolenia,
–    Samodzielna Sekcja Informacji i Sprawozdawczości,
–    Samodzielna Sekcja Ogólno-Organizacyjna.
3. Za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się również:
1)    służbę na etacie:
a)    Ministra Spraw Wewnętrznych,
b)    funkcjonariusza nadzorującego służby i jednostki organizacyjne wymienione w ust. 2 pkt 4,
c)    komendanta wojewódzkiego, zastępcy komendanta wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego lub dzielnicowego do spraw bezpieczeństwa, zastępcy komendanta wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego lub dzielnicowego do spraw Służby Bezpieczeństwa, zastępcy szefa wojewódzkiego, rejonowego, miejskiego lub dzielnicowego urzędu spraw wewnętrznych do spraw Służby Bezpieczeństwa,
d)    zastępcy komendanta wojewódzkiego, powiatowego lub miejskiego do spraw polityczno-wychowawczych, zastępcy szefa wojewódzkiego, rejonowego lub miejskiego urzędu spraw wewnętrznych do spraw polityczno-
-wychowawczych,
e)    oficera szkolenia operacyjnego Służby Bezpieczeństwa w wydziałach kadr i szkolenia komend wojewódzkich Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich urzędach spraw wewnętrznych,
f)    funkcjonariusza w referacie do spraw bezpieczeństwa w wydziale kadr komendy wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej,
g)    starszego inspektora przy zastępcy komendanta wojewódzkiego do spraw Służby Bezpieczeństwa,
h)    słuchacza na kursach Służby Bezpieczeństwa, organizowanych przez jednostki i szkoły wchodzące w skład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
2)    okres odbywania szkolenia zawodowego w szkołach i kursach Służby Bezpieczeństwa przez funkcjonariuszy pełniących służbę, o której mowa w ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1;
3)    okres oddelegowania funkcjonariuszy pełniących służbę, o której mowa w ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1, do innych instytucji państwowych, w tym przeniesienia na etaty niejawne w kraju lub poza granicami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.”

Obniżki obejmą także wszystkie osoby, które były członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.W projekcie proponuje się obniżenie współczynnika procentowego podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa z 2,6 proc. do 0,5 proc. Wysokość tak ustalonej emerytury nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury z ZUS. Obniżeniu mają ulec również renty inwalidzkie.

Zobacz także: Na esbeckich emeryturach państwo zaoszczędzi 550 mln złotych

Rząd szacuje, że zmniejszeniu ulegnie ok. 12 tys. świadczeń (emerytur, rent inwalidzkich, rent rodzinnych). Rocznie budżet państwa ma na tym zaoszczędzić ok. 200 mln zł. Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Przypomnijmy, że Sejmie znajduje się już projekt tzw. ustawy „dezubekizacyjnej”, który ma na celu obniżenie świadczeń byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL do średniego świadczenia w ZUS. Zmiany mają objąć ponad 32 tys. osób – byłych funkcjonariuszy SB, jednostek Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i MSW. W projekcie znalazły się także zapisy o obniżeniu emerytur i rent osób, które służyły w jednostkach MON. Poparcie projektu zapowiedziały PiS i Kukiz'15; PO, PSL i Nowoczesna były przeciw.

MK

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: