SuperBiz wiadomości Gdy sprzedawca nie uznał reklamacji - co robić? PORADNIK

Gdy sprzedawca nie uznał reklamacji - co robić? PORADNIK

04.11.2015, godz. 02:00
Rozmowa kwalifikacyjna
foto: Jupiterimages

Kupiłeś towar, który okazał się bublem? Sprzedawca nie chce uznać twojej reklamacji? Nie rezygnuj ze swoich praw. Są instytucje, w których możesz uzyskać bezpłatną pomoc.

l Co robić, gdy w odpowiedzi na swoją reklamację dostajesz pismo informujące, że została rozpatrzona, ale wady nie zaistniały z winy producenta, lecz odpowiada za nie klient? Nie jesteś bezradny. Gdy w zakupionym towarze ujawniła się wada lub gdy nie zostały dotrzymane warunki umowy, a ty nie jesteś w stanie wyegzekwować swoich praw w wyniku postępowania reklamacyjnego, możesz liczyć na pomoc powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów.

l Jeśli sprzedawca odmówi przyjęcia twojej reklamacji albo nie rozpatrzy jej pozytywnie, rzecznik może wystąpić w twoim imieniu do przedsiębiorcy z żądaniem wyjaśnienia problemu, pomóc w przygotowaniu pozwu do sądu czy podpowiedzieć, jakie dalsze kroki możesz podjąć. Rzecznicy informują również o prawach przysługujących klientom i udzielają bezpłatnych porad prawnych.

Ważne!

Dane teleadresowe najbliższego rzecznika konsumentów możesz znaleźć za pomocą wyszukiwarki na stronie www.uokik.gov.pl.

Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej

l Jeśli interwencja rzecznika konsumentów nie przyniesie pomyślnego zakończenia sprawy, pozostaje mediacja, którą mogą przeprowadzić urzędnicy Państwowej Inspekcji Handlowej. Mogą oni przedstawić sprzedawcy twoje żądania, a także propozycje polubownego zakończenia sporu.

l Wniosek o przeprowadzenie mediacji powinieneś zgłosić w inspektoracie właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne i dobrowolne - zgodę na nie muszą wyrazić obie strony.

Stałe polubowne sądy konsumenckie

l Możesz także skorzystać z pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Rozstrzygają spory majątkowe między konsumentami i przedsiębiorcami. Możesz tu złożyć pozew, jeśli wartość sporu nie przekracza 10 tys. zł. Wyjątkiem jest Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Warszawie, w którym możesz się skarżyć niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

l Zaletą stałych polubownych sądów konsumenckich jest szybkość postępowania w porównaniu z sądem powszechnym, a także uproszczona procedura oraz brak kosztów. Jednak obie strony sporu - zarówno przedsiębiorca, jak i konsument - muszą dobrowolnie zgodzić się na taki sposób załatwienia sprawy.

Uwaga!

Wyrok sądu polubownego ma taką samą moc prawną, jak wyrok sądu powszechnego.

Wyrok może być przymusowo wykonany przez komornika - po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd państwowy. Od decyzji sądu polubownego nie przysługuje odwołanie. Natomiast można wnieść skargę o uchylenie wyroku do sądu powszechnego w terminie jednego miesiąca od doręczenia wyroku.

Sądy powszechne - trzy tryby

Jeżeli jedna strona (np. właściciel firmy lub sklepu) nie zgodzi się na rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny, pozostaje tylko skierowanie sprawy z powództwa cywilnego do sądu powszechnego rejonowego lub okręgowego. W sprawach konsumenckich najczęściej wykorzystywane są trzy tryby składania pozwu:

l w postępowaniu uproszczonym,

l w elektronicznym postępowaniu upominawczym,

l w postępowaniu zwykłym.

Zobacz: Polska płaci rodzinom 2,2 tys. zł rocznie, a średnia UE to 10 tys. zł!

Źródło: X-NEWS
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: