SuperBiz wiadomości Jak udowodnić staż i zarobki

Jak udowodnić staż i zarobki

20.06.2015, godz. 02:00
Pieniądze banknoty emeryt
foto: FOTO SE

Podpowiadamy, jak udokumentować okresy składkowe, okresy pracy zarobkowej i inne.

Okresy składkowe

Podstawowym dokumentem potwierdzającym wysokość twojego wynagrodzenia jest zaświadczenie wystawione przez pracodawcę na druku Rp-7. Możesz również przedstawić ZUS legitymację ubezpieczeniową jako dowód świadczący o twoich zarobkach. Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą, wystarczy podać NKP (numer konta płatnika) - ZUS ma twoje dokumenty. Tak samo, gdy pracowałeś w firmie zatrudniającej do 20 osób, a twój pracodawca opłacał składki.

> Okresy pracy zarobkowej (m.in. umowy o pracę, umowy agencyjnej lub zlecenia, pracy nakładczej, pracy w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych) - możesz je udowodnić, przedstawiając następujące dokumenty:

- zaświadczenie wystawione przez pracodawcę na druku ZUS Rp-7,

- legitymację ubezpieczeniową z wpisanymi okresami zatrudnienia oraz wysokością zarobków, w tym datą rozpoczęcia i zakończenia pracy, rodzaj wykonywanej pracy, kwotę wynagrodzenia oraz rok, w którym to wynagrodzenie zostało osiągnięte, a także podpis pracodawcy lub upoważnionego pracownika i jego pieczątkę służbową. Jednak brak takiej imiennej pieczątki (nie była wymagana w legitymacjach starego typu) nie przeszkadza w uznaniu przez ZUS za dowód wpisów o wysokości zarobków pod warunkiem, że legitymacja nie budzi zastrzeżeń co do jej autentyczności. Jeśli masz odpis notarialny lub poświadczoną przez notariusza kserokopię legitymacji, będzie ona traktowana przez ZUS jak oryginał i dopuszczona jako dowód,

- świadectwa pracy (tylko wtedy gdy jest informacja o zmieniających się zarobkach, a nie tylko wysokość wynagrodzenia na ostatnio zajmowanym stanowisku),

- zaświadczenie lub odpis o wysokości zarobków wystawione i poświadczone przez placówkę przechowującą dokumenty po nieistniejącym zakładzie pracy,

- umowy o pracę, wpisy w dowodzie osobistym, legitymacje służbowe, legitymacje związków zawodowych, pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia (np. o powołaniu, mianowaniu, zmianie angażu, przyznaniu nagrody, udzieleniu urlopu), jeżeli na ich podstawie można ustalić okres zatrudnienia.

- Na podstawie dokumentacji posiadanej przez ZUS:

- jeśli nie masz świadectwa pracy, a pracowałeś w firmie zatrudniającej do 20 osób,

- jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą na własny rachunek (lub byłeś osobą współpracującą) albo wykonywałeś działalność twórczą lub artystyczną:

- zeznania świadków (byłych współpracowników) - jeśli zakład pracy został zlikwidowany lub dokumentacja uległa zniszczeniu wskutek klęsk żywiołowych lub gdy pracodawca nie może potwierdzić okresów zatrudnienia młodocianych pracowników (przed 1 stycznia 1975 r).

> Okresy pobierania zasiłków dla bezrobotnych - zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy.

> Okresy pobierania stałych zasiłków z opieki społecznej, od których opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej.

> Okresy służby: w policji (Milicji Obywatelskiej), w Urzędzie Ochrony Państwa (organach bezpieczeństwa publicznego), w Straży Granicznej, w Służbie Więziennej, w Państwowej Straży Pożarnej - świadectwo służby, zaświadczenie instytucji, w których zawodowo pełniona była służba.

> Okresy służby w Wojsku Polskim (okresy zasadniczej służby wojskowej lub zastępczych form tej służby, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, odbywania ćwiczeń wojskowych) - kserokopia książeczki wojskowej poświadczona przez pracodawcę, u którego pracownik jest zatrudniony lub przez ZUS oraz zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień.

> Okresy internowania (na podstawie art. 42 dekretu o stanie wojennym z 12 grudnia 1981 r.) - zaświadczenie o internowaniu i o uchyleniu internowania wydane przez komendanta wojewódzkiego policji.

> Okresy zatrudnienia za granicą osób, które w tym czasie nie były obywatelami polskimi, jeżeli osoby te powróciły do kraju po 22 lipca 1944 r. i uzyskały status repatrianta - dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia za granicą oraz decyzja o uznaniu za repatrianta.

> Okresy świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. - decyzja kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Okresy nieskładkowe

> Okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (wypłaconych po 14 listopada 1991 r. - chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) - potwierdza pracodawca (lub prawny następca) w zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu albo w świadectwie pracy.

> Okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (po dniu 28 lutego 1995 r. na podstawie art. 92 Kodeksu pracy lub innych przepisów) - potwierdza pracodawca (lub prawny następca) w zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu albo w świadectwie pracy.

> Okresy urlopu wychowawczego - potwierdza pracodawca (lub prawny następca) w zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu albo w świadectwie pracy.

> Okresy nauki w szkole wyższej (na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów, w tym także nauka na studiach zawodowych pierwszego stopnia - licencjackie) - poświadczona przez pracodawcę kserokopia dyplomu i zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym programowy wymiar studiów, jeżeli nie wynika to z dyplomu.

> Okresy niewykonywania pracy przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych (nie więcej niż 5 lat) - decyzja kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Okresy składkowe i nieskładkowe mogą być uwzględnione także na podstawie orzeczenia sądu o uznaniu danego okresu.

Zobacz: Młodzi nie chcą pracy na kolei za 8 tys. zł

Źródło: Adrian Nychnerewicz
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: