SuperBiz wiadomości Jest kasa na zieleń

Jest kasa na zieleń

24.07.2017, godz. 23:59
Super regiony 25 07
foto:

Zabrze otrzymało ponad 7 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap I i II". Dzięki tej kwocie w 21 lokalizacjach na terenie miasta podjęte zostaną prace rewitalizacyjne i budowlane – przybędzie drzew, krzewów, nowych trawników, ławek i chodników.

Celem projektu jest kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Zabrzu na obszarze obejmującym 21 lokalizacji. Wzmocni to ich walory użytkowe i przestrzenne oraz stworzy sprzyjające warunki dla realizowania aktywności rekreacyjnej mieszkańców Zabrza. Tereny, które obejmie projekt staną się pełnowartościową przestrzenią publiczną miasta, miejscem chętnie odwiedzanym zarówno przez mieszkańców, jak i turystów, stanowiącym wizytówkę miasta.

Projekt uwzględnia uwarunkowania historyczne, przyrodnicze i przestrzenne oraz wymogi użytkowe związane z główną rolą zieleni miejskiej: rekreacją opartą na aktywności fizycznej, wypoczynku oraz wydarzeniach kulturalnych. Projekt wpisuje się w działania zmierzające do zahamowania spadku powierzchni terenów zieleni w miastach. Ten cel ma być osiągnięty dzięki zwiększeniu powierzchni terenów zieleni (w tym parków, zieleńców i zieleni osiedlowej), powstałych m.in. dzięki rewitalizacji obszarów zdegradowanych i zanieczyszczonych działalnością człowieka.

Dzięki dofinansowaniu przywrócona zostanie biologiczna aktywność zdegradowanych terenów w 21 lokalizacjach poprzez rekultywację i kompleksowe zagospodarowanie tych obszarów, w szczególności nasadzenia roślin. Powierzchnia terenu objętego projektem wynosi 33,95 ha, z tego 13,76 ha to nowe obszary zieleni miejskiej, które zostały oddane do użytku w wyniku realizacji projektu dotyczącego zieleni całkowicie zdegradowanej. Natomiast 14,06 ha to obszar dwóch popularnych parków położonych w centrum Zabrza. Odpowiednie nasadzenia pozwolą na pochłanianie hałasu przyulicznego oraz emitowanych zanieczyszczeń, a także przyczynią się do zmniejszenia spływu powierzchniowego wody oraz zwiększenie czystości wód powierzchniowych. Poprawie ulegną także stateczności zboczy i skarp przyulicznych. Dzięki instalacji na terenach zielonych budek i poideł dla ptaków oraz domków dla owadów, a także założenie łąk kwietnych zamiast trawników projekt przyczyni się też do zwiększenia stopnia ochrony przyrody na terenach zielonych Zabrze.

Dofinansowanie w kwocie 7 168 659,49 zł. na realizację projektu „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap I i II" miasto otrzymało w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość projektu to kwota 8 433 717,05 zł.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: