SuperBiz wiadomości Kiedy na emeryturę mogą przejść mundurowi

Kiedy na emeryturę mogą przejść mundurowi

22.08.2015, godz. 02:00
Straż pożarna strażak strażacy
foto: Super Express

Emerytury mundurowe przyznawane są na zupełnie innych zasadach niż świadczenia z ZUS. Pieniądze wypłaca MON lub MSWiA. Służby mundurowe mają swój odrębny system emerytalny, a ich świadczenia są wypłacane z budżetu państwa.

Mundurowym zwolnionym ze służby przysługuje emerytura lub renta inwalidzka oraz dodatki do tych świadczeń. Ich bliscy po śmierci uprawnionego do emerytury mundurowej mają prawo do renty rodzinnej. Mundurowi mogą także liczyć na świadczenia socjalne oraz prawo do lokalu mieszkalnego (lub prawo do odprawy mieszkaniowej) albo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym.

1 stycznia 2013 roku weszły w życie przepisy zmieniające zasady przyznawania emerytur żołnierzom i funkcjonariuszom służb mundurowych. Świadczenia będą im przysługiwały po 25 latach służby i osiągnięciu 55 lat. Nowy system objął osoby, które wstąpiły do służby po 1 stycznia 2013 roku. Chociaż żołnierze i przedstawiciele tzw. służb mundurowych od 2013 roku przechodzą na emeryturę w późniejszym niż dotychczas wieku, to i tak w porównaniu z innymi grupami zawodowymi zachowają prawo do wcześniejszego zakończenia pracy.

Ważne staż i wiek

Tylko ci, którzy trafili do służby do końca 2012 roku, zachowują dotychczasowe przywileje emerytalne. Natomiast ci, którzy zaczęli pracę w służbach mundurowych po 1 stycznia 2013 r., będą musieli dłużej poczekać na swoją emeryturę. Przed 1 stycznia 2013 r. do otrzymania emerytury mundurowej wystarczało 15 lat służby, a wiek nie miał żadnego znaczenia. Obecnie żeby mieć do niej prawo, trzeba spełnić łącznie dwa warunki - udowodnić co najmniej 25-letni okres służby i ukończyć co najmniej 55 lat. Do wymaganego 25-letniego okresu służby nie dolicza się lat studiów ani nauki w szkole średniej. Natomiast, zarówno funkcjonariusze, jak żołnierze zawodowi do stażu uprawniającego do otrzymania świadczenia emerytalnego będą mogli doliczyć okresy opieki nad dziećmi, ale w wymiarze nie większym niż trzy lata. Aby jednak skorzystać z takiego uprawnienia, urlop wychowawczy musi być udzielony w czasie pełnienia służby. Do lat służby nie jest natomiast doliczany czas opieki nad dzieckiem przypadający przed przyjęciem do policji lub armii.

Komu emerytura po staremu

Nowe zasady obejmują tych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 2013 r. Pozostali mają prawo wyboru: mogą przejść na emeryturę według dotychczasowych albo według nowych przepisów. Przepisy przewidują jednak pewne wyjątki. Możliwość przejścia na emeryturę według starych zasad mają:

- pełniący służbę kandydacką w dniu 1 stycznia 2013 r., w przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej bezpośrednio po ukończeniu służby kandydackiej;

- powołani do zawodowej służby wojskowej po dniu 31 grudnia 2012 r., jeżeli przed tym powołaniem pełnili służbę w: policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej, do której został powołany przed dniem 1 stycznia 2013 r., oraz funkcjonariusze przyjęci do służby po dniu 31 grudnia 2012 r., jeżeli przed tym przyjęciem:

- pełnili służbę w: policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej, do której zostali przyjęci przed dniem 1 stycznia 2013 r.;

- pełnili zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, do której zostali powołani przed dniem 1 stycznia 2013 r.

Co się wlicza do do stażu

Do stażu uprawniającego do emerytury mundurowej zaliczane są okresy:

- czynnej służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (tylko na wniosek zainteresowanego);

- służby w: policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej;

- jako okresy równorzędne są uznawane też lata służby w Urzędzie Ochrony Państwa, w policji państwowej i Milicji Obywatelskiej;

- służby w Służbie Ochrony Kolei, jeżeli funkcjonariusz przeszedł bezpośrednio do służby w Milicji Obywatelskiej, lub w Służbie Więziennej;

- zatrudnienia lub służby w zawodowych jednostkach ochrony przeciwpożarowej i nauki w szkołach pożarniczych, w charakterze członka Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Jaka wysokość emerytury

Wysokość emerytury mundurowej będzie obliczana na podstawie średniego wynagrodzenia z 10 wybranych kolejnych lat służby. Do tej kwoty wliczane są również stałe dodatki i nagrody roczne. Dotychczas wysokość emerytury uzależniona była od wysokości jedynie ostatniej pensji.

Przyszły emeryt ma prawo sam wybrać 10 kolejnych lat służby. Jeśli tego nie zrobi, podstawę wymiaru emerytury stanowić będzie średnie uposażenie należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych poprzedzających rok zwolnienia ze służby.

Po 25 latach służby emerytura będzie wynosić 60 proc. podstawy jej wymiaru i za każdy dodatkowy rok w służbie będzie rosnąć o 3 proc. Maksymalna emerytura będzie mogła wynieść 75 proc. pensji.

Emerytura jest podwyższana o 0,5 proc. za każdy pełny miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. Natomiast nie można łączyć emerytury z rentą.

Decyzję w sprawie ustalenia prawa do emerytury lub wysokości świadczenia z tego tytułu organ emerytalny wydaje na piśmie, nie później niż w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia wniosku lub powstania obowiązku wszczęcia postępowania z urzędu.

Sprawdź: Emerytura mieszkańca Bełchatowa zniknęła. ZUS tłumaczy się błędem w systemie

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: