SuperBiz wiadomości Kiedy PFRON może zabrać ci dotację na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością?

Kiedy PFRON może zabrać ci dotację na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością?

15.09.2016, godz. 16:19
Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością
foto: SHUTTERSTOCK

PFRON prowadzi 339 postępowań administracyjnych o zwrot wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – wynika z ustaleń naszej redakcji. Wystarczy, że pracodawca przez 2 tygodnie będzie zalegał z opłacaniem składek pracowniczych, a może stracić prawo do refundacji. Zapytaliśmy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w jakich okolicznościach ma prawo cofnąć dotację oraz co powinien zrobić przedsiębiorca w takiej sytuacji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) prowadzi ewidencję osób z niepełnosprawnościami i wspomaga je na rynku pracy. Jedną z form wsparcia jest system zachęt dla pracodawców, który ma zwiększyć aktywność zawodową osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Przedsiębiorcy chętnie zatrudniają takich pracowników ze względów finansowych. Jeżeli pracownik figuruje w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, pracodawca może starać się o miesięczne dofinansowanie jego wynagrodzenia.

- Z subsydiów płacowych korzysta miesięcznie około 26 tys. pracodawców. Przedsiębiorcy, wobec których prowadzone są postępowania w sprawie zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnoprawnych, stanowią około 1,3 proc. – poinformował nas PFRON.

Po zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością, należy zarejestrować ją w ewidencji PFRON, a następnie – złożyć wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pomyślnie, pracodawca otrzyma prawo do refundacji. Dofinansowanie jest wypłacane w oparciu o wniosek i miesięczne informacje o wynagrodzeniach. Te ostatnie pracodawca powinien składać do funduszu. Istnieją jednak sytuacje, w których łatwo utracić dopłatę. Subsydium nie przysługuje przedsiębiorcy, który przekroczył o 14 dni termin opłacenia składek pracowniczych lub nie pokrył w całości kosztów płacy pracownika.

Przeczytaj również: Skandal. 86 proc. niepełnosprawnych pracowników to sprzątaczki i ochroniarze

- W świetle przepisu art. 26a ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., poz. 721, z późn. zm.), dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. Tak więc, ustawodawca wprowadził możliwość przekroczenia terminu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, jak i wynagrodzenia, bez negatywnych skutków, przez okres 14 dni. Ponadto, z przepisu art. 26a ust. 4 ustawy wynika, że pracodawca, który w całości nie pokrył kosztów płacy pracownika, nie może uzyskać dofinansowania do jego wynagrodzenia – wyjaśnia czytelnikom Superbiz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Urzędnicy PFRON gromadzą i weryfikują dokumenty składane przez pracodawców, ale także – mają dostęp do dokumentacji pochodzącej z innych źródeł. Współpracują m.in. z ZUS-em i na tej podstawie mogą ustalić, czy pracodawca opłaca składki terminowo.

Zobacz także: Firmy mają oddać dotacje PFRON! Pomyłka o 2,5 zł może cię kosztować 350 tys. zł

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej kontroli, wskutek analizy dokumentów zgromadzonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub po przeanalizowaniu danych uzyskanych ze źródeł zewnętrznych, np. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a dotyczących nieterminowego opłacania składek na ubezpieczenie, prezes zarządu funduszu, – stosownie do treści art. 26a ust. 11 wyżej wymienionej ustawy o rehabilitacji, – zobowiązany jest wydać decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości. W świetle powyższego, wydanie decyzji jest ustawowym obowiązkiem prezesa zarządu PFRON. Co więcej, gdyby prezes nie wydał w takich przypadkach decyzji, dopuściłby się niezgodnego z prawem zaniechania – podkreśla MRPiPS.

Jak zapewnia ministerstwo, pracodawca ma prawo odwołać się od decyzji wydanej przez prezesa zarządu PFRON. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest w tym przypadku organem pierwszej instancji. Przedsiębiorca „może w postępowaniu administracyjnym wystąpić do organu drugiej instancji, jakim jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej" – wyjaśnia MRPiPS. Prawo do odwołania od decyzji organu pierwszej instancji gwarantuje art. 26a ust. 12 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródła: pfron.org.pl, mrpips.gov.pl

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: