SuperBiz wiadomości Opłaty sądowe! Zobacz ile pieniędzy zostawisz w sądzie rodzinnym

Opłaty sądowe! Zobacz ile pieniędzy zostawisz w sądzie rodzinnym

29.04.2015, godz. 12:09
Sąd, wyrok, wymiar sprawiedliwości, rozprawa
Sąd foto: Super Express

Wystąpiłeś do sądu z pozwem o rozwód, złożyłeś wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, a może chcesz podzielić wspólny małżeński majątek? Zanim rozpoczniesz batalię sądową, sprawdź, ile będzie cię to kosztować. Od razu przygotuj się na wydatki. Pieniądze na opłaty musisz wyłożyć z góry. Tylko w niektórych sytuacjach możesz być zwolniony z tego obowiązku. Dziś przedstawiamy opłaty, które musisz ponieść w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Wiele osób przed pójściem do sądu powstrzymuje konieczność wyłożenia dużych pieniędzy i to już w momencie zakładania sprawy. Do opłacenia kosztów sądowych obowiązana jest ta strona, która wnosi do pozew. Jeśli pozwu nie opłacimy, sąd się nim nie zajmie. Czasami możemy starać się o zwolnienie z kosztów sądowych.

Za co płacimy
* rozwód - 600 zł
* separacja - 600 zł
* separacja na zgodne żądanie małżonków - 100 zł
* zniesienie separacji - 100 zł
* unieważnienie małżeństwa -  200 zł
* ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa - 200 zł
* zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego - 100 zł
* o nakazanie wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego współmałżonka – 40 zł
* o pozbawienie samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym – 40 zł
* ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej - 200 zł
* wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe  1.000 zł, a jeżeli wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe zawiera zgodny projekt podziału tego majątku - 300 zł

Zobacz także: Sprawdź, ile zarabia się w sądach! Dodatki, premie i brak ZUS-u

Uwaga! W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.
* rozwiązanie przysposobienia - 200 zł
* zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa - 200 zł
* unieważnienie uznania dziecka  - 200 zł
* o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka – 200 zł
* zakazanie osobistej styczności z dzieckiem – 40 zł
* ustanowienie opieki nad małoletnim – 40 zł
* o ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, przywrócenie wykonywania władzy rodzicielskiej – 40 zł
* o uregulowanie kontaktów z dzieckiem – 40 zł
* o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka – 40 zł
* o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka – 40 zł
* zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej - 100 zł
* zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński -  100 zł
* zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego - 100 zł
* o uchylenie obowiązku alimentacyjnego – 5% wartości przedmiotu sporu (wartość przedmiotu sporu stanowi suma alimentów za cały rok, a jeżeli dochodzone są alimenty za krótszy okres - za cały ten okres) nie mniej niż 30 zł
* o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego – 5% wartości przedmiotu sporu (wartość przedmiotu sporu stanowi suma alimentów za cały rok, a jeżeli dochodzone są alimenty za krótszy okres - za cały ten okres) nie mniej niż 30 zł
* o obniżenie alimentów – 5% wartości przedmiotu sporu (wartość przedmiotu sporu stanowi suma różnicy między ustalonymi alimentami, a kwotą do jakiej alimenty według żądania pozwu mają być obniżone za cały rok, a jeżeli żądanie dotyczy obniżenia alimentów za krótszy okres - za cały ten okres) nie mniej niż 30 zł
* o ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, przywrócenie wykonywania władzy rodzicielskiej – 40 zł

Nie płacisz za złożenie:
wniosku o przysposobienie,
wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich,
wniosku o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka,
wniosku o nadanie dziecku nazwiska

Czytaj także: Skarbówka ograniczy kontrole w małych firmach

Kto nie musi płacić kosztów sądowych:
* osoba występująca o ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych,
* osoba występująca o alimenty,
* osoba występująca o podwyższenia alimentów,
* osoba występująca z powództwem o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
* osoba pozwana w sprawie o obniżenie alimentów,
* osoba, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd

Jak płacisz w sądzie
Opłaty sądowe możemy wnosić w formie:

1.bezgotówkowej - na rachunek sądu  (numer rachunku właściwego sądu znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl m lub w budynku sądu  na tablicy ogłoszeń
* jeżeli wpłaty dokonałeś przed wniesieniem pisma do sądu,  musisz dołączyć do niego oryginał lub kopię dowodu wniesienia opłaty,
* jeżeli wpłaty dokonałeś przed wezwaniem do uiszczenia opłaty, kopię dowodu wpłaty powinieneś przesłać niezwłocznie w ślad za złożonym pismem,
* w przypadku wnoszenia opłaty sądowej na wezwanie sądu lub dodatkowo, na dowodzie wpłaty wpisz numer sprawy (jeśli został nadany).

2. gotówkowej – w kasie sądu
* jeśli płacisz przed wniesieniem pisma do sądu, powinieneś mieć potwierdzenie pracownika kasy sądu - poprzez stosowną adnotację na oryginale pisma oraz wydanie ci  kopii dowodu wpłaty.
* jeśli płacisz po wniesieniu pisma do sądu, lecz przed wezwaniem do uiszczenia opłaty,  pracownik sądu to potwierdza, wydając kopię dowodu wpłaty, którą należy przekazać do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem

3. znaków opłaty sądowej
* naklejasz znak na piśmie (na egzemplarzu przeznaczonym dla sądu)
* jeśli płacisz na wezwanie sądu, możesz nakleić znaki opłaty sądowej na tym wezwaniu albo na kartce czystego papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko.
Znaki opłaty sądowej nakleja się na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: