SuperBiz wiadomości OTWÓRZ WŁASNĄ FIRMĘ

OTWÓRZ WŁASNĄ FIRMĘ

26.05.2015, godz. 00:00
OTWÓRZ WŁASNĄ FIRMĘ
foto: materiały promocyjne

Każdy z regionów stara się, by ułatwić bezrobotnym mieszkańcom zakładanie własnej działalności gospodarczej. Te działania wspierają także Fundusze Europejskie. Zobaczmy, jak to działa w Małopolsce.

Zdecydowana większość środków na rozwój przedsiębiorczości pochodzi z programów regionalnych (RPO). Prace nad programami trwają, nie wszędzie znane są już wszystkie szczegóły. Dzisiaj prezentujemy Małopolskę, w kolejnym odcinku – kolejne województwa.

W Małopolskim programie regionalnym zarezerwowano m.in. fundusze na wspieranie zakładania własnej działalności gospodarczej. Jest to działanie korzystne dla regionu, bo im więcej firm, tym więcej miejsc pracy, a co za tym idzie – mniejsze bezrobocie. Pomoc będzie udzielana w formie bezzwrotnej, czyli dotacji oraz zwrotnej, czyli pożyczek.

DLA KOGO DOTACJA

Pomoc w postaci dotacji ma być adresowana do osób powyżej 30. roku życia, które pozostają bez pracy, a chcą założyć własną działalność gospodarczą. Dofinansowanie na założenie firmy mogą starać się tylko osoby, ani teraz nie mają swojej firmy, ani nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy. Pomoc szczególnie adresowana będzie do, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza:

- osób powyżej 50. roku życia,
- osób długotrwale bezrobotnych,
- osób niepełnosprawnych,
- osób o niskich kwalifikacjach,
- kobiet.

Przyszły przedsiębiorca otrzyma więc bezzwrotną pomoc finansową na założenie firmy. Jeśli zamierza zatrudniać pracowników, ta kwota będzie odpowiednio wyższa. Udzielona mu także zostanie kompleksowa pomoc w postaci szkoleń i doradztwa, które przygotują go najpierw do rozpoczęcia działalności gospodarczej.Potem będą kontynuowane, by wspierać młodego stażem przedsiębiorcę w początkowej fazie działalności (przez pierwsze 12 miesięcy). Szkolenia, doradztwo i konsultacje zapewnione będą przez firmy i instytucje – podmioty szkoleniowe, uczelnie, organizacje pozarządowe – które zostaną wybrane poprzez konkursy. Zostaną one ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w IV kwartale 2015 r. Po co takie komplikacje? Zakładanie własnej firmy jest obarczone dużym ryzykiem. Wbrew temu, co sądzi wielu z nas, nie wystarczy pomysł. Warto, by ktoś kompetentny ocenił czy jest on rzeczywiście dobry, czy nasza firma będzie miała szansę się rozwinąć, czy odpowiednio

Oceniliśmy potrzeby naszych przyszłych klientów, dobraliśmy kanał dystrybucji i czy nasz biznesplan jest odpowiednio skonstruowany. Dlatego, by zminimalizować ryzyko niepowodzenia, warunkiem otrzymania dotacji będzie udział w projekcie aktywizacyjnym i skorzystanie z kompleksowego wsparcia szkoleniowo- doradczego. Firma po otrzymaniu dotacji musi istnieć przez co najmniej 18 miesięcy. Jeśli właścicielowi firmy zostanie przyznane dodatkowe wsparcie finansowe, musi on utworzyć nowe stanowisko pracy i utrzymać je przez co najmniej pół roku od chwili otrzymania dotacji. Na utworzonym stanowisku mogą być zatrudnieni pracownicy na umowę o pracę na okres co najmniej 6 miesięcy (nie dotyczy to tylko sytuacji, w której zwolnienie nastąpiło z inicjatywy pracownika).

DLA KOGO POŻYCZKA

Pomoc w postaci pożyczek kierowana będzie do osób powyżej 30. roku życia, które pozostają bez pracy i chcą założyć własną działalność gospodarczą. Podobnie jak w przypadku dotacji osoby te:

- nie mogą być zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- działalność gospodarcza przez nie prowadzona na podstawie odrębnych przepisów musi zostać zakończona na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę.

Osoby, które zdecydują się złożyć wniosek o pożyczkę na założenie własnej działalności gospodarczej, mogą liczyć na wsparcie finansowe do 50 tys. zł. Im również zaoferowana będzie pomoc w postaci szkoleń i doradztwa, która ma przygotować przyszłych przedsiębiorców do prowadzenia własnej firmy. Zgodnie z harmonogramem konkursów w małopolskim programie regionalnym, na IV kwartał jest zaplanowany wybór instytucji, które będą udzielały dotacji. Nie ma natomiast zaplanowanego na ten rok wyboru instytucji udzielających pożyczek. Zasady spłaty pożyczek zostaną dopiero określone.

-

TU SZUKAJMY INFORMACJI

Osoby chcące założyć własna firmę w Małopolsce i liczące na wsparcie z programu regionalnego,
powinny szukać informacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (wup-krakow.pl/)

-

DOTACJE NA INNOWACJE


Wsparcie z unijnych środków w Małopolsce będzie także kierowane do istniejących juz firm z sektora MSP. Dotyczyć będzie innowacji. Pomoc kierowana do przedsiębiorstw będzie miała formę m.in. dotacji i bonów na innowacje.

Dotacje na prace badawcze

To działania określane skrótem B+R, za którym kryją się prace badawczo-rozwojowe. Wnioskować więc można o dotację na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Objąć one mogą wszystkie etapy tworzenia produktu, od demonstracji i pilotażu, przez uruchomienie pierwszej produkcji aż do przygotowania do wdrożenia wyników prac badawczych. Dotacja może więc pokryć koszty prowadzenie badań, opracowanie i testowanie prototypu (na wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek również można otrzymać dotację – przeczytamy o tym w artykule „Wsparcie na inwestycje"). Minimalna kwota dotacji to 100 tys. zł, zaś maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych - 25 mln zł. Limity wydatków są różne z zależności od fazy projektu i wynoszą:

- na badania przemysłowe dla mikro i małych firm - 70 proc., dla średnich – 60 proc.,
- na eksperymentalne prace rozwojowe dla mikro i małych przedsiębiorstw – 45 proc., dla średnich – 35 proc.,
- na studium wykonalności dla mikro i małych firm – 70 proc, dla średnich – 60 proc.

Część zadań można zlecić podwykonawcom, ale łączna wartość ich zadań w projekcie nie może przekroczyć 50 proc. wartości wydatków kwalifikowanych. Limit wydatków przeznaczonych na przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia wynosi do 10 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. to dlatego, że zdecydowana większość projektu powinna dotyczyć samego prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych

Dotacje na zakup sprzętu

To oferta dla przedsiębiorców, którzy chcą w swojej firmie stworzyć warunki do prowadzenia samodzielnie prac badawczo rozwojowych (B+R). Celem ma być udoskonalenie swoich produktów lub usług i wdrożenie wyników badań do produkcji lub działalności usługowej. By otrzymać dotację, trzeba będzie złożyć plan prac B+R i otrzymać pozytywną ocenę. Z dotacji można pokryć inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia badań. Sfinansować można także instrumenty służące badaniu jakości wytworzonych produktów, procesów czy usług. W tym wypadku maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 10 mln. zł. Dotacja może pokryć także inwestycje w infrastrukturę centrum badawczo-rozwojowego, a także zatrudnienie wykwalifikowanych kadr. Jeśli ubiegamy się o status centrum – także wsparcie doradcze. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 25 mln. zł. Dotacja będzie mogła pokryć w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw – 55 proc. wydatków kwalifikowanych, w przypadku średnich firm – 45 procent.

Bony na innowacje

Bony mają być przeznaczone na wzmocnienie współpracy firm z sektora MŚP z instytucjami prowadzącymi badania naukowe i badawczo rozwojowe. Chodzi o lepszy przepływ technologii z instytucji badawczych do firm i zwiększenie liczby innowacji. Bony możemy przeznaczyć na zakup usług badawczo- rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem naszego nowego lub ulepszonego produktu, czy usługi. Chodzi m.in. o analizy przedwdrożeniowe, wykonywanie testów oraz badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami, zakup certyfikatów, wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym naszych innowacyjnych rozwiązań i wykonanie serii próbnej. Za pomocą bonu sfinansujemy działania przygotowujące naszą innowację do wprowadzenia bezpośrednio na rynek np. badania rynku. Mały bon na innowacje to kwota do 50 tys. zł, maksymalna wartość dużego bonu na innowacje to 100 tys. zł. To instrument tylko dla MSP.

TU ZNAJDZIEMY INFORMACJE O KONKURSACH

Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. (www.mcp.malopolska.pl) W III kwartale 2015 r. zostanie otwarty konkurs, w którym będzie można sięgnąć po mały lub Duzy bon na innowacje. Więcej informacji na stronie internetowej: www.rpo.malopolska.pl

 

 

WSPARCIE NA INWESTYCJE


Małopolskie firmy, które wdrażają innowacje mogą skorzystać z dotacji, pożyczek i poręczeń. Chodzi o to, by przedsiębiorstwa sie rozwijały i zwiększały swoja konkurencyjność.

Dla kogo dotacje

Firmy wdrażające badania naukowe (B+R), w tym także te przedsiębiorstwa, które wcześniej otrzymały pomoc na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, mogą starać się o dotację. Wydzielono dwie oddzielne pule środków – dla firm działających do dwóch lat i powyżej dwóch lat.

Firmy do dwóch lat

Mogą one sfinansować z dotacji pierwsze wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 10 mln. Zł

Firmy powyżej dwóch lat

Mogą z dotacji pokryć koszty pierwszego wdrożenia wyników prac B+R oraz inwestycji w urządzenia i instalacje niezbędne do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wsparcie może zostać również udzielone na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 25 mln zł. Firmy działające dłużej niż 24 miesiące mogą się także starać o bony na doradztwo przy wdrażaniu innowacji. Maksymalna wartość bonu wynosi 20 tys. zł. Dotacja może sięgnąć 90 proc. wydatków kwalifikowanych w przypadku bonu uzyskanego po raz pierwszy. Jeśli to bon uzyskiwany po raz kolejny, to poziom dofinansowania będzie każdorazowo pomniejszany o 10 proc.

Dla kogo pożyczki i poręczenia

W tej formie wspierane będą inwestycje w rozwój i rozbudowę firm, wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i usług, zwiększające skalę działalności i pomagające w zdobyciu nowych rynków zbytu. Chodzi o inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny. Pieniądze będzie można także wydać na rozwój sprzedaży produktów i usług za pośrednictwem Internetu oraz zastosowanie w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (tzw. TIK). Na preferencyjnych warunkach będą udzielane środki na inwestycje związane z inteligentnymi specjalizacjami. To obszary i sektorami uznane za kluczowe z punktu widzenia konkurencyjności i potencjału województwa. Znajdziemy je w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (więcej informacji: www.malopolska.pl). Dzięki tym formom wsparcia można będzie realizować przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT), czyli nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów dzięki mniejszemu zużyciu energii lub bardziej efektywnemu wykorzystaniu surowców. W zależności od realnych możliwości będzie można łączyć wsparcie w postaci dotacji i pożyczki, ale zasady i szczegóły nie są jeszcze

Z MYŚLĄ O EKSPORTERACH

Na wsparcie z małopolskiego programu regionalnego liczyć mogą te firmy, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność międzynarodową.

Przedsiębiorcy planujący wyjście ze swoimi produktami lub usługami za granicę mogą liczyć na dotację, z której pokryją m.in. usługi doradcze. Te środki można także wydać przygotowując nową strategię i model biznesowy naszego przedsiębiorstwa. Pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na uzyskanie niezbędnych dokumentów, które umożliwią nam wprowadzenia naszych produktów lub usług na rynek zagraniczny. Być może będziemy musieli także dostosować naszą produkcję do innych wymogów np. zmienić opakowanie produktu – te koszty także pokryjemy z dotacji. Pieniądze unijne można także przeznaczyć na prezentację swojej oferty na targach. Maksymalna kwota dofinansowania to 200 tys. zł.

PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Małopolska chce prowadzać różne inicjatywy, które maja pobudzać przedsiębiorczość w regionie i sprawiać, by Instytucje Otoczenia Biznesu działały bardziej profesjonalnie.

Inicjatywy te wdrażane będą przy pomocy Funduszy Europejskich. Ma zostać wzmocniony system wspierania rozwoju nowych firm z sektora MŚP (działających nie dłużej niż dwa lata). Powstanie regionalny program wspierania przedsiębiorczości, który pomoże w zakładaniu i rozwijaniu firm, zwłaszcza takich, które działają w oparciu o nowe technologie. Pomoc będą mogły uzyskać instytucje, które zajmują się wspieraniem start-upów (powstających firm) i firm we wczesnej fazie rozwoju, jak inkubatory przedsiębiorczości, technologicznych, Centra Transferu Technologii. Wsparcie ma płynąc także do Instytucji Otoczenia Biznesu, które świadczą przedsiębiorcom usługi szkoleniowe oraz doradcze i konsultacyjne.W tym roku jednak nie ma zaplanowanych konkursów z tego działania.

ROZBUDOWA STREF AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Strefy aktywności gospodarczej są to wydzielone i przygotowane pod inwestycje obszary, odpowiadające zapotrzebowaniu potencjalnych inwestorów. Będą rozbudowywane przy wsparciu Funduszy Europejskich. Tworzenie stref przyczynia sie do zwiększenia liczby inwestycji, poprawia atrakcyjność inwestycyjna regionu, rozwija przedsiębiorczość i kreuje nowe miejsca pracy. Strefa o powierzchni co najmniej 2 ha musi zostać wyposażona w infrastrukturę komunalna i energetyczna. Strefy Aktywności Gospodarczej w Małopolsce mogą być tworzone przez lokalne samorządy, ich związki i stowarzyszenia, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi stref. Ze wsparcia mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy chcą w strefach zlokalizować swoja działalność gospodarcza.

TU POMOGĄ PRZEDSIĘBIORCOM

Każde województwo wspiera rozwój przedsiębiorczości! Jeśli chcemy założyć lub rozwinąć istniejąca firmę, warto sprawdzić na jakie wsparcie można liczyć z programu regionalnego w swoim województwie. Jeśli szukamy informacji na temat wsparcia z unijnych funduszy, zajrzyjmy na stronę internetowa www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Informacji bezpłatnie udziela nam także specjaliści z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Listę Punktów i ich adresy znajdziemy na www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

 

 

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: