SuperBiz wiadomości Prywatne domy opieki łamią prawo [RAPORT]

Prywatne domy opieki łamią prawo [RAPORT]

06.05.2016, godz. 13:22
komfort w domu seniora
foto: SHUTTERSTOCK

Prywatne domy opieki poszły pod lupę UOKiK. Wyniki kontroli są zatrważające. Blisko 90 proc. przedsiębiorców stosowało niedozwolone postanowienia.

Urzędnicy skontrolowali około 40 proc. domów opieki działających w Polsce. Pod lupę poszły umowy zawierane  z pensjonariuszami lub ich bliskimi. Wyniki są przerażające. Blisko 90 proc. przedsiębiorców prowadzących takie domy stosowało postanowienia umowne, które wzbudziły zastrzeżenia UOKiK. Najczęściej dotyczyły one możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy, zatrzymywania zapłaty za niezrealizowane usługi lub jednostronnej zmiany warunków przebywania w domu opieki. W wyniku kontroli UOKiK wszczął 15 postępowań wyjaśniających i skierował blisko 80 wystąpień do przedsiębiorców z wezwaniem do zmiany stosowanych wzorców umów. W większości przypadków zakwestionowane postanowienia zostały wyeliminowane. Urząd objął rynek domów opieki stałym monitoringiem i planuje kolejne kontrole.Najważniejsze nieprawidłowości, które wzbudziły zastrzeżenia UOKiK:


1. Możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
83 proc. skontrolowanych przedsiębiorców (60) przewidywało możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego wpłacenia pieniędzy t za opiekę. W niektórych przypadkach wystarczającym powodem do natychmiastowego rozwiązania umowy miało być pogorszenie stanu zdrowia i kondycji psychicznej podopiecznego. Tymczasem,  rozwiązanie umowy z powodu zaległości płatniczych powinno być poprzedzone wezwaniem do zapłaty, wyznaczeniem dodatkowego terminu i pouczeniem o konsekwencji niespełnienia tego obowiązku.

2. Niezwracanie pieniędzy w przypadku niezrealizowania usługi
Prawo do zatrzymywania opłat wniesionych z góry, gdy usługa nie została w całości zrealizowana zastrzegało 62 proc. (45) skontrolowanych przedsiębiorców. Tymczasem usługodawca nie może odmówić konsumentowi lub jego spadkobiercom zwrotu zapłaty za niewykorzystane świadczenia. Ma prawo jedynie zatrzymać kwotę odzwierciedlającą wartość rzeczywiście wykonanej usługi.


3. Zmiana ceny usługi bez zgody konsumenta lub treści umowy bez prawa do jej wypowiedzenia
51 proc. (37) prywatnych domów opieki przewidywało możliwość podwyższenia opłaty.Tymczasem, zgodnie z prawem, gdy zmianie ulegają warunki umowy, konsument ma prawo ją wypowiedzieć lub nie zaakceptować nowych zasad i oczekiwać od przedsiębiorcy jej wykonywania na ustalonych wcześniej warunkach.


4. Wyłączanie odpowiedzialności za szkody na osobie lub za rzeczy pozostawione w domu opieki
Takie zapisy stosowało 20 proc. (14) skontrolowanych domów opieki. Tymczasem, prawem konsumenta jest możliwość ubiegania się o rekompensatę za poniesioną szkodę. Gdy kwestia winy nie jest jednoznacznie przesądzona, orzeka o niej sąd. Z tego względu przedsiębiorcy nie wolno wyłączać odpowiedzialności za szkody na osobie. Obowiązkiem domu opieki jest też stworzenie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa rzeczy osobistych.


5. Wygórowane kary umowne lub odsetki
Za niewłaściwe wykonywanie umowy przedsiębiorca może pobierać opłaty dodatkowe – jest to zgodne z prawem. Opłaty te nie powinny jednak być nadmiernie wygórowane, tzn. przysparzać przedsiębiorcy nadmiernych zysków kosztem konsumentów. Do takich przypadków dochodziło w przypadku 17 proc. (12) skontrolowanych domów opieki. Zdarzało się, że opłata wynosiła nawet 150 zł za każdy dzień opóźnienia.

Źródło: UOKiK

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: