SuperBiz wiadomości Rozliczenie PIT. Zobacz jak odliczyć ulgę na dzieci i POBIERZ PROGRAM PIT ZA DARMO

Rozliczenie PIT. Zobacz jak odliczyć ulgę na dzieci i POBIERZ PROGRAM PIT ZA DARMO

09.04.2015, godz. 07:00
Akcja PIT
foto: SHUTTERSTOCK

Ulga na dzieci to jedno z najpopularniejszych odliczeń. Rozliczając się z fiskusem za 2014 rok możemy z niej skorzystać na zmienionych, dogodniejszych  niż w poprzednim roku zasadach. Najważniejsze zmiany to wyższa ulga na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie oraz możliwość odliczenia ulgi w pełnej wysokości.

Prawo do ulgi prorodzinnej mają rodzice wychowujący dzieci własne i przysposobione ( z ulgi nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej) oraz opiekunowie prawni ( jeśli dziecko z nimi mieszka) i rodziny zastępcze. Z ulgi na dzieci mogą korzystać łącznie oboje małżonkowie lub opiekunowie dziecka – wykorzystując ją w całości u jednego z nich, w połowie u jednego i drugiego lub w innej dowolnej proporcji.
Ulga przysługuje na każde dziecko:
* małoletnie
* bez względu na wiek, jeśli dziecko otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
* uczące się, w tym także poza granicami Polski, do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem, że w 2014 roku  nie uzyskało  dochodów przekraczających w łącznej wysokości kwotę 3.089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej- ten dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi).
Uwaga!
Ulga nie przysługuje, jeśli na podstawie orzeczenia sądu dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, a także wtedy, gdy  dziecko zawarło związek małżeński.

Kiedy nie możesz skorzystać

Z ulgi prorodzinnej możemy skorzystać, jeśli opłacamy podatek na zasadach ogólnych, rozliczając się według skali podatkowej. Nie mamy prawa do ulgi na dzieci, jeśli rozliczamy się z fiskusem w sposób uproszczony – w formie podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Jest to możliwe jedynie w sytuacji, gdy oprócz tych dochodów osiągamy dodatkowo zarobki objęte skalą podatkową.  Wówczas ulgę wykorzystamy rozliczając się z tych właśnie dochodów na PIT-36 lub PIT-37.
Ulga przy jednym dziecku
Prawo do odliczenia  ulgi  z tytułu wychowywania dzieci  zależy od tego, czy pozostajemy w związku małżeńskim, jesteśmy singlem, rozwodnikiem, wdowcem, ile dzieci wychowujemy i jakie są dochody w rodzinie.
Osoby wychowujące jedno dziecko mogą odliczyć od podatku 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie), pod warunkiem, że roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego wynoszącego:
* 112 000 zł – w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (łączne dochody obojga małżonków)
* 112 000 zł – w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko
* 56 000 zł – w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim, w tym
również przez część roku
Ważne! Obliczając kwotę dochodu bierzemy pod uwagę dochody obliczone jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania oraz pomniejszone o zapłacone (lub potrącone przez płatnika) składki na ubezpieczenia społeczne

Ulga na dwoje dzieci

Rodzice wychowujący dwoje dzieci mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej w wysokości 92,67 zł miesięcznie, a w skali roku 1.112,04 zł na każde dziecko.
W przypadku wychowywania dwójki dzieci, przy ustalaniu prawa do ulgi, nie ma znaczenia wysokość uzyskanego w danym roku podatkowym dochodu.

Większa ulga przy trójce i więcej dzieci

Rodzice, którzy wychowują troje i więcej dzieci, od 1 stycznia 2013 r. mogą korzystać z ulgi prorodzinnej:
- na pierwsze i na drugie dziecko - w wysokości 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (w skali roku po 1.112,04 zł),
- na trzecie dziecko - w wysokości 166,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy
(2. 000,04 zł rocznie),
- na czwarte i każde kolejne dziecko w wysokości 225 zł za każdy miesiąc
kalendarzowy (tj. 2.700 zł w skali roku).
Korzystając z ulgi prorodzinnej, oprócz PIT -37  musimy wypełnić załącznik PIT-O.
W zeznaniu podajemy liczbę dzieci i ich numery PESEL (ewentualnie imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci).

Ulga do zwrotu

Nowe zasady odliczania ulgi na dzieci, obowiązujące już przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2014, umożliwiają odliczenie pełnej kwoty ulgi. Jeśli okaże się, że podatek wykazany w zeznaniu rocznym jest zbyt niski, by odliczyć całą ulgę, możemy ubiegać o  zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi (zwrot różnicy między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą faktycznie odliczoną od podatku w zeznaniu rocznym). Różnica ta nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez nas składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu, pomniejszonej o kwotę tych składek odliczonych w zeznaniach PIT-36L i PIT-28 lub wykazanych jako odliczone w PIT-16A bądź PIT-19A. Jeżeli ulga na dziecko lub dzieci przysługuje pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu rodzicom (opiekunom prawnym dziecka, rodzicom zastępczym), powyższą różnicę ustala się jako łączną kwotę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.
Aby ubiegać się o zwrot ulgi, konieczne jest dołączenie do zeznania rocznego dodatkowego formularza PIT/UZ (oprócz PIT/O). W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny PIT/UZ. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i oboje korzystają z ulgi, PIT/UZ wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.
Uwaga! Wniosek o zwrot dotyczyć będzie wyłącznie okresu od 2014 r. Nie możemy ubiegać się o zwrot niewykorzystanej ulgi za lata wcześniejsze.
autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: