SuperBiz wiadomości Rozliczenie PIT. Kiedy opłaca się rozliczyć z dzieckiem lub małżonkiem

Rozliczenie PIT. Kiedy opłaca się rozliczyć z dzieckiem lub małżonkiem

05.04.2016, godz. 10:38
PIT, PODATEK, URZĄD SKARBOWY
foto: EAST NEWS

Sprawdź, jakie musisz spełnić warunki, żeby skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia się z dzieckiem lub małżonkiem i jakie możesz mieć z tego tytułu korzyści.

Kiedy wspólnie z małżonkiem
Małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie, gdy byli w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i istniała między nimi przez cały ten czas wspólność majątkowa.
Muszą złożyć oświadczenie wskazując właśnie taką formę opodatkowania w deklaracji PIT (zaznaczając kwadrat 1w PIT-37). Wystarczy, że formularz podpisze jeden z rozliczających się wspólnie małżonków.
Nie mają prawa do wspólnego rozliczenia rozwodnicy i małżonkowie pozostający w separacji prawnej. Nie rozliczą się w ten sposób także małżonkowie, którzy podpisali intercyzę o rozdzielności majątkowej.

Jeden dużo, drugi mało
Wspólne rozliczenie małżonków jest szczególnie korzystne w sytuacji gdy różnica w ich dochodach jest duża. To rozwiązanie najbardziej się opłaca, gdy jeden z małżonków zarabiał w ciągu roku podatkowego na tyle dużo, że jego przychody spowodowałyby konieczność zapłaty podatku obliczanego według wyższej, 32 procentowej stawki, a drugi nie miał żadnych dochodów lub jego dochody nie przekroczyły 3.089 zł (czyli kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku).

18 zamiast 32%
Przy zastosowaniu wspólnego rozliczenia cały dochód roczny będzie opodatkowany według niższej 18 procentowej stawki, podczas gdy przy odrębnym rozliczeniu - nadwyżka (czyli kwota ponad powyżej 85 528 zł) opodatkowana zostałaby stawką 32 proc. W takiej sytuacji podatek należny fiskusowi obliczasz w ten sposób, że dochód roczny dzielisz na pół i od tego dochodu obliczasz podatek według skali podatkowej (18%, 32%), a następnie mnożysz go przez dwa. Jak wyliczyli eksperci - na najwięcej korzyści mogą liczyć małżeństwa, w których jeden z małżonków osiąga dochód w wysokości 171 056 zł (dwukrotność pierwszego progu skali podatkowej), a drugi nie zarabia ani złotówki.

Kiedy nie warto razem
Wspólne rozliczenie małżonków nie przyniesie korzyści podatkowej, gdy różnica pomiędzy dochodami małżonków jest niewielka i dochody te mieszczą się w tym samym przedziale skali podatkowej.
Uwaga!
Małżonkowie nie mogą rozliczyć się wspólnie, jeśli któreś z nich miało przychody opodatkowane w formie karty podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu ani gdy sąd orzekł separację.

Preferencje dla samotnych
Coraz więcej rodziców samotnie wychowuje swoje dzieci. Chcąc oszczędzić i obniżyć sobie podatek mogą skorzystać z prawa do rozliczenia PIT-u wspólnie z dzieckiem. Jeśli wybierzesz tę formę opodatkowania, musisz zaznaczyć kwadratu nr 4 w PIT-37).

Kto ma prawo razem z dzieckiem
Prawo do rozliczenia swoich dochodów na preferencyjnych zasadach przysługuje osobom samotnie wychowującym dziecko, czyli jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu, jeżeli jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację. Z tego sposobu rozliczenia może skorzystać ten rodzic (lub prawny opiekun), któremu po rozwodzie lub separacji sąd przyznał prawo do opieki nad dzieckiem i który samotnie wychowywał dzieci:
* małoletnie (do 18 lat) - niezależnie od tego, czy osiągały dochód i jak był wysoki
Z małoletnim dzieckiem możesz rozliczyć się nawet wtedy, gdy tylko ono osiągało dochód. Jeżeli dziecko przed ukończeniem 18 lat zawrze związek małżeński - uzyskuje pełnoletniość i wtedy nie możesz wspólnie z nim się rozliczyć. Podobnie - gdy małoletnie dziecko jest po rozwodzie.
* bez względu na ich wiek, jeśli pobierał na nie zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną
* do ukończenia 25 lat uczące się lub studiujące (również za granicą), które w rozliczanym roku nie uzyskały dochodów wyższych niż 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku dochodowego (kwota 3.089 zł).

Jakie dochody się liczą
Nie możesz skorzystać z rozliczenia na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, jeśli ty lub dziecko uzyskaliście dochody opodatkowane podatkiem liniowym, w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast jeżeli ty lub dziecko prowadzicie działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej (18%, 32%), możesz rozliczyć się wspólnie z dorosłym dzieckiem, jeżeli dochody dziecka (przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) nie przekraczają 3089 zł. Z dzieckiem małoletnim, które prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych możesz rozliczyć się niezależnie od dochodów dziecka.
Ważne!
Jeśli twoje dziecko jest pełnoletnie i w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu, ma obowiązek samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności - nawet, gdy dochód nie przekroczył w 2015 r. kwoty 3089 zł).

Dochody na pół
Podatek przy wspólnym rozliczaniu się z dzieckiem jest liczony od połowy dochodów. To rozwiązanie szczególnie korzystne w sytuacji, gdy dochody samotnej osoby przekroczyły pierwszy próg podatkowy (dochody powyżej 85 528 zł). Dzięki wspólnemu rozliczeniu zostaną w całości opodatkowane stawką 18 %, podczas gdy przy odrębnym rozliczeniu nadwyżka opodatkowana zostałaby stawką 32 %. Często jednak dochody osoby samotnie wychowującej dziecko są niskie i ich wysokość nie przekracza pierwszego progu skali podatkowej, ale wówczas korzyścią jest możliwość odliczenia 556,02 zł, czyli kwoty zmniejszającej podatek przypadającej na dziecko.

Najczęściej popełniane błędy
1. Błędny identyfikator podatkowy (nieprawidłowy PESEL) lub jego brak.
2. Błędne wpisanie danych identyfikacyjnych (literówki, nieprawidłowe cyfry)
3. Błędy rachunkowe
4. Niewłaściwe zaokrąglenia
5. Nieodliczenie składek na ubezpieczenia społeczne
6. Odliczenie całej składki na ubezpieczenie zdrowotne
7. Przekroczenie limitów ulg i odliczeń
8. Dzielenie wspólnego podatku małżonków przez 2 (małżonkowie dzielą dochody a nie podatek)
9. Stosowanie nieaktualnych formularzy
10. Brak podpisu
11. Brak zaznaczenia, czy jest to zeznanie czy korekta zeznania podatkowego
12. Brak prawa małżonków do wspólnego rozliczenia
13. Nieuwzględnienie wszystkich dochodów, które należy wykazać w zeznaniu
14. Nieprawidłowe odliczanie wydatków na internet
15. Brak załączników -np. PIT/O, jeżeli dokonujemy odliczeń
16. Pomijanie małżonka w załącznikach
17 Niezachowanie kolejności wykazywanych danych przy wspólnym rozliczaniu małżonków
18. Rozliczenie na niewłaściwym formularzu
19. Niezłożenie zeznania z powodu osiągnięcia dochodu niższego od 3089 zł
20. Dołączanie do zeznania dokumentów innych niż wymagane załączniki
21. Niewłaściwe rozliczenie ulgi prorodzinnej

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: