SuperBiz wiadomości UNIJNE WSPARCIE DLA FIRM

UNIJNE WSPARCIE DLA FIRM

19.07.2016, godz. 00:00
UNIJNE WSPARCIE DLA FIRM
Pieniądze z Funduszy Europejskich dla małych i średnich firm dostępne są w różnych programach krajowych i regionalnych. Warto poszukać dofinansowania dla swojej firmy i przystąpić do konkursu o wsparcie finansowe. foto: SHUTTERSTOCK

Projekt, który zgłaszasz na konkurs, powinien dotyczyć innowacyjnych produktów lub procesów np. nowych rozwiązań technologicznych czy produkcyjnych albo sposobu dostarczania produktów na rynek. Możesz też starać się o dotacje na informatyzację firmy, ekoinwestycje czy działalność eksportową.

Blisko połowa budżetu (45 proc.) Programu Inteligentny Rozwój przeznaczona została na wsparcie dla projektów badawczo-rozwojowych (tzw. B+R), a polskie firmy to główni beneficjenci tego programu. Jego ideą jest wspieranie współpracy nauki i biznesu oraz powstawania innowacji zgodnie z hasłem „od pomysłu do rynku". Prace badawczo-rozwojowe mogą być prowadzone przez firmy samodzielnie lub w konsorcjach, czyli zrzeszeniach przedsiębiorców.

POMYSŁ TRAFIA NA RYNEK

Możesz starać się także o dotację z Funduszy Europejskich na wdrożenie, czyli wprowadzenie twojej innowacji na rynek. Konkretne konkursy znajdziesz w programach ogólnopolskich i regionalnych.

MOŻESZ OTRZYMAĆ DOTACJĘ NA WDROŻENIE INNOWACJI, KTÓRA:

- powstała w wyniku prac B+R, na które wcześniej otrzymałeś dotację,
- powstała w wyniku prac opłaconych w całości przez twoją firmę,
- nie jest twoim pomysłem, a została kupiona np. od instytucji naukowej (i masz do niej prawa lub jesteś w trakcie ich finalizacji).

Biorąc udział w konkursie „na wdrożenia", możesz uzyskać dotację na kupno sprzętu, wyposażenia, linii technologicznych, maszyn itp.

PRACE BADAWCZE – PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ

Wnioski konkursowe przyjmowane są do 31 sierpnia. Dofinansowanie możesz przeznaczyć na inwestycje, usługi doradcze, a nawet na powiązane z nimi prace B+R. Oznacza to, że masz tu ogromne pole manewru. Możesz złożyć wniosek o wsparcie, o ile przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, trwającym co najmniej 12 miesięcy, w okresie ostatnich trzech lat, osiągnąłeś przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych (tych, na które może być udzielona dotacja) w projekcie to 10 mln zł, a maksymalna – 50 mln zł. Dotacja może wynieść do 20 mln zł.

Projekt powinien (ale nie musi) wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację, a wnioskodawca być członkiem Krajowego Klastra Kluczowego. To klastry o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Ich listę znajdziesz na stronie: www.pi.gov.pl.

WSPARCIE Z PROGRAMU POLSKA WSCHODNIA

O dofinansowanie starać się mogą przedsiębiorcy działający na terenie przynajmniej jednego z 5 województw, które obejmuje ponadregionalny program Polska Wschodnia, czyli lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Wnioski można zgłaszać do 31 lipca.

W RAMACH PROJEKTU MOŻESZ SFINANSOWAĆ:

- przygotowanie do wdrożenia – np. analizy rynku, przygotowanie dokumentacji, działania związane z patentem, zastrzeżenie wzoru użytkowego lub przemysłowego, uzyskanie niezbędnych certyfikatów itd.
- zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji lub wyników prac badawczych,
- przeprowadzenie prac dostosowawczych,
- inwestycję – np. zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

Warunek: by ubiegać się o dotację, musisz zatrudniać co najmniej 5 pracowników, a twój przychód ze sprzedaży nie może być mniejszy niż 600 tys. zł (przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie trzech ostatnich lat). Wnioski mogą także składać ponadregionalne powiązania kooperacyjne – minimum 5 przedsiębiorców z co najmniej dwóch województw, którzy działają w pokrewnych sektorach.

Cały projekt musi mieć wartość co najmniej 1 mln zł, wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu) współfinansowany jest na poziomie 70 proc. dla mikro- i małych firm, a do 60 proc. dla średnich. Wydatki związane z zakupem patentu są dofinansowane na poziomie 50 proc., a wydatki na zakup usług doradczych wspierających innowacyjność – 85 proc. Maksymalna dotacja dla jednej firmy to 7 mln.

DOTACJE Z PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Programy regionalne różnią się od siebie, dlatego koniecznie zapoznaj się z ofertą tego regionu, w którym planujesz działać. Np. w woj. Lubelskim wnioski w konkursie na dotację dotyczącą wdrożeń można składać do 8 września.

DOFINANSOWANIE MOŻESZ PRZEZNACZYĆ M.IN. NA:

- stworzenie lub doposażenie infrastruktury twojej firmy (służące oczywiście wdrożeniu wyników badań naukowych lub prac B+R),
- zastosowanie nowoczesnych technologii,
- wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu,
- działania związane z nabyciem praw do własności intelektualnej,
- dostosowanie firmy (np. sprzętu, procedur) do potrzeb wdrożenia nowego sposobu pracy, wymogów nowego produktu bądź usługi. Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł, maksymalna – 13 mln zł.

Dotacja może objąć najwyżej 70 proc. wydatków kwalifikowanych i wynieść od 30 tys. zł do 2 mln zł. Projekt powinien dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R z zakresu regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 (strategie województw znajdziesz na stronach urzędów marszałkowskich, w tym wypadku: www.rsi.lubelskie.pl).

DOTACJE NA PROJEKTY BADAWCZE

Możesz uzyskać wsparcie z Funduszy Europejskich na realizację projektów badawczych, czyli badania naukowe i prace badawczo- rozwojowe. Z dotacji sfinansujesz np. zakup sprzętu potrzebnego do badań i wyposażenie laboratorium.

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach tzw. szybkiej ścieżki, z Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Oznacza to, że jeżeli należysz do MŚP, to odpowiedź dotyczącą tego, czy dotacja została ci przyznana, otrzymasz w ciągu ok. 60 dni. W tym roku nabór dla wszystkich MŚP trwa do 29 lipca. Na sierpień zaplanowano kolejny konkurs dla MŚP z wszystkich województw poza mazowieckim. Wnioski przyjmowane są od 1 września do 30 grudnia.

Dotacje możesz uzyskać także na projekty badawczo-rozwojowe, które są realizowane przez przedsiębiorców we współpracy z instytucjami naukowymi. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. Krajowych inteligentnych specjalizacji, czyli 20 branż uznanych za kluczowe z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki. Ich listę znajdziesz m.in. na stronie internetowej: www.smart.gov.pl.

Efektem badań ma być innowacyjne rozwiązanie, czyli musisz uzyskać i wprowadzić na rynek nowy lub zasadniczo zmieniony produkt lub usługę albo nowe lub zasadniczo ulepszone metody produkcji czy dostawy. Dofinansowanie może sięgnąć 80 proc. wartości projektu. Minimalna wartość twojego projektu w konkursie trwającym do 29 lipca to 2 mln zł dla MŚP spoza Mazowsza i 5 mln zł dla firm z Mazowsza (wyższe wymogi wynikają z tego, że Mazowsze uznawane jest za region lepiej rozwinięty). Pamiętaj, że wyniki prac, na które otrzymasz dotację, nie mogą trafić „do szuflady", ale muszą zostać wdrożone. Możesz zastosować je we własnej firmie, np. w produkcji, wprowadzając nową usługę albo sprzedając wyniki prac czy udzielając na nie licencji innej firmie.

INWESTUJ W EKOLOGIĘ I OSZCZĘDZANIE ENERGII

Jeśli planujesz inwestycje ekologiczne lub dotyczące efektywniejszego wykorzystania energii elektrycznej, to poszukaj wsparcia z Funduszy Europejskich. Małym i średnim firmom najłatwiej sięgnąć do programów regionalnych.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć np. na termomodernizację budynków firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii czy przebudowę linii produkcyjnej. Wsparciem objęte jest też pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (np. montaż paneli słonecznych), modernizacja ogrzewania, klimatyzacji czy wentylacji. Przykładem jest działanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach w programie woj. świętokrzyskiego. Wnioski można składać do 9 września. Dofinansowaniem mogą być objęte tylko inwestycje wynikające z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

PIENIĄDZE MOŻESZ WYDAĆ NA:

- modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych (np. zakup urządzeń, maszyn), by stały się bardziej efektywne energetycznie,
- kompleksową modernizację energetyczną budynków firmy,
- zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w firmie,
- zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.

Pamiętaj, że programy regionalne różnią się między sobą. Zapoznaj się z programem regionu, w którym chcesz działać.

-

TU SZUKAJ INFORMACJI O FUNDUSZACH

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat wsparcia z unijnych funduszy, zajrzyj na stronę internetowa www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Informacji bezpłatnie udziela ci także konsultanci z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Listę Punktów i ich adresy znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

-

INNOWACYJNY PLAC ZABAW

Grupa Saternus z Chorzowa otrzymała dotację z Programu Inteligentny Rozwój na realizację prac badawczo- -rozwojowych przy projekcie „3xI, czyli innowacyjne, interaktywne i integracyjne place zabaw w walce z chorobami cywilizacyjnymi". Ideą jest stworzenie takiego placu zabaw, który zachęciłby zagrożone otyłością dzieci i młodzież do aktywności fizycznej. Prace realizuje firma projektowa SOKKA z Gliwic oraz firma Incuvo, odpowiedzialna za oprogramowanie i technologie gier. Zespół wraz z ekspertami analizuje, jak wykorzystać technologie komputerowe oraz prowadzi m.in. badania socjologiczne i etnograficzne.

– Zauważamy trend powrotu do dawnych i mniej skomplikowanych urządzeń. Są one bardziej otwarte na różnorodne możliwości zabawy na własny sposób. Zwróćmy uwagę, że zwykły trzepak czy kałuża z wodą mają większe możliwości integrowania dzieci w zabawie niż urządzenia naszpikowane technologią albo skomplikowanym wzornictwem – mówi Marcin Maciejewski, strateg procesu badawczego i projektowego.

– Już na tym etapie nasze badania pokazują, że dużo lepiej spełniają swoje zadanie rzeczy charakteryzujące się prostotą, nawiązujące do natury i skłaniające do integracji w grach i zabawach – wyjaśnia. Badania prowadzone przez firmę SOKKA dotyczą także materiałoznawstwa oraz ergonomii (użyteczności, wygody i bezpieczeństwa). – Największym wyzwaniem tego projektu będzie zwrócenie uwagi i zaangażowanie młodzieży. Elementem rozrywki jest dla nich w tej chwili galeria handlowa, a na placu zabaw mogą co najwyżej spotkać się towarzysko – dodaje Marcin Maciejewski.

SIĘGNIJ PO PIENIĄDZE NA INFORMATYZACJĘ

Konkursów dotyczących dofinansowania z Funduszy Europejskich na wykorzystywanie technologii informatycznych i internetowych w firmie szukaj w programach regionalnych.

Dotacja lub pożyczka (możliwości są różne w zależności od programu regionalnego) może być przeznaczona na:

- przygotowanie portalu e-usługowego,
- rozwoju handlu elektronicznego,
- w drożenia rozwiązań B 2B (business-to-business) – chodzi o łączenie systemów twojej firmy z systemami twoich partnerów, kontrahentów czy klientów,
- wprowadzenie elektronicznych systemów w ramach działalności, np. dotyczących zarządzania firmą czy budowania relacji z klientami.

Programy regionalne różnią się nie tylko sposobem wsparcia (pożyczka lub dotacja), ale także warunkami, jakie należy spełnić, terminami składania wniosków czy kwotami dofinansowania. Konkursów szukaj na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Wejdź w zakładkę „Znajdź dofinansowanie", a następnie w kolejną: „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa". Tu możesz skorzystać z wyszukiwarki dotacji.

EKSPORTUJ Z POMOCĄ FUNDUSZY

Jeśli chcesz rozpocząć działalność eksportowa, to także możesz starać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Pieniądze z dotacji przeznaczysz na udział w imprezach targowo-wystawienniczych oraz w misjach gospodarczych. Opłacisz usługi doradcze związane z rozwojem działalności na rynku międzynarodowym, np. badania marketingowe, analizy rynku, doradztwo w zakresie wyszukiwania partnerów i oceny ich wiarygodności, dostosowanie marketingu do rynków zagranicznych (wygląd produktu, opakowania, strategia cenowa itp.), poszukiwanie źródeł finansowania działalności eksportowej.

Przykładem jest działanie Internacjonalizacja MŚP w Programie Polska Wschodnia. Dotacja obejmuje doradztwo związane z rozpoczęciem działalności eksportowej. Do kosztów kwalifikowanych zaliczysz także udział w zagranicznych targach i misjach handlowych. Dotacja może objąć do 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Konkurs ma dwa etapy. W pierwszym możesz liczyć na dotację do 50 tys. zł, w drugim – do 500 tys. zł.

DO INNOWACJI MOŻESZ DOJŚĆ W KAŻDEJ DZIEDZINIE

Marta Piętka, ekspert Funduszy Europejskich

Z sondażu wynika, ze znakomita większość właścicieli i osób decyzyjnych w małych i średnich firmach dostrzega, ze innowacje mogą dotyczyć różnych obszarów działalności firmy. Tak rozumie innowacje ponad 63 proc. badanych spytanych przez Pollster. Jednak w największym stopniu o przewadze konkurencyjnej firmy stanowi nowy lub lepszy i udoskonalony produkt lub usługa albo nowy proces, zwłaszcza w obszarze produkcji, docierania do klienta lub sprzedaży. I, jeżeli myślimy o pozyskaniu dotacji, musimy skoncentrować się właśnie na tych dwóch typach innowacji, bo one są premiowane. Kolejna bardzo ważna kwestia – innowacja, która może być dofinansowana z Funduszy Europejskich musi mieć swoje źródło i poparcie w badaniach naukowych lub eksperymentach.


REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: