SuperBiz wiadomości Zwrot spreadów: wszystko, co musisz wiedzieć o limicie 350 tys. zł

Zwrot spreadów: wszystko, co musisz wiedzieć o limicie 350 tys. zł

03.08.2016, godz. 14:35
Wszystko, co musisz wiedzieć o zwrocie spreadu i limicie 350 tys. zł
foto: SHUTTERSTOCK

Czy limit kapitału w wysokości 350 tys. zł ma zastosowanie do każdego kredytu z osobna, czy też jest łączny dla wszystkich udzielonych kredytów? Jak przebiega zwrot spreadów w przypadku byłych małżonków? Czy do osoby fizycznej i osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą są przypisane dwa oddzielne limity? Poprosiliśmy o komentarz Kancelarię Prezydenta.

Do parlamentu trafił projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki. Nowe przepisy będą miały kluczowe znaczenie dla frankowiczów i osób, które zaciągnęły kredyty walutowe. Ostateczny kształt ustawy nie jest jeszcze znany, ponieważ projekt czekają prace parlamentarne, jednak już teraz założenia ustawy pokazują, w którym kierunku podążają zmiany legislacyjne. Nowe przepisy mają pomóc w rozwiązaniu konfliktu na linii banki – frankowicze. Ponieważ projekt ustawy wprowadza limit kwoty 350 tys. zł, poprosiliśmy Kancelarię Prezydenta o parę słów komentarza.

Superbiz.se.pl: Na jakiej zasadzie będą odbywały się zwroty do limitu 350 tys. zł w przypadku małżeństwa, byłego małżeństwa lub innych współkredytobiorców? Kto dostanie pieniądze i w jaki sposób zostaną one przekazane?

Kancelaria Prezydenta: Zgodnie z art. 11 ust. 5 projektu „Jeżeli stroną umowy kredytu jest więcej niż jeden konsument, limit kapitału (350 tys. zł) ulega proporcjonalnemu zwiększeniu w stosunku do liczby konsumentów i przysługuje każdemu konsumentowi oddzielnie". Jeśli więc kredyt był wzięty przez małżonków lub kilku kredytobiorców, każdemu z nich przysługuje limit 350 tys. zł na jeden lub więcej branych przez nich indywidualnie lub wspólnie kredytów. Ust. 6 tego artykuły stanowi, że wniosek o zwrot (od kwoty faktycznie udzielonego kredytu w granicach limitu) powinien być złożony wspólnie, a konsumenci mogą wskazać w nim m.in., w jakim zakresie i w ramach jakiego limitu korzystają z uprawnienia do pomniejszenia kapitału kredytu. Projekt zakłada zgodne działanie kredytobiorców w tym zakresie.

Przeczytaj również: Sprawdź, w jaki sposób będą wyliczane spready do zwrotu

Superbiz.se.pl: Jak traktowany będzie kredytobiorca, który zaciągnął kredyt na siebie i na jednoosobową firmę? Czy będzie liczony jak jeden kredytobiorca, czy też do osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą zostaną przypisane dwa oddzielne limity?

Kancelaria Prezydenta: Projekt wprowadza rozszerzone pojęcie konsumenta, którym jest konsument w rozumieniu k.c. i osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (nie osoba prawna). W przypadku, gdy konsument w tym rozumieniu ma zaciągnięte dwa kredyty (lub więcej), zastosowanie będzie miała ogólna norma z art. 11 ust. 4 projektu: „Limit kapitału (350 tys. zł) przysługuje niezależnie od liczby zawartych przez konsumenta umów kredytu i jest łączny dla wszystkich udzielonych konsumentowi kredytów indeksowanych i denominowanych".

Innymi słowy, limit 350 tys. zł dotyczy jednego kredytobiorcy – bez względu na to, czy wzięty został jeden, czy kilka różnych kredytów. Osoba posiadająca dwa kredyty w kwotach 300 tys. zł i 100 tys. zł, może np. odnieść limit 350 tys. w całości do kredytu o wartości 300 tys. zł i w kwocie 50 tys. zł do kredytu o wartości 100 tys. zł.

Osoba fizyczna i osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą traktowane są jako jeden i ten sam konsument. Jeżeli tak, jak w powyższym przykładzie, konsument – kredytobiorca wziął jeden kredyt jako osoba fizyczna, a drugi jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, to limit 350 tys. zł dotyczy obu zaciągniętych przez niego kredytów.

Superbiz.se.pl: Na jakich zasadach będzie wyliczana kwota do zwrotu dla kredytobiorcy, który otrzymał kredyt w transzach i tylko część z nich dostawał w terminie od 1 lipca 2000 r. do 26 sierpnia 2011 roku?

Zobacz także: Ustawa frankowa. Odpowiadamy na 5 najczęściej zadawanych pytań

Kancelaria Prezydenta: W przypadku kredytu udzielonego w transzach, jeżeli umowa została zawarta przed 26 sierpnia 2011 r., umowa taka zostanie objęta zakresem projektowanej ustawy.

Ustawa antyspreadowa, w odniesieniu do umów zawartych przed jej wejściem w życie, umożliwiła dokonywanie spłat rat pozostałej części kredytu w walucie obcej. Zgodnie z brzmieniem art. 4 tej ustawy, który jest przepisem przejściowym: „W przypadku kredytów lub pożyczek pieniężnych zaciągniętych przez kredytobiorcę lub pożyczkobiorcę przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ma zastosowanie art. 69 ust. 2 pkt 4a oraz art. 75b ustawy – Prawo bankowe w stosunku do tych kredytów lub pożyczek pieniężnych, które nie zostały całkowicie spłacone – do tej części kredytu lub pożyczki, która pozostała do spłacenia".

W odniesieniu do spreadu stosowanego przy wypłacie kredytu, ustawa ta ma zastosowanie jedynie do umów zawartych po jej wejściu w życie. Ustawa antyspreadowa wprowadziła obowiązek szczegółowego określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu w umowach kredytowych. W umowach zawartych po tej dacie klienci mieli już zawarte szczegółowe zasady obliczania spreadu bankowego.

Źródło: Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: