DOKUMENTY PODPIS UMOWA RACHUNKI

i

Autor: Shutterstock

ABC Pracownika. Rodzaje umów o pracę

2015-05-30 16:30

Pracodawca może zawrzeć z tobą umowę o pracę na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Każda z nich może być poprzedzona umową na okres próbny.

Każda umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej, jednak umowa w innej formie np. ustnie lub przez tzw. dopuszczenie do pracy jest też ważna. Jeżeli pracodawca nie dał ci umowy pisemnej, masz prawo żądać, by najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy potwierdził na piśmie rodzaj umowy i jej warunki. Umowa powinna określać:
* rodzaj umowy
* strony umowy
* rodzaj pracy
* wymiar czasu pracy
* miejsce jej wykonywania
* termin rozpoczęcia pracy
wynagrodzenie (wraz z jego składnikami) odpowiadające rodzajowi pracy.

Umowa na okres próbny

* nie może trwać dłużej niż 3 miesiące,
* okres wypowiedzenia jest uzależniony od długości okresu próbnego i wynosi
3 dni, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące
Umowę taką firma może zawrzeć z tobą tylko raz. Nie wlicza się ona do limitu dwóch umów na czas określony – czyli zanim firma podpisze z tobą umowę na czas nieokreślony, może zawrzeć kolejno jedną umowę na okres próbny i dwie umowy na czas określony.

Umowa na czas określony

* zostanie rozwiązana po upływie terminu, na który została zawarta.
* jeżeli jest zawarta na mniej niż 6 miesięcy może być rozwiązana tylko za porozumieniem stron
* jeżeli jest zawarta na dłużej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie (jeśli umowa zawiera taką klauzulę, jeżeli jej nie ma, umowy nie można wcześniej wypowiedzieć)
Uwaga! Firma może zawrzeć z tobą tylko dwie umowy na czas określony. Trzecia staje się automatycznie umową na czas nieokreślony, jeśli przerwa między rozwiązaniem poprzedniej, a podpisaniem kolejnej umowy nie przekroczyła jednego miesiąca.

Umowa na czas nieokreślony

Jest ona najkorzystniejsza dla pracownika. Może być przez pracodawcę rozwiązana w drodze wypowiedzenia tylko z uzasadnionych powodów, a jeżeli pracownik jest reprezentowany przez związek zawodowy, po uprzedniej konsultacji z tym związkiem.
* jest zaliczana do stażu pracy
* zapewnia ci stałą pensję i ubezpieczenie społeczne
* masz prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego
* okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:
2 tygodnie, gdy pracujesz krócej niż 6 miesięcy,
miesiąc, gdy pracujesz co najmniej 6 miesięcy
trzy miesiące, gdy pracujesz co najmniej 3 lata.

Umowa o pracę

- dostajesz z góry stałą, określoną pensję

- masz prawo do płatnego urlopu, ale termin musisz uzgodnić z szefem

masz prawo do zwolnienia chorobowego
- jesteś ubezpieczony (pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe)

praca na etat liczy się do stażu pracy

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Z treści umowy wynika, że pracodawca przyjmuje pracownika na czas trwania konkretnej pracy. Umowa nie precyzuje daty jej zakończenia

Umowa na zastępstwo

W okresie usprawiedliwionej nieobecności stałego pracownika firma może zatrudnić inną osobę na umowę o pracę na zastępstwo. Umowa taka rozwiązuje się z chwilą powrotu osoby nieobecnej do pracy.


Umowa zlecenie

- jeśli nie masz innego tytułu ubezpieczenia, pracodawca odprowadza za ciebie składki do ZUS

- jesteś zobowiązany do wykonania określonej pracy dla pracodawcy

- pracodawca może cię zwolnić bez odprawy i od zaraz

- nie masz prawa do urlopu i zwolnienia chorobowego

praca na umowę zlecenie nie liczy się do stażu pracy

Umowa o dzieło

- pracodawca nie musi odprowadzać za ciebie składek na ZUS, dostajesz więc większe wynagrodzenie (chyba , że umowę o dzieło podpisuje z własnym pracownikiem)

- jesteś zobowiązany do wykonania określonej pracy dla pracodawcy

- pracodawca może cię zwolnić bez odprawy i od zaraz

- nie masz prawa do urlopu i zwolnienia chorobowego

- praca na umowę o dzieło nie liczy się do stażu pracy

- pracodawca płaci za rezultat pracy, a nie czas twojej pracy

najbardziej korzystna finansowo - podatek jest mniejszy, bo koszty uzyskania przychodu wynoszą 50 lub 20 proc.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze