Sąd młotek sędzia

i

Autor: ARCHIWUM

Do czego ma prawo windykator

2017-07-15 11:00

Firma windykacyjna ściągająca wierzytelności nie ma takich kompetencji jak komornik sądowy. Sprawdź na co może pozwolić sobie windykator wobec dłużnika.

Zadaniem windykatora jest niedopuszczenie do tego, żeby konieczne stało się wkroczenie komornika. Z windykatorem, w przeciwieństwie do komornika, moż rozmawiać i szukać ugodowego sposobu na spłatę długu. Jeśli jednak dłużnik nie przejawia woli współpracy z windykatorem, czyli nie reaguje na pisma i telefony lub ich nie odbiera, firma windykacyjna kieruje sprawę do sądu. W ten sposób kończy się etap windykacji przedsądowej i zaczyna się postępowanie sądowe, a w jego konsekwencji postępowanie egzekucyjne. Na każdym z trzech etapów windykacji możliwe jest polubowne załatwienie sprawy pomiędzy dłużnikiem a windykatorem, który albo reprezentuje wierzyciela, albo sam jest wierzycielem.
W trakcie windykacji przedsądowej windykator nawiązuje z dłużnikiem kontakt, żeby poznać przyczynę opóźnień w spłacaniu długu. Najczęściej jest nią trudna sytuacja finansowa, związana np. z utratą pracy. Na etapie windykacji przedsądowej dłużnik może spodziewać się np. wezwań, pism ponaglających i telefonów. W razie niereagowania na nie, do dłużnika zapuka terenowy przedstawiciel firmy windykacyjnej. Firma windykacyjna może umieścić informację o nierzetelnym dłużniku i jego długach w Biurach Informacji Gospodarczej (BIG). Jeśli dłużnik jest winny pieniądze bankowi, może umieścić

Czego nie może firma windykacyjna
Przede wszystkim nie może zająć twego majątku, konta czy wynagrodzenia ani stosować przymusu, bo do tego ma prawo tylko komornik i to działający na podstawie wyroku sądu. Jeśli firma windykacyjna działa bez wcześniejszego wyroku sądu nie ma żadnej możliwości, aby wyegzekwować dług bez twojej zgody. Dopóki dobrowolnie nie zgodzisz się uregulować należności, nie może ona - w żaden zgodny z prawem sposób - zmusić cię do zapłaty. Jeżeli odmawiasz, firmie windykacyjnej nie pozostaje nic innego jak oddać sprawę do sądu, bo dopiero orzeczenie sądu daje podstawę do przymusowej egzekucji długu.
Sposób postępowania zależy od tego, czy firma windykacyjna działa jako pełnomocnik wierzyciela, czy też kupiła dług. Jeżeli go kupiła, może wystąpić na drogę sądową, uzyskać nakaz zapłaty i próbować ściągnąć dług w swoim imieniu. Najpierw dobrowolnie, a jeśli się nie uda, musi złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.

Windykator nie ma prawa:
* żądać ujawnienia majątku (tylko sąd może zmusić cię do ujawnienia stanu posiadania)
* wchodzić do twego domu (mieszkania) bez twojej wyraźnej zgody (nie ma uprawnień policji czy innych służb mundurowych).
* zastraszać, grozić ci, wywierać presji czy nierzetelnie informować o konsekwencjach niespłacenia długu
* stosować znaków graficznych, treści i haseł, które wywołują strach u dłużników
* występować do ZUS czy innych urzędów z prośbą o ujawnienie źródeł majątku dłużników
* przetwarzać twoich danych osobowych - jeśli to robi, możesz poskarżyć się Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
* udzielać informacji związanych z twoim długiem nawet najbliższym ci osobom (z wyjątkiem współkredytobiorców lub poręczycieli).
* nie może naruszać przepisu o mirze domowym, nachodzić cię w mieszkaniu, nękać telefonami z upomnieniami

Co może firma windykacyjna
* wzywać dłużnika do dobrowolnej zapłaty, proponować rozłożenie długu na raty
* stosować mniej lub bardziej etyczne inne formy nacisku, ale zawsze muszą być w zgodzie z obowiązującym prawem
* zająć się poszukiwaniem dłużnika, tzn. ustaleniem jego miejsca zamieszkania, czy też zwłaszcza majątku.
* zatrudnić detektywa, którego ustalenia będą pomocne w przypadku, kiedy dojdzie do egzekucji
komorniczej

Najnowsze