sklep, zakupy, klienci,

i

Autor: EAST NEWS/Value Stock Images

Dzień konsumenta. Podpowiadamy, jak skorzystać z gwarancji

2017-03-15 15:39

Z okazji dnia konsumenta przypominamy co klient może zrobić, jeżeli kupiona przez niego rzecz ma wadę. Podstawowym prawem kupującego jest złożenie reklamacji. Jej podstawą może być rękojmia (zawsze) lub gwarancja (jeśli została udzielona). To do konsumenta zależy wybór ścieżki reklamacyjnej, a sprzedawca nie ma prawa jej narzucać.

Gwarancji, będącej dobrowolnym zobowiązaniem, w którym gwarant określa swoje obowiązki i uprawnienia kupującego na wypadek gdyby towar okazał się wadliwy, najczęściej udziela producent urządzenia. Ale może jej udzielić również sprzedawca, dystrybutor bądź importer sprzętu. Gwarancja może być pisemna (najczęściej), ale można jej udzielić też w Internecie lub reklamie. O istnieniu gwarancji musisz zostać poinformowany najpóźniej w momencie wydania kupionego przedmiotu. Gdy będziesz składać reklamację, dokładnie opisz zauważoną wadę i sprecyzuj swoje żądanie.

Co wynika z gwarancji
W zasadzie tylko tyle, ile zostało w gwarancji przewidziane. Zakres odpowiedzialności gwaranta może obejmować zwrot zapłaconej kwoty, wymianę bądź naprawę towaru lub zapewnienie innych usług (np. bezpłatne holowanie samochodu czy auto zastępcze w przypadku awarii). W ramach gwarancji z reguły nie przysługuje ci uprawnienie do odstąpienia od umowy. Gwarant zazwyczaj szczegółowo określa, jaki sposób użytkowania będzie uważany za spełniający wymagania gwarancji, a jaki nie. Przeważnie gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz części, które szybko się zużywają. Gwarancją nie są też obejmowane czynności serwisowe, które trzeba wykonać, aby urządzenie poprawnie działało (np. wymiana oleju w samochodzie, czy też czyszczenie wnętrza laptopa z kurzu co pół roku).
Dokument gwarancyjny powinien zawierać:
- nazwę i adres gwaranta, nazwę i adres sklepu,
- datę zakupu i wydania towaru kupującemu,
- okres gwarancji, np. na 2 lata,
- katalog ewentualnych żądań kupującego.

Mogą być ograniczenia
Trzeba pamiętać, że gwarant dobrowolnie i samodzielnie określa swoje obowiązki - terminy załatwiania reklamacji, sposób jej załatwiania oraz miejsce, do którego należy dostarczyć towar, aby z gwarancji skorzystać. Może zatem przewidzieć różne wyłączenia, w zakresie których nie będzie przysługiwało ci żadne uprawnienie – np. wyłączenie gwarancji w stosunku do produktów z zestawu nieoznaczonych firmowym logo lub wyłączenie gwarancji ze względu na zainstalowanie oprogramowania innego niż to dostarczone przez producenta. Gwarant swobodnie określa, czy odpowiedzialnością obejmuje cały towar, czy tylko jego niektóre elementy. Może ograniczyć możliwość złożenia reklamacji z tytułu gwarancji w przypadku wybranych wad towaru lub określonych części składowych - np. „Gwarancja nie obejmuje baterii od telefonu"lub „Gwarancją nie są objęte wady spowodowane powodzią, trzęsieniem ziemi czy pożarem".

Na ile gwarancja
Jeżeli w gwarancji nie określono inaczej, masz prawo uznać, że została udzielona na 2 lata, licząc od dnia wydania towaru. Gwarant ma obowiązek wykonać naprawą lub wymienić towar w terminie wskazanym w treści oświadczenia gwarancyjnego. Jeżeli go nie określono, powinien to zrobić nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych – licząc od dnia dostarczenia przez ciebie wadliwego produktu do gwaranta lub udostępnienia towaru w miejscu, w którym się znajduje.
Gdy po rozpatrzenia twojej reklamacji z tytułu gwarancji, wadliwy towar został wymieniony na nowy lub naprawiony, termin gwarancji biegnie od początku od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego produktu. Gdy twoja reklamacja dotycząca wymiany lub naprawy towaru nie została uznana przez gwaranta, okres gwarancji wydłuża się o czas, przez który nie mogłeś korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją.

Kto dostarcza towar
Gdy postanowisz skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji, masz prawo do
dostarczenia wadliwego towaru na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca, gdzie ci go wydano. Ta zasada nie obowiązuje, jeżeli z treści gwarancji bądź dużych gabarytów towaru wynika, że naprawa powinna być wykonana w miejscu, w którym znajduje się towar (np. w twoim domu).

Gwarancja nie wyklucza rękojmi
Jeżeli przedsiębiorca (sprzedawca lub gwarant) nie chce uznać reklamacji, nie musisz rezygnować ze swoich roszczeń. Niezależnie od uprawnień przyznanych w ramach gwarancji masz bowiem prawo do skorzystania z rękojmi. Jeśli gwarant nie uwzględni twego żądania wskazanego w gwarancji (np. wymiany lub naprawy), możesz dochodzić swoich praw w odniesieniu do tej samej wady w ramach rękojmi bezpośrednio od sprzedawcy (nie musi to być ten sam przedsiębiorca, który był gwarantem). Nawet gdy w ramach gwarancji towar został naprawiony lub wymieniony, też możesz później skorzystać z reklamacji z tytułu rękojmi w odniesieniu do wad ujawnionych w tym samym towarze. Późniejsza procedura reklamacyjna zależy od argumentów przedsiębiorcy i przyczyn odrzucenia reklamacji. Jeśli składasz kolejną reklamację dotyczącej tej samej wady, może się okazać, że konieczna będzie pomoc rzeczoznawcy.

Najnowsze