robotnik, construction worker

i

Autor: "Super Express"

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy

2017-04-18 19:00

Brakuje ci rąk do pracy? Zastanów się, czy nie warto zatrudnić pracownika z Ukrainy. Podpowiadamy, jak to zrobić krok po kroku.

Jeśli chcesz zatrudnić w swojej firmie Ukraińca na nie dłużej niż 180 dni, wystarczy, że w powiatowym urzędzie pracy zarejestrujesz oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Jeśli masz zamiar przyjąć pracownika z Ukrainy na dłużej, musisz uzyskać zezwolenie od wojewody.

Krok po kroku – zatrudnienie na 180 dni w trybie uproszczonym

Krok 1
Rejestracja oświadczenia
Aby legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy, musisz złożyć we właściwym dla siedziby firmy powiatowym urzędzie pracy dokument „Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi". Procedura rejestracji odbywa się w trakcie wizyty w PUP i jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie, jak i cudzoziemca.

Krok 2
Wypełnienie formularza oświadczenia
Oświadczeniu powinno:
* zawierać dane jednoznacznie identyfikujące:
– firmę – m.in. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wpis do Ewidencji działalności Gospodarczej,
– rolnika – m.in. zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego,
– osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej ani rolniczej – dowód tożsamości, np. dowód osobistył
* zawierać dane jednoznacznie identyfikujące cudzoziemca – imię, nazwisko, numer paszportu, adres zamieszkaniał
* wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie z podaniem:
– nazwy zawodu,
– miejsca wykonywania pracy przez cudzoziemca,
– daty rozpoczęcia przez niego pracy,
– okresu wykonywania pracy,
– rodzaju umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca (podstawą wykonywania pracy przez cudzoziemca musi być bowiem umowa pisemna),
– wysokości wynagrodzenia brutto.
Uwaga!
Łączny okres wykonywania pracy nie może przekroczyć 6 miesięcy (180 dni) w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Krok 3
Podpisanie pouczenia prawnego
Przyszły pracodawca musi podpisać oświadczenie, że zapoznał się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców na terenie Polski, m.in., że cudzoziemcowi musi płacić tyle samo, co polskiemu pracownikowi zatrudnionemu na tym samym stanowisku, i że będzie przestrzegał wobec niego przepisów o czasie pracy.

Krok4
Przesłanie oświadczenia cudzoziemcowi
Zarejestrowane oświadczenie przekazujesz Ukraińcowi. Na podstawie tego dokumentu może on ubiegać się o wizę, która pozwala na podjęcie pracy zarobkowej w Polsce.

Krok 5
Podpisanie umowy z cudzoziemskim pracownikiem
Pracownika cudzoziemca powinieneś zgłosić w ciągu 7 dni do ubezpieczenia drukiem ZUS ZUA.

Krok po kroku – zatrudnienie na czas dłuższy niż 180 dni
Jeśli chcesz zatrudnić Ukraińca na okres przekraczający 6 miesięcy, masz dwie możliwości. Pierwsza, procedura uproszczona, polega na ubieganiu się o tzw. jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Druga ścieżka wymaga uzyskania zezwolenia na pracę w urzędzie wojewódzkim (wydział spraw cudzoziemców) właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce twojego zamieszkania.
Zezwolenie wydawane przez wojewodę.

Krok 1
Składasz wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w urzędzie wojewódzkim.

Krok 2
Musisz uzyskać informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na podstawie rejestrów osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub negatywnego wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Krok 3
Zgłaszasz ofertę pracy określającą warunki pracy i płacy cudzoziemca do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca.
Zezwolenie na pracę jest wydawane dla konkretnego cudzoziemca i określa pracodawcę, stanowisko lub rodzaj pracy, a także okres ważności zezwolenia.

Kiedy bez informacji starosty
* jeśli zawód lub rodzaj pracy wykonywanej przez Ukraińca znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy;
* jeśli wojewoda wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku.

Najnowsze