Fałszywe maile od oszustów podających się za policję

i

Autor: fancycrave1/cc0/pixabay Fałszywe maile od oszustów podających się za policję

Odwołanie od decyzji ZUS

2019-06-11 6:06

ZUS ma prawo kontrolować przedsiębiorców, a inspekcje kończą się nakładaniem wysokich kar za niewywiązywania się przez płatników składek z obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. Kar możemy uniknąć, jeśli wystąpimy do ZUS z wnioskiem o pisemną interpretację przepisów z zakresu ubezpieczeń w naszej indywidualnej sprawie. Sprawdź, jak złożyć wniosek.

Co kontroluje ZUS?

ZUS sprawdza m.in, czy płatnicy składek:

* prawidłowo zgłosili do ubezpieczeń społecznych: siebie, swoich pracowników i inne osoby, które powinni zgłosić do tych ubezpieczeń,

* rzetelnie i prawidłowo obliczają, potrącają i opłacają składki i inne należności, które pobieramy,

* odpowiednio ustalają uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

* prawidłowo wypłacają świadczenia i dokonują rozliczeń, które są z nimi związane,

* w terminie i prawidłowo opracowują wnioski o emerytury i renty,

* właściwie wystawiają zaświadczenia i zgłaszają dane dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kto może złożyć wniosek?

ZUS wydaje pisemne interpretacje przepisów z zakresu ubezpieczeń w indywidualnych sprawach przedsiębiorców na ich wniosek. Wniosek o indywidualną interpretację przepisów możesz złożyć, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, czyli prowadzisz działalność gospodarczą jako:

- osoba fizyczna (firma wpisana na listę ewidencji gospodarczej w gminie czy urzędzie miasta);

- osoba prawna(firma zarejestrowana w sądzie);

- jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, ale posiada zdolność prawną, np. spółka komandytowa, spółka jawna.

W jakich sprawach możesz złożyć wniosek?

Wniosek może dotyczyć:

* obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,

* zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,

* podstawy, od której obliczane są składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jeżeli twój wniosek nie spełni wymogów określonych w Prawie przedsiębiorców, to zostaniesz wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni. Jeżeli tego nie zrobisz, wniosek nie zostanie rozpatrzony i ZUS wyda decyzję wraz z pouczeniem o przysługującym ci prawie wniesienia odwołania do sądu powszechnego w terminie miesiąca od dnia doręczenia tej decyzji.

Kiedy ZUS nie wyda interpretacji?

ZUS nie wyda interpretacji, jeżeli twój wniosek dotyczy m.in.:

* obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,

* obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

* uznania pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

* świadczeń - emerytur, rent, zasiłków,

* składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych,

* ustalenia właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego - np. jeżeli pracujesz w Polsce i zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą w Niemczech, a chcesz zapytać, któremu ustawodawstwu/systemowi ubezpieczeń społecznych będziesz podlegał.

Jeżeli ZUS nie jest właściwą instytucją do wydania interpretacji, to wydaje decyzję o odmowie wydania interpretacji albo przekazuje sprawę do właściwej instytucji i informując o tym wnioskodawcę.

Co we wniosku?

We wniosku powinieneś zamieścić poniższe informacje. Możesz skorzystać z przygotowanego przez ZUS wzoru.

- nazwę firmy,

- adres siedziby firmy/adres zamieszkania przedsiębiorcy,

- adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres zamieszkania

- jeśli działasz przez pełnomocnika – jego dane osobowe oraz adres,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP),

- opisanie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,

- przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

ZUS nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego lub kontroli.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście, przez PUE lub przesłać pocztą.

Wnioski o interpretację rozpatrują dwa oddziały ZUS: Oddział ZUS w Gdańsku oraz Oddział ZUS w Lublinie.

Złóż wniosek w Gdańsku, jeśli prowadzisz swoją firmę na terenie działania oddziału w:

Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi I, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Płocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Toruniu, Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Zielonej Górze.

Złóż wniosek w Lublinie, jeśli prowadzisz swoją firmę na terenie działania oddziału w: Bielsku-Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zabrzu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, na terenie jakiego oddziału prowadzisz działalność, skorzystaj z wyszukiwarki. Jeśli złożysz wniosek w innym oddziale ZUS, niż oddział wskazany do jego rozpatrzenia, zostanie on przekazany do właściwego oddziału.

Ile kosztuje wniosek?

Opłata za wydanie pisemnej interpretacji to 40 zł. Na wpłacie w rubryce „Tytułem” podaj swój NIP i dopisz „opłata za wniosek o wydanie interpretacji”.

Jeżeli twój wniosek nie spełni określonych wymogów, zostaniesz wezwany do usunięcia błędów w terminie 7 dni. Jeżeli tego nie zrobisz, ZUS nie rozpatrzy twego wniosku.

Ile czekasz na decyzję ZUS?

ZUS powinien wydać interpretację w formie decyzji w ciągu 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku. W wydanej interpretacji ZUS może uznać przedstawione przez ciebie stanowisko za prawidłowe lub nieprawidłowe.

Jeżeli ZUS nie wyda interpretacji w tym terminie, to w 31. dniu twoje stanowisko przedstawione we wniosku uznaje się za prawidłowe. Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ZUS, możesz się od niej odwołać. Masz na to miesiąc od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosisz do sądu okręgowego za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze