Urząd Skarbowy - Skarbówka

i

Autor: Wojciech Traczyk

Opłaty skarbowe. Ile zapłacisz w skarbówce

2015-04-27 17:31

Niektóre opłaty skarbowe wynoszą zaledwie kilka złotych, na inne trzeba wyłożyć grube tysiące. Wyjaśniamy, kiedy musimy je płacić i kto jest z nich zwolniony.

Myli się ten, kto uważa, że opłaty skarbowe są nowym wynalazkiem. W Polsce wprowadzono je w formie podobnej do dzisiejszej w 1775 r., kiedy do użytku wszedł tzw. papier stemplowy, będący czymś w rodzaju znaczków skarbowych. Dziś kwestie dotyczące opłat skarbowych reguluje ustawa z 2006 r. To z niej można wyczytać, co podlega opłacie skarbowej, a co nie, jakie są kwoty opłat i kto jest z nich zwolniony.

Za co opłata

Opłat skarbowych dokonuje się najczęściej po prostu w kasie czy na rachunek uprawnionego urzędu, bo od kilku lat nie korzysta się już ze znaczków skarbowych. Opłaty takie należy uiścić m.in. za dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek a także wydanie zaświadczenia lub pozwolenia czy koncesji na wniosek. Powyższe punkty nie są obciążone opłatą skarbową choćby w sprawach alimentacyjnych, świadczeń socjalnych czy powszechnego obowiązku obrony.

Najubożsi zwolnieni

Opłaty skarbowe muszą regulować osoby fizyczne, prawne a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Z opłat zwolnione są jednak chociażby jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego, czy - w pewnych okolicznościach - organizacje pożytku publicznego. Dla przeciętnego zjadacza chleba najważniejszy jest jednak zapis, który mówi o zwolnieniu z opłat skarbowych osób ubogich. Aby ktoś taki nie musiał płacić, powinien przedstawić zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Zwrot opłaty skarbowej

Jeżeli, mimo wniesienia opłaty skarbowej, nie dokonano danej czynności urzędowej, czy też nie wydano żądanego przez nas dokumentu, opłata podlega zwrotowi. Potrzebny jest jednak wniosek osoby, która oczekuje zwrotu, a taki można złożyć w ciągu pięciu lat od końca roku, w którym dokonaliśmy opłaty skarbowej.

CENNIK WYBRANYCH OPŁAT SKARBOWYCH

Sporządzenie aktu małżeństwa:
84 zł

Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego:
11 zł (zwolnieniu z opłaty podlega m.in. sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu)

Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion):
37 zł

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
107 zł

Zatwierdzenie projektu budowlanego:
47 zł

Przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji):
98 zł

Wydanie duplikatu książeczki wojskowej:
28 zł

Decyzja o nabyciu obywatelstwa polskiego:
219 zł

Decyzja stwierdzająca posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego:
58 zł

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o ruchu drogowym:
412 zł

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność w zakresie wyrobu alkoholu etylowego:
11 610 zł

Wydanie wypisu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:
do 5 stron - 30 zł
powyżej 5 stron - 50 zł

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo oraz zaświadczenie o stanie cywilnym:
38 zł

Odpis skrócony aktu stanu cywilnego:
22 zł

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy:
5 zł

Legalizacja dokumentu:
26 zł

Poświadczenie własnoręczności podpisu:
9 zł

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – od każdego egzemplarza:
21 zł

Europejska Karta Broni Palnej:
105 zł

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego:
36 zł

Pozwolenie na broń (świadectwo broni) udzielane:
osobie fizycznej - 242 zł
osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - 1193 zł

Zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji:
1537 zł

Pozwolenie na wywóz za granicę zabytku:
na wywóz czasowy - 44 zł
na wywóz stały - 100 zł

Zezwolenie na utworzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwierząt:
76 zł

Zezwolenie na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, zbieranie i przetwarzanie odpadów:
616 zł

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury):
17 zł (zwolnieniu z opłaty podlega m.in. wydanie dokumentu w sprawach karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia)

Najnowsze