Rozliczenie PIT. Co można odliczyć od podatku

2016-04-07 11:22

Ulga na dzieci to najpopularniejsze odliczenie od podatku. Rozliczając się z fiskusem za 2015 rok możemy także skorzystać z innych odliczeń. Sprawdź komu, w jakiej wysokości i na jakich zasadach przysługują.

Składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
Od podatku odliczamy zapłacone składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.
Należy pamiętać składkę odliczany w pierwszej kolejności. Musimy pamiętać, że odliczeniu podlega nie cała zapłacona przez nas składka, tj. 9% podstawy wymiaru, a jedynie 7,75% tej podstawy.

Ulga na dzieci
Komu przysługuje

Z ulgi tej możemy skorzystać, jeśli opłacamy podatek na zasadach ogólnych, rozliczając się według skali podatkowej. Nie mamy prawa do ulgi na dzieci, jeśli rozliczamy się z fiskusem w sposób uproszczony – w formie podatku opłacanego jedną 19% stawką, ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową.
Prawo do ulgi na dzieci mają:
* rodzice wykonujący władzę rodzicielską
* opiekunowie prawni (jeśli dziecko z nimi mieszka)
* rodzice zastępczy

Ulga przysługuje na każde dziecko:
* małoletnie,
* bez względu na wiek, jeśli dziecko otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
* do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem, że w 2015 roku  nie uzyskało  dochodów przekraczających w łącznej wysokości kwotę 3 089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej - ten dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi).
Odliczenie można naliczyć za czas do ostatniego miesiąca nauki lub do miesiąca włącznie, w którym dziecko ukończyło 25. rok życia.

Ile możemy odliczyć
* na pierwsze dziecko - 1112, 04 zł (92, 67 zł miesięcznie)
* na drugie dziecko - 1112, 04 zł (92, 67 zł miesięcznie)
* na trzecie dziecko - 2000, 04 zł (166, 67 zł miesięcznie)
* czwarte i kolejne dziecko - 2700 zł (225 zł miesięcznie)

Uwaga: Rodzice jednego dziecka, mogą skorzystać z ulgi na dzieci pod warunkiem, że ich dochody w 2015 roku nie przekroczyły:
* 56 000 zł - jeśli rodzice nie są w związku małżeńskim
* 112 000 zł - w przypadku wspólnego dochodu małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.
Określone powyżej kwoty obejmują wszystkie dochody opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) i dodatkowo pomniejszone o zapłacone przez podatnika składki na jego ubezpieczenia społeczne, tj. dochody:
ü opodatkowane wg skali podatkowej (przykładowo dochody z pracy, z praw majątkowych, emerytur i rent),
ü z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku (przykładowo z odpłatnego zbycia akcji),
ü z działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku.
Kwota ulgi na dzieci przysługuje łącznie obojgu rodzicom/rodzicom zastępczym/opiekunom prawnym dziecka. Mogą ją wykorzystać w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Jeżeli nie ma porozumienia ulga należy się po połowie każdemu z nich.

Nie mamy prawa do ulgi, jeśli:
* na podstawie orzeczenia sądu dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
* dziecko zawarło związek małżeński
* dziecko prowadzi działalność gospodarczą objętą ryczałtem ewidencjonowanym lub opodatkowaną stawką 19%

Ile odliczysz na wszystkie dzieci w ciągu roku
1 dziecko -1112,04 zł
2 dzieci - 2224,08 zł (2 x 1 112,04)
3 dzieci - 4224,12 zł (2 224,08 + 2 000,04)
4 dzieci - 6 924,12 zł (2 2 224,08 + 2 000,04 + 2 700,00)
Ulgę na dzieci stosuje się miesięcznie – np. jeżeli pierwsze dziecko urodziło się w sierpniu, to ulga przysługuje za sierpień i potem za kolejne miesiące, czyli w zeznaniu odliczyć w sumie można 92,67 zł x 5 = 463,35 zł.
Jeżeli mamy trójkę dzieci i w trakcie roku jedno z dzieci np. ukończy 25 rok życia, to za pozostałe miesiące roku podatkowego  możemy odliczyć po 92,67 zł na dwoje dzieci.

Jak wykazać ulgę w zeznaniu
Ulgę na dzieci wykazujemy w PIT-36 (w części I poz. 194/195) lub w PIT-37  (w części F poz. 120/121) i składamy załącznik PIT/O. Ulga na dzieci ujęta jest w części C (poz. 3) oraz w części E tego załącznika. W tym roku nie wypełniamy PIT/UZ (został włączony do zeznań PIT-36 i PIT-37).
UWAGA!
W przypadku łącznego opodatkowania małżonków składa się jeden PIT/O.
Jeżeli obojgu rodzicom przysługuje ulga, ale składają odrębne zeznania podatkowe, każde z nich w części E PIT/O zaznacza poz. 5 (tj. „cały rok"), natomiast w poz. 41 wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko jeden rodzic, drugi nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.
Aby skorzystać z ulgi zeznanie trzeba złożyć samodzielnie (nie ma możliwości rozliczenia tej ulgi np. przez pracodawcę).

Jak dostać zwrot niewykorzystanej ulgi
Podatnicy, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi mają prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci do wysokości przysługującej im kwoty odliczenia - z tym, że kwota ta nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

W tym celu należy wypełnić w zeznaniach w PIT-36 część K, a w PIT-37 część H.
Przy obliczaniu kwoty niewykorzystanej ulgi nie uwzględnia się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odliczone w zeznaniu PIT- 28, PIT- 36L, PIT
-16A lub PIT-19A.

Uwaga!
* Jeżeli ulga na dziecko lub dzieci przysługuje pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu rodzicom (opiekunom prawnym dziecka, rodzicom zastępczym), zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi jest limitowany łączną kwotą zapłaconych przez nich składek, które podlegają odliczeniu.
* Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi limitowana łącznymi składkami może być zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych.
* Ze zwrotu limitowanej wysokością łącznych składek może również skorzystać małżonek, który owdowiał w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem że związek małżeński, z którego pochodzą wspólne dzieci, został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego

Pozostałe odliczenia od podatku to:
1) tzw. ulga abolicyjna dla wracających z emigracji zarobkowej,
2) ulga za wyszkolenie uczniów/pracowników (korzystamy z niej na zasadzie tzw. praw nabytych),
3) ulga z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej (korzystamy z niej na zasadzie tzw. praw nabytych i odliczamy wydatki poniesione przez nas na składki na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej).

1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
Składając zeznanie podatkowe możemy zadecydować o przekazaniu przez urząd skarbowy 1% naszego podatku na rzecz wybranej przez nas OPP. Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku znajdziemy na stronie internetowej BIP: www.mpips.gov.pl lub www.pozytek.gov.pl.
Decydując się na przekazanie 1% część naszego podatku wesprze szlachetny cel. Jak to zrobić? To proste!
- Nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, której chcemy przekazać swój 1%.
Wystarczy wpisać numer KRS oraz kwotę, jaką przekazujemy danej OPP – w PIT-36 należy wypełnić pozycje 323 i 324, w PIT-37 będą to pozycje 137 i 138.
- Jeśli chcemy przekazać swój 1% na konkretnego podopiecznego, należy wypełnić także odpowiednio pozycje: 325 w PIT-36 (zaznaczenie kwadratu w poz. 326 oznacza naszą zgodę na przekazanie przez urząd skarbowy naszych danych OPP) lub 139 w PIT-37 (zaznaczenie kwadratu w poz. 140 oznacza naszą zgodę na przekazanie przez urząd skarbowy naszych danych OPP).
- Obliczamy kwotę, którą możemy przekazać (należny fiskusowi podatek trzeba podzielić przez 100) - nie może ona przekroczyć 1% podatku należnego i musimy ją zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Uwaga!
Jeden procent podatku na rzecz OPP na nasz wniosek przekazują urzędy skarbowe.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze