PIENIĄDZE KARTA BANKOMAT PLATNOŚĆ TELEFONEM SKARBONKA

i

Autor: Shutterstock

Sprawdź, czy przysługuje Ci emerytura pomostowa

2015-06-19 4:00

Pracownicy zatrudnieni w warunkach szczególnych lub wykonujący pracę o szczególnym charakterze mogą wcześniej przejść na emeryturę pomostową. Świadczenie to przysługuje do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego ustalonego indywidualnie dla kobiet i mężczyzn, w zależności od daty urodzenia. Sprawdź, czy możesz skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury.

O przyznanie emerytury pomostowej możesz starać się na dwa sposoby - na zasadach ogólnych (kryteria mniej rygorystyczne) lub na zasadach szczególnych.

Kto może przejść na emeryturę pomostową na ogólnych zasadach

Z tej możliwości mogą skorzystać pracownicy, którzy spełniają następujące warunki:

> urodzili się po 31 grudnia 1948 r.,

> ukończyli co najmniej 55 lat (kobiety) i co najmniej 60 lat (mężczyźni),

> mają staż pracy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

> pracowali w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze co najmniej 15 lat;

> przed 1 stycznia 1999 r. (co najmniej przez jeden dzień) wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac obowiązujących od 1 stycznia 2009 roku;

> po 31 grudnia 2008 r. (co najmniej przez jeden dzień) wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach prac obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.;

> rozwiązali umowę o pracę.

Uwaga! Wszystkie wymienione wyżej warunki muszą być spełnione łącznie.

Kto ma prawo do emerytury pomostowej na szczególnych zasadach

Niektórzy pracownicy wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mogą przejść na emeryturę pomostową jeszcze wcześniej niż w wieku 55 lub 60 lat, a niekiedy również mimo posiadania niższego niż 15 lat stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jednocześnie w niektórych przypadkach o możliwości uzyskania emerytury pomostowej decyduje także stan zdrowia - wówczas warunkiem niezbędnym do nabycia uprawnień jest uzyskanie orzeczenia o niezdolności do wykonywania pracy w danym zawodzie. Taki wymóg obowiązuje pracowników lotnictwa, hutników, a także maszynistów pojazdów trakcyjnych.

Oczywiście wszystkie osoby, które chcą uzyskać emeryturę pomostową na szczególnych zasadach, oprócz spełnienia dodatkowych warunków muszą również spełnić wszystkie warunki wymagane przy przyznawaniu emerytury pomostowej na ogólnych zasadach, czyli:

> udowodnić okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;

> przed 1 stycznia 1999 r. (co najmniej przez jeden dzień) wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac;

> po 31 grudnia 2008 r. (co najmniej przez jeden dzień) wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w odpowiednich punktach nowych wykazów prac;

> muszą również rozwiązać stosunek (stosunki) pracy.

Emerytura pomostowa dla osób, które zakończyły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 2009 r.

Emeryturę pomostową może uzyskać również osoba, która po 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach wymienionej w nowych wykazach prac, jeśli:

> na dzień 1 stycznia 2009 r. miała okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienionej w nowych wykazach prac, wymagany do przyznania emerytury pomostowej na ogólnych lub szczególnych zasadach albo emerytury pomostowej z tytułu wykonywania pracy górniczej;

> przed 1 stycznia 1999 r. wykonywała prace w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze wymienione w dotychczasowych lub w nowych wykazach prac;

> ma okres składkowy i nieskładkowy w wymiarze co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;

> osiągnęła wiek uprawniający do emerytury pomostowej na ogólnych lub szczególnych zasadach albo do emerytury pomostowej z tytułu wykonywania pracy górniczej;

> rozwiązała stosunek (stosunki) pracy.

Uwaga! Żądaj od pracodawcy zaświadczenia o pracy w szczególnych warunkach.

Zobacz: EMERYCIE! Słownik pojęć emeryckich

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze