Niepełnosprawni

i

Autor: materiały prasowe

Zasiłek stały według nowych zasad

2017-01-05 11:00

Starasz się o zasiłek stały? 1 stycznia 2017 roku weszły w życie korzystne zmiany dla osób składających wniosek o przyznanie tego świadczenia z pomocy społecznej. Prawo do zasiłku stałego przysługuje już od miesiąca wystąpienia z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Jeśli nasze dochody nie wystarczają na utrzymanie, a jesteśmy całkowicie niezdolni do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, możemy w ośrodku pomocy społecznej dostać zasiłek stały. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe zasady przyznawania pieniędzy. Najważniejsza zmiana – prawo do zasiłku stałego będzie przysługiwało od miesiąca, w którym złożyliśmy wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności, a nie dopiero w momencie, gdy takie orzeczenie otrzymamy. Dzięki zmianie przepisów, osoby ubiegające się o zasiłek stały nie będą pozbawione środków do życia w okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. A na to trzeba było czekać nierzadko nawet rok! Przez cały ten czas ośrodek pomocy społecznej nie mógł wypłacać pieniędzy osobom potrzebującym wsparcia. I to właśnie się zmieniło od 1 stycznia br., bo Trybunał Konstytucyjny uznał obowiązujące wcześniej przepisy za niezgodne z Konstytucją.

Zasiłek okresowy do czasu orzeczenia
W czasie oczekiwania na wydanie orzeczenia osoby starające się o pomoc w formie zasiłku stałego będą mogły otrzymywać zasiłek okresowy. I co ważne, nie trzeba będzie składać wniosku o jego przyznanie, będzie wypłacany z urzędu, automatycznie. A kiedy lekarze orzecznicy wydadzą zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności, zostanie zastąpiony zasiłkiem stałym.
Nie musimy się obawiać, że zasiłek okresowy trzeba będzie zwracać w razie, gdy nie dostaniemy orzeczenia o niepełnosprawności.
- Ponieważ zasiłek okresowy będzie przyznawany osobom, które spełniają wymogi dla tego świadczenia, nie będzie konieczności jego zwrotu w sytuacji, gdy osoba nie otrzyma orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Konstrukcja nowych przepisów chroni więc osoby ubiegające się o zasiłek stały od ewentualnej konieczności zwrotu zasiłku" - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak się ubiegać o zasiłek stały po zmianie przepisów?
Trzeba złożyć w ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie zasiłku stałego. Do niego należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy i zawiesi postępowanie do czasu dostarczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (gdy nie będziemy spełniać np. kryterium dochodowego, ośrodek pomocy społecznej odmówi przyznania zasiłku stałego). Po otrzymaniu orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, mamy 60 dni na to, by orzeczenie w złożyć w ośrodku pomocy społecznej. Wtedy ośrodek przyzna zasiłek stały wstecz od miesiąca, w którym złożyliśmy wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz z potwierdzeniem o złożeniu wniosku o wydanie orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Jeśli natomiast złożymy orzeczenie po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania, ośrodek pomocy społecznej przyzna nam zasiłek stały od miesiąca, w którym dostarczyliśmy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
Nowe przepisy pozwolą z jednej strony na objęcie osób oczekujących na orzeczenie stosowną pomocą w postaci zasiłku okresowego, z drugiej strony umożliwią tym osobom uzyskanie zasiłku stałego za okres oczekiwania na orzeczenie – uważa Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kto ma prawo do zasiłku stałego
Pomoc w formie zasiłku stałego przysługuje:
* osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód nie przekracza 634 zł (netto) miesięcznie
* osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód nie przekracza 514 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie.

Ile można dostać
* jeśli jesteś osobą samotnie gospodarującą, comiesięczny zasiłek przysługuje ci w wysokości różnicy pomiędzy kwotą 634 zł a twoim dochodem
* gdy gospodarujesz razem z rodziną, masz prawo do zasiłku w wysokości różnicy między kwotą 514 zł a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
Maksymalna wysokość zasiłku – 604 zł miesięcznie

Najnowsze