2020 – rokiem sukcesów inwestycyjnych PPK

i

Autor: Shutterstock

2020 – rokiem sukcesów inwestycyjnych PPK

2021-03-31 0:00

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system długoterminowego oszczędzania, dla wszystkich pracowników podlegających ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Należy już do nich 2 mln osób. Dlaczego to się opłaca? Bo wpłaty uczestnika PPK to tylko część zgromadzonych oszczędności, a reszta pochodzi od pracodawcy i państwa. Dodatkowo zgormadzone na prywatnym rachunku oszczędności są inwestowane przez wyspecjalizowane instytucje finansowe.

Wpłacane do PPK środki nie leżą bezczynnie na rachunku uczestnika. Są  pomnażane przez wybrane instytucje finansowe za pomocą  specjalnych funduszy tzw. funduszy zdefiniowanej daty (FZD). Z opublikowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w styczniu br. raportu „Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na 31 grudnia 2020 roku” wynika, że w tym czasie wszystkie FZD wypracowały średnio ponad 10% zysk, zarabiając dla uczestników PPK ponad 230 mln zł!

Czym są fundusze zdefiniowanej daty

Fundusze Zdefiniowanej Daty – to właśnie w te fundusze są lokowane środki gromadzone przez nas w PPK. W programie rachunki uczestników PPK prowadzi 19 instytucji finansowych, które nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). W zależności od wieku uczestnika PPK, wybrane instytucje dobierają instrumenty finansowe o różnym poziomie ryzyka. W praktyce oznacza to, że im bliżej 60. roku życia  jest uczestnik  PPK, tym stabilniej i bezpieczniej inwestowane są jego pieniądze. i mniej ryzykowne . Warto dodać, że w tej kwestii uczestnicy PPK mają możliwość wprowadzenia zmian. Tylko czy jest taka konieczność, skoro po roku funkcjonowania PPK, mimo trudnej sytuacji pandemicznej, wyniki inwestycyjny były tak dobre?

Im bliżej emerytury, tym większe oszczędności

PPK to szansa na zgromadzenie oszczędności, które docelowo mają być wypłacane wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego i takie postępowanie będzie najbardziej opłacalne. Z raportu Mercera na 2020 r. wynika, że im dalsza była data funduszu zdefiniowanej daty (FZD), tym większe uzyskiwano wartości średniej stopy zwrotu z uczestnictwa w PPK. Przykładowo dla daty 2025 pracownicy w najgorszym scenariuszu zarobiliby na samym uczestnictwie w PPK 80 proc. zysku, a w najlepszym wypadku aż 92 proc.). FZD 2060 to już zysk na poziomie od 101 do 122 proc. Wniosek? Oszczędzanie w PPK po prostu się opłaca!

Wyniki inwestycyjne wg raportu KNF

Raport opublikowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jest pierwszym takim rocznym podsumowaniem wyników inwestycyjnych PPK. Okazuje się, że na koniec 2019 r. po wprowadzeniu PPK dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników – fundusze zdefiniowanej daty wypracowały zysk na poziomie ok. 85 mln zł. W 2020 r. były to już blisko 3 mld zł! FZD dla daty 2025 osiągnęły wynik 7,45 proc., a fundusze 2060 – 12,47 proc. To bardzo dobre wyniki. W listopadzie FZD 2050 i 2060 osiągnęły ponad 10 proc. stopę zwrotu. Co to oznacza dla konkretnego uczestnika PPK? Wg portalu analizy.pl uczestnik PPK zarabiający średnią krajową w 2020 r., który przeznaczył na PPK 1450 zł, pod koniec roku miał na koncie ponad 2,4 tys. zł. Oznacza to, że dzięki takiemu systemowi oszczędzania miał od 82 do 92 proc. zysku!

W 2021 r. do programu PPK przystępują firmy, które zatrudniają mniej niż 20 pracowników oraz jednostki sektora finansów publicznych. To blisko 6 mln osób.

Najnowsze