Co ci się należy na dziecko

2008-01-27 19:57

Uczniom, studentom i ich rodzinom przysługuje wsparcie ze strony państwa. Można dostać pieniądze w postaci stypendiów, zasiłków, zapomóg!

POMOC DLA UCZNIÓW

Przysługuje uczniom szkół publicznych, społecznych i prywatnych. Są dwie podstawowe formy pomocy: socjalna i motywacyjna. Można też skorzystać ze stypendium unijnego.

Świadczenia socjalne to:
- stypendium szkolne
- zasiłek szkolny
- dopłaty do podręczników
- dofinansowanie mundurków szkolnych.

Świadczenia motywacyjne to:
- stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
- stypendium prezesa Rady Ministrów
- stypendium ministra edukacji
- stypendium ministra kultury
Uczeń może jednocześnie dostawać stypendium szkolne i za wyniki w nauce.

STYPENDIUM SZKOLNE

Komu?
Może się o nie ubiegać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, mieszkający na terenie danej gminy. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 351 zł netto.

Ile?
Od 51,20 zł do128 zł miesięcznie.
Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Gdzie po pomoc?
Stypendium przyznaje rada gminy. Wnioski należy składać w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia do 15 września danego roku szkolnego, ale w uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie tego terminu.

ZASIŁEK SZKOLNY

Komu?
Uczniowi, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na dochód.

Ile?
Pięciokrotność zasiłku rodzinnego, czyli jednorazowo 320 zł; może być przyznawany kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Gdzie po pomoc?
Zasiłek przyznaje rada gminy. Wniosek składasz w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Musi być złożony nie później niż 3 miesiące od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Stypendium szkolne i zasiłek są przyznawane:
- na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły
- na wniosek dyrektora szkoły
- z urzędu.

DOPŁATY DO PODRĘCZNIKÓW

Komu?
Rodzicom dzieci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł (na rękę) miesięcznie.

Ile?
- 70 zł - dla uczniów zerówek (jednorazowo)
- 130 zł - dla uczniów klas I (jednorazowo)
- 150 zł - dla uczniów klas II (jednorazowo)
- 170 zł - dla uczniów klas III (jednorazowo).

Gdzie po pomoc?
Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko się uczy. Do wniosku dołączają zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
W dowolnym terminie kupują podręczniki, a następnie przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu lub oświadczenie o cenie kupionych podręczników. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.

DOFINANSOWANIE MUNDURKÓW SZKOLNYCH

Komu?
Rodzicom dzieci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł (na rękę) miesięcznie.

Ile?
- 50 zł na jedno dziecko (jednorazowo).

Gdzie po pomoc?
Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko się uczy. Do wniosku dołączają zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Nie muszą przedstawiać dowodu zakupu mundurka. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

Komu?
Uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium (średnią ustala komisja stypendialna).Ę

Ile?
Wysokość ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z gminą. Nie może jednak przekroczyć 112 zł miesięcznie. Jest wypłacane raz w semestrze.

Gdzie po pomoc?
Wniosek składa wychowawca klasy do powołanej przez dyrektora komisji stypendialnej, która przekazuje go wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Komu?
Uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.

Ile?
Wysokość ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z gminą. Nie może jednak przekroczyć 112 zł miesięcznie. Jest wypłacane raz w semestrze.

Gdzie po pomoc?
Wniosek składa wychowawca klasy do powołanej przez dyrektora komisji stypendialnej, która przekazuje go wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. O przyznanie stypendium uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Komu?
- uczniowi szkoły publicznej (lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej), której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości
- uczniowi, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższą średnią ocen, uprawniającą do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem i co najmniej dobrą ocenę z zachowania
- w uzasadnionych przypadkach stypendium może otrzymać uczeń o wybitnych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Ile?
2580 zł (na 10 miesięcy). Jest wypłacane w dwóch ratach.

Gdzie po pomoc?
Z wnioskiem występuje samorząd szkolny.

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI DLA WYBITNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

Komu?
- wybitnie uzdolnionemu uczniowi szkoły średniej, w szczególności: laureatom olimpiad międzynarodowych i krajowych, konkursów na pracę naukową
- uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, uzyskującemu celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Ile?
Jednorazowa nagroda pieniężna. W 2007 r. jest to 3200 zł.

Gdzie po pomoc?
Z wnioskiem występuje rada pedagogiczna.

STYPENDIUM MINISTRA KULTURY ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

Komu?
Uczniowi szkoły artystycznej, który uzyskał za semestr bardzo dobrą średnią z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczniowi - laureatowi krajowego lub międzynarodowego konkursu.

Ile?
350 zł miesięcznie. Jest wypłacane przez 12 miesięcy.

Gdzie po pomoc?
Wniosek składa dyrekcja szkoły.

STYPENDIA UNIJNE

Komu?
- uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionym, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym
- priorytetowo traktowani są uczniowie uzdolnieni w naukach matematyczno-przyrodniczych i technicznych
- uczniom z rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1008 zł miesięcznie.

Kto przyznaje?
Zasady, formy i wysokość wypłacanych stypendiów ustalają tzw. instytucje pośredniczące - najczęściej są to urzędy marszałkowskie.

Ile?
Od 200 do 600 zł miesięcznie. Stypendia są przyznawane na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Gdzie po pomoc?
Kandydata na stypendystę zgłasza nauczyciel, rodzic, prawny opiekun lub sam uczeń. Uczeń nie musi przedstawiać faktur, natomiast on - rodzic bądź nauczyciel - musi przedstawić sprawozdanie zawierające m.in. ogólne zestawienie wydatków poniesionych w związku z osiągnięciami edukacyjnymi. Stypendia będą przyznawane na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
O tym, kto otrzyma stypendium, decydują specjalne komisje powołane przez samorządy województw. Komisje ocenią koncepcję rozwoju, biorą także pod uwagę średnią ocen ucznia, w szczególności średnią z przedmiotów ścisłych, wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych, osiągnięcia w olimpiadach i konkursach szczebla co najmniej wojewódzkiego. Regulaminy mogą preferować np. uczniów pochodzących ze wsi.
Na pomoc mogą liczyć studenci uczelni publicznych i niepublicznych, niezależnie od formy studiów (stacjonarne, wieczorowe, zaoczne).

STYPENDIUM SOCJALNE

Komu?
- studentom z rodzin, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 572 zł (na rękę) miesięcznie.
Uwaga! Rektor może ustalić niższy próg dochodów, ale nie mniej niż 351 zł.

Ile?
Wysokość stypendium ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym samorządem studenckim, oddzielnie na każdy rok kalendarzowy.

Gdzie po pomoc?
Wniosek składasz w dziekanacie wydziału. Stypendium przyznaje dziekan lub studencka komisja stypendialna. Od ich decyzji masz prawo złożyć odwołanie do rektora, bądź odwoławczej komisji stypendialnej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Jeśli decyzja dalej jest dla ciebie niekorzystna, możesz ją zaskarżyć do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB SPORCIE

Komu?
Studentowi, który uzyskał za rok studiów:
- wysoką średnią ocen albo
- wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Średnią ocen oraz rodzaje zawodów sportowych uprawniające do ubiegania się o stypendium ustala uczelnia.

Gdzie po pomoc?
W zależności od rozwiązania przyjętego na uczelni - student składa wniosek albo uczelnia sama przyznaje mu pomoc.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Komu?
- studentowi, który ma orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
Jeżeli masz rachunki dokumentujące, że w związku z chorobą czy niepełnosprawnością ponosisz dodatkowe koszty, warto je dołączyć do wniosku. Dopłata w większości uczelni nie przekroczy raczej kilkudziesięciu złotych.

Gdzie po pomoc?
Wniosek składasz w dziekanacie.

STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE

Komu?
- studentowi, u którego miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 572 zł (na rękę) miesięcznie.
Uwaga! Rektor może ustalić niższy próg dochodów, ale nie mniej niż 351 zł.

STYPENDIUM MIESZKANIOWE

Komu?
- studentowi studiów stacjonarnych, u którego dochód w rodzinie nie przekracza 572 zł na osobę miesięcznie
- możesz się o nie starać bez względu na to, czy mieszkasz w akademiku, czy w wynajmowanym od prywatnej osoby pokoju lub mieszkaniu
Uwaga! Jeśli wynajmujesz lokum w mieście i chcesz dostać do niego dopłatę, musisz mieć spisaną umowę z właścicielem.
- jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie
- jeżeli masz niepracującą żonę lub męża, przysługuje ci dopłata także na współmałżonka.

Gdzie po pomoc?
Wniosek składasz w dziekanacie swego wydziału.

ZAPOMOGA

Komu?
z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (śmierć lub ciężka choroba członka rodziny studenta, pożar, powódź).

STYPENDIUM MINISTRA ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

Komu?
Studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) zaliczył kolejny rok studiów
2) nie powtarzał nigdy roku studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych
3) ma osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową
4) uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż
a) 4,5, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,0
b) 4,7, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,5
c) 5,0, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,0

Osiągnięcia naukowe i aktywność naukowa to m.in.:
- praca w kole naukowym
- praca naukowa, udział w pracach naukowo-badawczych
- współpraca naukowa z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi
- publikacje, dzieła artystyczne
- opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania
- udział w konferencjach naukowych, konkursach i festiwalach
- nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach
- studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania
- studia równoległe na drugim kierunku studiów
- praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania,
- certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych

Ile?
1300 zł miesięcznie.

STYPENDIUM ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Komu?
Studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) zaliczył kolejny rok studiów
2) nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych
3) uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowany wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Wysoki wynik sportowy to m.in.:
- udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich
- zajęcie przez studenta od pierwszego do piątego miejsca w mistrzostwach świata, Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych
- zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych.

Ile?
1300 zł miesięcznie.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze