Dodatki mieszkaniowe

i

Autor: Shutterstock Dodatki mieszkaniowe

Pomoc najuboższym

Dodatek mieszkaniowy dla seniora Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby dostać dopłatę do czynszu?

2023-01-01 20:06

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się i wypłaca osobom w trudnej sytuacji finansowej. To pieniądze, które możesz dostać w gminie jako dopłatę do swoich wydatków na mieszkanie. Jednak dodatek mieszkaniowy nie zrekompensuje ci w całości kosztów utrzymania mieszkania. Co najmniej 30 proc. musisz wyłożyć z emerytury lub renty. Żeby ubiegać się o wsparcie, powinieneś też spełniać określone kryteria.

Spis treści

 1. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?
 2. Jakie dochody możesz osiągać?
 3. Kiedy możesz się ubiegać o dodatek mieszkaniowy?
 4. Dodatek mieszkaniowy a metraż na osobę
 5. Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?
 6. Ile jest ważny dodatek mieszkaniowy?
 7. Gdzie złożyć wniosek?

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki:

 • posiadają tytuł prawny do lokalu;
 • zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;
 • spełniają kryterium dochodowe.

Jakie dochody możesz osiągać?

Możesz się starać o dodatek mieszkaniowy, jeśli średni miesięczny dochód na osobę w twoim gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach nie przekroczył:

 • 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie wieloosobowym.

Od lipca 2022 jest to:

 • 2265,01 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1698,76 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Aby obliczyć średni miesięczny dochód na osobę w danym gospodarstwie domowym, trzeba zsumować dochody z ostatnich 3 miesięcy przed miesiącem złożeniem wniosku, a następnie podzielić tę kwotę przez liczbę osób zajmujących mieszkanie.

Ważne! O dodatek możesz starać się także wtedy, gdy średni dochód na członka rodziny przekracza limit. Nie więcej jednak niż o wysokość dodatku. Wartość dodatku obniża się w takim przypadku o wysokość nadwyżki ponad limit.

Kiedy możesz się ubiegać o dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy możesz się ubiegać jeżeli:

 • Jesteś najemcą albo podnajemcą mieszkania, w którym mieszkasz,
 • Zajmujesz lokal mieszkalny, do którego przysługuje ci spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie),
 • Zajmujesz mieszkanie znajdujące się w budynku stanowiącym twoją własność lub jesteś właścicielem samodzielnego mieszkania,
 • Masz tytuł prawny do zajmowanego mieszkania i w związku z tym ponosisz wydatki,
 • Zajmujesz mieszkanie nie mając do niego tytułu prawnego, ale jednocześnie czekasz na przysługujący ci lokal zamienny albo na najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy a metraż na osobę

Przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego bierze się pod uwagę powierzchnię mieszkania, jaka przypada średnio na zajmującą je osobę. Porównuje się ją potem z odgórnie ustaloną powierzchnią użytkową, jaka powinna przypadać na mieszkańca lokalu. Często ta ustalona jest większa od rzeczywistej.

Obecnie ustalona odgórnie powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • dla 1 osoby – 35 m kw.,
 • dla 2 osób – 40 m kw.,
 • dla 3 osób – 45 m kw.,
 • dla 4 osób – 55 m kw.,
 • dla 5 osób – 65 m kw.,
 • dla 6 osób – 70 m kw.

Jeśli lokal zamieszkuje więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby powierzchnia zwiększa się o 5 m kw.

Przepisy dopuszczają przekroczenie powyższych norm, jednak nie więcej niż o 30-50 proc. i pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni nie przekracza 60 proc. powierzchni mieszkania. W takim wypadku dodatek mieszkaniowy jest naliczany jedynie od liczby metrów powierzchni ustalonej odgórnie, a za metry ponad normę płaci się opłatę pełną.

Ważne! Jeżeli w mieszkaniu znajduje się osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju, dopuszczalna powierzchnia lokalu mieszkalnego zwiększa się o 15 m kw.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Wysokość dodatku nie jest ustalona odgórnie. Wylicza ją urzędnik w gminie. Dodatek może pokryć najwyżej 70 proc. wydatków, które przypadają na normatywną powierzchnię lokalu. Może zmniejszyć koszty utrzymania mieszkania nawet o kilkaset złotych. Wysokość dodatku zależy od:

 • dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym,
 • wysokości wydatków na utrzymanie mieszkania, tj. czynsz, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór śmieci, itp.
 • stawek czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy.

Ile jest ważny dodatek mieszkaniowy?

Przyznany dodatek mieszkaniowy ważny jest przez 6 miesięcy liczone od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, następującego po złożeniu wniosku. Jeśli więc wniosek złożysz np. w grudniu, czas ważności dodatku liczy się od 1 stycznia. Pamiętaj, że czynsz za lokal musisz opłacać na bieżąco. Gdy pojawiają się zaległości czynszowe, wypłata dodatku jest wstrzymywana do momentu uregulowania długu.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć do: miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS) lub jego gminnego odpowiednika (GOPS). W niektórych miastach wnioski przyjmuje odpowiedni wydział urzędu miasta lub gminy. Złożenie wniosku w sprawie omawianego dodatku jest bezpłatne. Decyzja jest wydawana w terminie do 30 dni.

Dokumenty, które należy złożyć, starając się o dodatek mieszkaniowy:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklaracja o dochodach wszystkich osób w gospodarstwie domowym za ostatnie 3 miesiące,
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową nieruchomości (właściciele domów mogą złożyć oświadczenie o powierzchni),
 • rachunek za prąd i za gaz za ostatni okres rozliczeniowy.

Ośrodek pomocy społecznej może poprosić również o inne dokumenty. Gmina może przeprowadzić wywiad środowiskowy, jeśli uważa, że wykazane przez ciebie w deklaracji dochody są zbyt niskie w stosunku do twojego stanu majątkowego.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Wiącek
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze