Super porady

i

Autor: Shutterstock

Terminy wypłat

Dodatkowe pieniądze dla seniorów w 2023 roku! Kto dostanie podwyżkę? Znamy termin wypłat

2023-02-24 7:03

W tym roku seniorów czeka rekordowa waloryzacja od 1 marca. Dodatkowo wypłacana będzie 13. emerytura, tzw. trzynastka, a całkiem prawdopodobna jest i 14. emerytura. Poza dodatkami rządowymi seniorzy mogą również liczyć na inne formy wsparcia

Spis treści

 1. Rekordowa waloryzacja emerytur
 2. Waloryzacja kwotowo-procentowa
 3. Kwota najniższej emerytury po waloryzacji 2023
 4. Jak policzyć wysokość emerytury?
 5. Waloryzacja emerytur groszowych
 6. Waloryzacja kwotowa 2023
 7. Waloryzacja procentowa 2023
 8. Kiedy ZUS powiadomi o waloryzacji?
 9. 13. emerytura - kiedy i dla kogo?
 10. Ile wyniesie 13. emerytura 2023?
 11. 14. emerytura 2023 - kiedy i dla kogo?
 12. Kto dostanie 14. emeryturę?
 13. Kiedy wypłata 14. emerytury?
 14. Zwrot podatku dla emerytów za 2022

Rekordowa waloryzacja emerytur

Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, waloryzacja świadczeń następuje rokrocznie 1 marca. Wysokość waloryzacji jest ustalana na podstawie danych GUS, dotyczących wynagrodzeń w 2022 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował ostatnie dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika tegorocznej waloryzacji emerytur i rent. W związku z wysokim wskaźnikiem inflacji, tegoroczna waloryzacja będzie rekordowa. Znowelizowane przepisy ustawy emerytalnej wskazują na to, że waloryzacja emerytur wyniesie minimum 250 zł brutto.

Drugi ważny wskaźnik – wzrost płac za 2022 r. – spadł, jak podał GUS w niedawnym komunikacie, więc nie wpłynie on na wskaźnik waloryzacji emerytur w tym roku. Poziom ubiegłorocznej inflacji był tak wysoki, że „pożarł” realny wzrost pensji. Uśrednione dane z gospodarki wskazują na fakt, że ewentualny wzrost wynagrodzeń został pochłonięty przez wzrost cen.

Waloryzacja kwotowo-procentowa

W tym roku waloryzacja będzie miała charakter kwotowo-procentowy. To znaczy, że część emerytur zostanie powiększona o gwarantowaną kwotę podwyżki, a część pomnożona przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 r. wyniesie 14,8 proc, natomiast gwarantowana minimalna kwota podwyżki 250 zł brutto (227,50 zł netto).

 • Z gwarantowanej podwyżki 250 zł nie skorzystają emeryci, którzy nie wypracowali emerytury minimalnej. Chodzi o osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie wypracowały wymaganego przepisami stażu, który na mocy reformy systemu emerytalnego od października 2017 r. wynosi 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.
 • Dla najniższych (groszowych) emerytur osób, które nie wypracowały emerytury minimalnej, zastosowana zostanie waloryzacja procentowa (podwyżka wyniesie 14,8 proc.), chociaż  waloryzacja kwotowa byłaby dla tak niskich świadczeń korzystniejsza.

Kwota najniższej emerytury po waloryzacji 2023

Świadczenia od najniższej emerytury obowiązującej do dnia 28 lutego 2023 r. tj. 1388,44 zł brutto do kwoty ok 1700 zł brutto obejmie gwarantowana podwyżka w wysokości 250 zł tj. 227,50 zł netto.

Tyle wyniosą kwoty najniższych świadczeń po waloryzacji:

 • najniższa emerytura 1588,44 zł brutto (1445 zł netto),
 • najniższa renta – całkowita niezdolność do pracy – 1588,44 zł brutto (1 445 zł netto),
 • najniższa renta – częściowa niezdolność do pracy – 1191,33 zł netto,
 • renta rodzinna i renta socjalna 1588,44 zł brutto (1445 zł netto),
 • świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto (1153 zł netto).

Ważne! Podwyżka wynikająca z waloryzacji kwotowej dla emerytów pobierających emeryturę częściową nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty gwarantowanej, czyli 125 zł podwyżki.

Jak policzyć wysokość emerytury?

Możesz samodzielnie ustalić wysokość emerytury po rewaloryzacji , mnożąc kwotę brutto świadczenia przysługującego ci w dniu 28 lutego 2023 r. przez wskaźnik waloryzacji tj. 14,8 proc. lub poprzez dodanie gwarantowanej kwoty podwyżki.

Waloryzacja emerytur groszowych

Emerytura osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie mają wymaganego stażu pracy, czyli nie wypracowały emerytury minimalnej stosuje się zasadę procentową. Emerytura zostanie przemnożona przez wskaźnik waloryzacji tj. 14,8 proc. 

Waloryzacja kwotowa 2023

Świadczenia od najniższej emerytury obowiązującej do dnia 28 lutego 2023 r. tj. 1388,44 zł brutto do kwoty ok 1700 zł brutto obejmie gwarantowana podwyżka w wysokości 250 zł.

Waloryzacja procentowa 2023

Emerytury powyżej kwoty 1700 zł brutto zostaną zwaloryzowane o procentowy wskaźnik waloryzacji. Dla wyższych świadczeń procentowa waloryzacja jest korzystniejsza niż 250 zł gwarantowanej podwyżki.

Uwaga! ZUS i inne organy rentowe naliczają podwyżkę z urzędu. Nie trzeba składać wniosku o waloryzację lub wypłatę wyższego zwaloryzowanego świadczenia. 

Kiedy ZUS powiadomi o waloryzacji?

ZUS powiadomi Cię o nowej wyższej emeryturze, wysyłając pocztą decyzję waloryzacyjną. W piśmie tym znajdziesz informację o kwocie brutto twojej zwaloryzowanej emerytury oraz kwocie netto, czyli kwocie do wypłaty, którą będziesz otrzymywać do dnia 28 lutego 2024 r.

13. emerytura - kiedy i dla kogo?

Osoby uprawnione mogą się spodziewać wypłaty dodatkowego świadczenia już w kwietniu, w dniu, w którym do tej pory otrzymywały emeryturę.

W pierwszej kolejności 13. emeryturę dostaną osoby pobierające rentę lub emeryturę, niewiele później trafi ona do osób, które pobierają zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne. Tym ostatnim osobom 13. emerytura może zostać wypłacona w maju.

Uwaga! Nie musisz składać wniosku o „13”. Emeryturę. To świadczenie wypłaca ZUS oraz KRUS.

Ile wyniesie 13. emerytura 2023?

Wysokość świadczenia nie zależy od wysokości emerytury, którą pobierasz. „13” wynosi tyle, ile najniższa emerytura od 1 marca 2023 r. Kwota brutto jest również pomniejszona o składkę zdrowotną. W 2023 roku 13. emerytury zostaną zwaloryzowane o co najmniej 14,8 proc. Minimalna emerytura w tym roku wyniesie więc 1588,44 zł, taka więc będzie „trzynastka”.

14. emerytura 2023 - kiedy i dla kogo?

Rząd szykuje się do wypłaty 14. emerytur w 2023 r. 1 lutego br. wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed powiedział w 1 programie Polskiego Radia, że ustawa o tzw. 14. emeryturze jest już przygotowana, a zasady wypłaty świadczenia będą takie same jak w 2022 r.

Czternastka, w przeciwieństwie do trzynastki, nie jest gwarantowana ustawowo.

Maksymalna wysokość czternastej emerytury równa się najniższej emeryturze obowiązującej w danym roku kalendarzowym (od 1 marca 2023 r.). Najniższa emerytura od 1 marca br. wyniesie 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto).

Zatem maksymalna wysokość 14. Emerytury w 2023 r. równać się będzie 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł na rękę.

Uwaga! 14. emerytura nie jest wypłacana wszystkim seniorom. W tym przypadku obowiązuje kryterium dochodowe. Niektórzy emeryci dostaną czternastkę niższą, inni nie dostaną jej wcale. 

14. emerytura jest wypłacana w maksymalnej wysokości równej minimalnej emeryturze. Aby otrzymać czternastkę w pełnej wysokości, emerytura lub renta nie może przekroczyć progu dochodowego Próg dochodowy w 2023 r. wynosi, podobnie jak w poprzednich latach, 2900 zł brutto.

Seniorzy, których emerytura zasadnicza po marcowej waloryzacji zmieści się w przedziale od 2900 zł do ok. 4500 zł brutto otrzymają czternastkę w pomniejszonej wysokości – zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” (przekraczasz próg o 1 złotówkę – dodatek zostaje pomniejszony o 1 złotówkę itd.).

Emeryci ze świadczeniami powyżej 4500 zł nie otrzymają w tym roku czternastej emerytury.

Kto dostanie 14. emeryturę?

Czternastkę otrzymują osoby uprawnione do:

 • emerytury (w tym pomostowej, okresowej kapitałowej i częściowej),
 • emerytury w wysokości niższej niż najniższa emerytura,
 • emerytury częściowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, wypadkowej),
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej i renty socjalnej w zmniejszonej wysokości,
 • renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. Emerytury MAMA 4+) także w wysokości niższej niż najniższa emerytura,
 • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Czternastkę pobierają również emeryci i renciści służb mundurowych i wojskowych.

Uwaga! Czternasta emerytura nie przysługuje sędziom oraz prokuratorom w stanie spoczynku. 

Kiedy wypłata 14. emerytury?

Jest to dodatek wypłacany raz w roku.  Zgodnie z zapowiedzią wiceministra w 2023 r. 14. emerytury trafią do seniorów pod koniec sierpnia i we wrześniu.

Zwrot podatku dla emerytów za 2022

W 2023 roku emeryci mogą skorzystać ze zwrotu części zaliczek pobranych na podatek dochodowy 2022. Od lipca 2022 r. obowiązuje zmiana stawek podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli tzw. PIT. Wysokość podatku obniżono z 17 do 12 proc. Dzięki temu od lipca emeryci i renciści, którzy płacili podatek dochodowy od swojej emerytury lub renty, pobierają wyższe świadczenia Jednak niższa stawka PIT obowiązuje wstecz – od 1 stycznia 2022 r. Stąd nadpłata podatku dochodowego za miesiące od stycznia do czerwca 2022 r. włącznie. Obniżka podatku dotyczy nie tylko emerytów i rencistów, lecz także wszystkich osób płacących podatek według obowiązującej  skali podatkowej.

W 2023 r. na zwrot podatku mogą liczyć ci emeryci, którzy otrzymują emeryturę wyższą niż 2500. zł brutto. Dlaczego? Emeryci, którzy pobierają świadczenie w niższej wysokości, są zgodnie z ustawą zwolnieni z obowiązku opłacania podatku dochodowego. Osobom pobierającym świadczenia poniżej 2500 zł brutto, Urząd Skarbowy nie zwróci zatem pieniędzy.

Wysokość zwrotu nadpłaty podatku dochodowego zależy od wysokości emerytury. Przykładowo, jeśli na co miesiąc świadczeniobiorca (emeryt bądź rencista) pobiera 2600 zł brutto, to zwrot wyniesie 30 zł. Każde 100 zł emerytury więcej, to kolejne 30 zł zwrotu nadpłaconego podatku. Dlatego jeśli świadczenie emerytalne wynosi 5000 zł brutto, to urząd skarbowy zwróci emerytowi nawet 700 zł.

Urząd skarbowy będzie zwracał nadpłacony podatek dopiero po złożeniu rozliczeń rocznych za 2022 r. W 2023 r. termin ostatecznego złożenia deklaracji podatkowych przez podatników, w tym emerytów i rencistów, upływa 2 maja.

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze