KNF ustalił nadzów komisaryczny nad SKOK Wybrzeże.

i

Autor: Paweł Dąbrowski

KNF jednogłośnie przyjęła rekomendację E-SKOK

2016-09-27 21:16

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła rekomendację E-SKOK, dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, stopy procentowej, płynności i koncentracji w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie podała: "Wydając rekomendację, KNF wzięła pod uwagę sytuację w sektorze SKOK, stwierdzone nieprawidłowości i realia rynkowe. Sytuacja finansowa większości kas i skala zidentyfikowanych nieprawidłowości wymaga wskazania odpowiednich standardów, ukierunkowanych na poprawę jakości zarządzania ryzykiem operacyjnym, stopy procentowej, płynności i koncentracji przez kasy, co stworzy warunki dla ograniczenia nadmiernej ekspozycji kas na ryzyko i stabilnego rozwoju sektora SKOK. W rekomendacji zastosowano zasadę proporcjonalności".

Komisja przyznaje, że projekt rekomendacji "był przedmiotem konsultacji publicznych, w szczególności ze wszystkimi spółdzielczymi kasami oszczędnościowo–kredytowymi, Kasą Krajową, firmami audytorskimi oraz Światową Radą Unii Kredytowych (WOCCU)".

KNF oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona przez spółdzielcze kasy do końca przyszłego roku.

Najnowsze