Wyższe dodatki do rent i emerytur

i

Autor: Shutterstock

Emerycie! Sprawdź, o ile wzrosły twoje dodatki do emerytur

2021-03-02 3:03

Co roku emeryci i renciści dzięki waloryzacji otrzymują wyższe świadczenia. Ale to nie jedyny sposób na podwyżkę. W 2021 roku seniorzy dostaną większe pieniądze, bo zostanie im wypłacona dodatkowo 13. i 14. emerytura. Wzrosną również dodatki do rent i emerytur, które zostaną podwyższone o wskaźnik waloryzacji 4,24 proc. Dodatki przysługują one m.in. osobom starszym, kombatantom, poszkodowanym wskutek wojny czy niektórym byłym żołnierzom po przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń.

* Dodatek pielęgnacyjny

229,291zł, wzrośnie do - 239,66 zł

Przysługuje osobom, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyły 75 lat. Przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Osobom, które ukończyły 75 lat dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez ZUS z urzędu, nie musisz składać zaświadczenia o stanie zdrowia. ZUS sam zwiększy twoją emeryturę o kwotę dodatku pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeśli przebywasz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym, chyba że przebywasz poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Ważne! Jeśli pobierasz zasiłek pielęgnacyjny, ZUS nie przyzna ci dodatku pielęgnacyjnego.

* Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji

344,87 zł, wzrośnie do 359,49 zł

Przyznawany jest na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, który musi stwierdzić całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

* Dodatek kombatancki

229,91 zł, wzrośnie do 239,66 zł

Przysługuje osobie uprawnionej do pobierania emerytury lub renty uznanej za kombatanta decyzją szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie zaświadczenia Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Przeczytaj też: Uwaga emerycie! Nowa waloryzacja emerytur. Sprawdź, czy dostałeś całą podwyżkę

* Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

229,91 zł, wzrośnie do 239,66 zł. Przysługuje osoby uznanej za kombatanta decyzją szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która nie posiada prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego, nie osiąga dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników, ale osiągnęła wiek 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna. Do świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego przysługują dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny. Od 1 marca ryczałt energetyczny wynosi 179,81 zł, a dodatek kompensacyjny 34,49 zł, wzrośnie do 35,95 zł

* dodatek za tajne nauczanie

229,91 zł, wzrośnie do 239,66 zł

Przysługuje nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie lub przed dniem 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska. Osobie uprawnionej jednocześnie do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie przysługuje tylko jeden dodatek – wyższy lub wybrany przez uprawnionego.

* dodatek weterana poszkodowanego - wysokość dodatku jest uzależniona od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu i wynosi od 10 do 80 proc. podstawy wymiaru świadczenia.

Weteranem poszkodowanym jest osoba, która na podstawie skierowania brała udział w działaniach poza granicami państwa (np. w misji pokojowej lub stabilizacyjnej) i doznała uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania tych działań, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

* świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

od 11,53 zł do 229,91 zł za miesiąc, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wzrośnie od 12,02 zł do 239,66 zł

* świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR

od 11,53 zł do 229,91zł za 1 miesiąc - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wzrośnie od 12,02 zł do 239,66 zł. Przyznawane jest decyzją kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a wypłacane przez ZUS osobie, która nie ma ustalonego prawa do dodatku kombatanckiego oraz dodatku za tajne nauczanie. W razie zbiegu tego świadczenia ze świadczeniem pieniężnym dla byłych żołnierzy górników przysługuje jedno z tych świadczeń - korzystniejsze lub wybrane przez uprawnionego.

* dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego

880,26 zł, wzrośnie do 917,58 zł

500 plus dla emerytów

Świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji dostają osoby obłożnie chore, które muszą korzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. W ubiegłym roku świadczenie to otrzymywali dorośli Polacy, których miesięczny dochód nie był wyższy od 1700 zł, przy czym obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. W tym roku, od 1 marca z rentami i emeryturami wzrośnie także próg dochodowy: z 1700 na – 1772,08 zł.

Sonda
Czy uważasz, że waloryzacja rent i emerytur 2021 jest wystarczająca?
Sedno Sprawy - Adam Niedzielski
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze