Urząd Skarbowy przygotuje za ciebie PIT-a

i

Autor: Shutterstock

Jak rozliczyć dochód przedsiębiorcy

2017-03-12 13:00

W tym roku przedsiębiorcy mają czas na rozliczenie się z fiskusem do 2 maja. Jeśli wykazują przychody opodatkowane według skali podatkowej z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej albo mają dochody z zagranicy opodatkowane według skali, składają formularz PIT-36. Jeśli działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem liniowym, do rocznego rozliczenia służy formularz PIT-36L.

Deklarację PIT-36 w roku 2017 składają osoby, które w 2016 roku prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (podatek 18%, a nadwyżka dochodu powyżej 85.528 zł opodatkowana według stawki 32%). Jeżeli ich wszystkie przychody były rozliczane przez płatnika (np. pracodawcę ), składają tylko PIT-37. Jeżeli jednak osoby te uzyskiwały przychody z kilku źródeł, a przy tym z niektórych rozliczały zaliczki na podatek samodzielnie (a nie za pośrednictwem pracodawcy), powinny rozliczyć się na PIT-36. Formularz ten wypełniają osoby, które choćby tylko część przychodów uzyskiwały bez pośrednictwa płatnika. Poza tym PIT-36 składają również osoby, które prowadziły działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Dla kogo PIT-36
Zatem formularz PIT-36 jest przeznaczony dla osób, które:
* prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
* uzyskiwały przychody:
- z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
- od których samodzielnie opłacały zaliczki na podatek,
- ze źródeł przychodów położonych za granicą,
- z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,
* korzystają z tzw. kredytu podatkowego, czyli były zwolnione z obowiązku płacenia zaliczek na podatek i podatku rocznego w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej (w roku bezpośrednio następującym po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w roku przypadającym na dwa lata po tym roku),
* muszą doliczyć nieopłacane wcześniej zaliczki na podatek w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego
* mają obowiązek doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
* obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
* wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli nie został pobrany przez płatnika.

PIT-36 -dla małżonków i samotnych rodziców
Formularz PIT- 36 przeznaczony jest zarówno dla osób opodatkowujących swoje dochody indywidualnie jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które przychody opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej.
Gdy rozliczamy się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba wychowująca samotnie dziecko, może zdarzyć się, że jeden z małżonków musi korzystać z PIT-36 (np. prowadzi działalność gospodarcza), a drugi może rozliczyć się na PIT-37 (np. pracuje na etacie). W takiej sytuacji łącznego rozliczenia dokonać należy na PIT-36.
Natomiast nie zawsze można rozliczyć się na PIT-36 wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem. Kiedy? Jest to niemożliwe, jeśli podatnik, małżonek podatnika lub dziecko:
- uzyskuje przychody opodatkowane na PIT-28 (poza przychodami z najmu i dzierżawy) lub
- uzyskuje przychody opodatkowane na PIT-36L,
- uzyskuje przychody opodatkowane podatkiem tonażowym lub kartą podatkową.
W powyższych przypadkach każdy musi rozliczyć się samodzielnie – jeden np. na PIT-36, a drugi na odpowiednim dla niego druku (np. PIT-28).

Ważne!
Jeśli podatek płacimy według skali i wypełniamy PIT-36, możemy, przy obliczaniu podstawy opodatkowania skorzystać z ulg, zaś obliczając podatek odliczyć kwotę wolną od podatku (pomniejszenie podatku o kwotę 556,02 zł).

Dla kogo PIT-36-L
Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla osób, które zdecydowały się rozliczać z fiskusem z w formie podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie:
* przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy:
- prowadząc działalność w 2015 roku złożyli oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20 stycznia 2016 r.
- rozpoczynając działalność w trakcie roku 2016, złożą w CEIDG-1 oświadczenie i wybiorą opodatkowanie w formie podatku liniowego(jeżeli nie dokonali zgłoszenia w tej formie - nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu)
* osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej (wyłącznie rozliczający przychód na podstawie prowadzonych ksiąg, a nie w formie stawek z tabeli działów specjalnych produkcji rolnej), które :
- prowadząc działy specjalne produkcji rolnej złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2016 r. i wskazały w nim, że za rok 2016 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%.
- rozpoczynając prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie roku podatkowego złożyły oświadczenie w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działów.
Uwaga!
Oświadczenie o podatku liniowym składamy tylko raz. W latach kolejnych korzystamy z liniowej formy opodatkowania, chyba że złożymy w terminie do 20 stycznia danego roku oświadczenie o rezygnacji z tej formy.
Oprócz PIT-36L, w niektórych sytuacjach, na koniec roku trzeba będzie wypełnić dodatkowo również inne deklaracje – np. PIT-37, PIT-36, PIT-28 (najem), PIT-39. Inne źródła przychodów rozlicza się bowiem niezależnie od przychodów z PIT-36L. Jeśli przedsiębiorca rozliczający się na druku PIT-36L łączy zarobki firmowe z innymi źródłami przychodów - np. prowadzi działalność liniowo oraz rozlicza umowę o prac , musi złożyć zarówno PIT-36L jak i PIT-37.

19 procent niezależnie od dochodów
Opodatkowanie w formie liniowej oznacza stosowanie stawki podatku 19 proc. niezależnie od wysokości przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej (lub działów specjalnych produkcji rolnej). Jednak liniowa forma opodatkowania wyklucza skorzystanie z kwoty wolnej od podatku (3091 zł rocznie) oraz nie przewiduje 32% stawki podatku od nadwyżki ponad 85.528 zł dochodu.
Na formularzu PIT-36L nie można rozliczyć się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie ma również możliwości rozliczyć się wspólnie z innych przychodów opodatkowanych według skali podatkowej nawet w sytuacji, gdy część przychodów małżonka lub osoby samotnie wychowującej dziecko opodatkowana jest liniowo.
Rozliczając się z fiskusem na druku PIT-36 L możemy odliczyć:
- od osiągniętego dochodu opodatkowanego liniowo - wyłącznie składki na ZUS,
i składkę na IKZE,
* od ustalonego podatku - wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne i
ulgę abolicyjną.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze