DOKUMENTY PODPIS UMOWA RACHUNKI

i

Autor: Shutterstock

Jak zmienić profil firmy

2017-06-25 14:00

Zmiana profilu firmy zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Wielu przedsiębiorców jednak decyduje się na taki ruch ze względu na korzyści, jakie mogą osiągnąć.

Na każdym etapie prowadzonej firmy mamy prawo zmienić jej charakter. Dlaczego czasem decydujemy się na zmianę kierunku działania swojego przedsiębiorstwa? Zwykle chodzi o spadek zainteresowania działalnością, kiedy firma ponosi wiele strat, a niewiele zysków. Zdarza się, że przedsiębiorca widzi zapotrzebowanie na coś innego, co może przynieść korzyści finansowe i satysfakcję. Przebranżowienie się wiąże się z kilkoma obowiązkowymi procedurami. Możemy jednak zachować dawną nazwę firmy, a rozpocząć zupełnie nowy interes. Nazwę należy zmienić, kiedy przestaje pasować do charakteru działalności.

Pierwsze kroki
Zanim podejmiemy decyzję o przebranżowieniu firmy, musimy przeanalizować sytuację na rynku i własne możliwości. Do zmian przygotują nas dobre kursy, wszelakie publikacje i branżowa prasa. Przebranżowienie firmy często wiąże się ze zdobyciem nowych funduszy, zatrudnieniem dodatkowych pracowników, znalezieniem nowej lokalizacji i siedziby do prowadzenia biznesu. Motywacją do zmiany profilu działalności mogą być dotacje na rozbudowę przedsiębiorstwa.
Konkursy o dotacje unijne ogłaszane są bardzo często, jednak zawsze przeznaczone są one do ściśle określonych grup, na ściśle określone cele. Dodatkowym ograniczeniem może być dany region, województwo.

Zmiany w Ewidencji Działalności Gospodarczej
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają zmienić bądź rozszerzyć profil działalności gospodarczej powinni dokonać odpowiednich zmian w ewidencjach. Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są złożyć zgłoszenie aktualizacyjne we właściwej ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku kiedy prowadzimy własną działalność gospodarczą i chcemy ją rozszerzyć o nowe usługi, musimy zmienić wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Prowadzi ją wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wpisani są do niej przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. Aby sprawnie dokonać zmian, należy wypełnić formularz CEIDG – 1 i złożyć we właściwym urzędzie gminy. Obecnie, za pomocą internetowej platformy ePUAP możemy dokonać aktualizacji bez konieczności wychodzenia z biura bądź z domu. Jedynym warunkiem jest posiadanie elektronicznego podpisu weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu lub zaufanego profilu na platformie ePUAP. W przypadku zmiany profilu prowadzonej działalności, który znacznie przeważa ten określony w CEIDG, należy dokonać aktualizacji poprzez zmianę kodu PKD. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca będzie musiał zupełnie wykreślić rodzaj prowadzonej działalności. Aktualizacji dokonuje się poprzez zastąpienie poprzedniego kodu nowym poprzez dopisanie. Kolejność podawania kodów PKD nie ma znaczenia.

Zmiana danych także w KRS
Po dokonaniu zmian w ewidencji działalności gospodarczej, należy również zaktualizować dane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 19b ust. 1 pkt. 3 ustawy o KRS wszystkie zgłoszenia aktualizacyjne do urzędów składa się do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w KRS. Dodatkowo przedsiębiorca powinien wraz z wnioskiem wskazać właściwego naczelnika urzędu skarbowego, pod rygorem zwrotu wniosku. Wtedy sąd rejestrowy prześle do urzędu skarbowego wraz z wnioskiem odpis umowy spółki i dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu, w którym znajduje się siedziba firmy. Aktualizacji danych należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku grup kapitałowych aktualizacji dokonują osoby wskazane w umowie spółki. Za dokonanie zmiany wpisu w KRS przedsiębiorca zapłaci 250 zł. W przypadku kiedy właściciel firmy składa kilka wniosków o dokonanie zmian w KRS, sąd pobierze jedną opłatę, chyba że dla danego rodzaju czynności ustawa przewiduje opłatę wyższą.

Kiedy zmieniasz nazwę firmy
Jak wiadomo, rejestrując własną działalność, każde przedsiębiorstwo musi mieć nazwę, która w przepisach jest określana jako firma. Mimo że musi ona spełniać wiele wymogów, można ją zmienić. Na pewno nie można wykreślić z niej imienia i nazwiska, ponieważ są to elementy obligatoryjne. Pozostałe można bez problemu usunąć lub dodać nowe. O zmianie należy poinformować przy pomocy odpowiedniego wniosku maksymalnie do 7 dni od jej dokonania. Podobnie, jak przy zakładaniu firmy, właściwy jest formularz CEIDG-1. Przy aktualizacji trzeba jednak w rubryce 01 zaznaczyć punkt 2 i wpisać dzień, w którym przedsiębiorca zaczął posługiwać się nową nazwą. Dla spółek, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, oprócz zgłoszenia aktualizacyjnego do KRS, trzeba również dołączyć zmieniającą nazwę uchwałę zgromadzenia wspólników (lub akcjonariuszy). Zmiany nazwy jednoosobowej działalności gospodarczej można dokonywać również pocztą lub przez formularz online. Wystarczy uzupełnić odpowiednią rubrykę. Dokonanie zmian jest darmowe, o ile nie zdecydujemy się na listowne wysłanie zgłoszenia. Wtedy musimy liczyć się z kosztami nie tylko wysyłki, ale także poświadczenia notarialnego przy naszym podpisie.

Wpis do rejestru przedsiębiorców
Zgodnie z treścią art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Uchybienie powyższej zasadzie może doprowadzić do wszczęcia przez sąd rejestrowy postępowania w trybie art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, skutkującego:
wymierzeniem grzywny, która może być ponawiana,
wykreśleniem wpisu niezgodnego z rzeczywistym stanem rzeczy,
dokonaniem z urzędu wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze