Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

2019-10-10 0:00 Materiał Partnerski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Autor: Shutterstock

Rusza kolejny program przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Od teraz codzienne czynności i funkcjonowanie w społeczeństwie będą dla nich dużo łatwiejsze.

Pierwsza edycja programu jest realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wykluczeni, dyskryminowani

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” powstał z myślą o wszystkich tych, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, sportowych czy też udać się na rehabilitację albo do lekarza specjalisty. Dzięki inicjatywie ministerstwa możliwe jest znaczące przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu tych osób.

Nasz nowy program to krok w celu poprawy tej sytuacji. Chcemy, aby z pomocy osobistego asystenta skorzystało jak najwięcej osób niepełnosprawnych, które dzięki temu będą miały możliwość prowadzenia bardziej aktywnego i samodzielnego życia – mówi Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, sekretarz stanu w MRPiPS.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu w tym roku przeznaczy kwotę 30 mln zł, a w przyszłym – 50 mln zł. Środki oferowane przez ministerstwo pokryją koszty wynagrodzenia asystentów, zakupu dla nich biletów komunikacji publicznej oraz koszty ich ubezpieczenia NNW lub OC.

Asystent do zadań specjalnych

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wynika, że dla większości osób niepełnosprawnych wsparcie przez osobistego asystenta jest konieczne, aby mogły uczestniczyć w życiu społecznym. Asystent udzieli wsparcia podczas dojazdu na rehabilitację, wyjścia po zakupy lub do urzędu, a także przy podejmowaniu aktywności społecznej – np. wyjściu do kina, teatru czy muzeum.

Osobie niepełnosprawnej przysługiwać będzie prawo wyboru asystenta; z jego pomocy będzie mogła korzystać nieodpłatnie, przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 rano do 22.

W sytuacji, gdy okaże się, że finansowana przez ministerstwo pomoc asystenta w liczbie 30 godzin w miesiącu jest niewystarczająca, dalsze wsparcie będzie możliwe do sfinansowania z budżetu samorządu. Dzięki wprowadzeniu usługi asystenta jako ogólnodostępnej dla osób niepełnosprawnych, otworzą się przed nimi nowe możliwości.

Kto może ubiegać się o wsparcie

W ramach programu o środki na realizację usług asystenta mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego. Gminy i powiaty mają szansę uzyskać dofinansowanie do wysokości 100 proc. kosztów realizacji zadania.

Od października samorządy mogą składać wnioski do wojewodów, którzy przekażą je do akceptacji ministerstwa, a następnie będą podpisywane umowy wraz ze środkami na ten cel. Samorządy będą organizować i świadczyć tego typu usługi albo bezpośrednio, albo zlecając je innym podmiotom – mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

Do tej pory dostęp do asystentów osobistych był niewielki i z tego rodzaju wsparcia korzystali głównie ci, których było na to stać. Nowy program ministerstwa ma dać osobom niepełnosprawnym szansę na pełniejszą niezależność oraz większe zaangażowanie w życie społeczne.

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej