Pomoc finansowa dla ucznia

2011-06-12 4:00 TEM|Vanessa Nachabeé-Grzybowska

Nie stać cię, by kupić dziecku komplet podręczników albo nie masz za co kupić mu drugiego śniadania do szkoły? Możesz liczyć na pomoc w postaci zasiłku szkolnego, dofinansowania na wyprawkę lub stypendium dla uczniów

Jeśli rodzice dziecka borykają się z problemami finansowymi i nie stać ich nie tylko na kupno podręczników dla dziecka czy zrobienie kanapki do szkoły, to mogą ubiegać się m.in. o zasiłek szkolny i wyprawkę szkolną.

Zasiłek szkolny

Przeznaczony jest dla ucznia znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z edukacją lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Pieniądze na wyprawkę

Jednorazowe dofinansowanie podręczników dla uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie II gimnazjum, w klasie II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasie V ogólnokształcącej szkoły baletowej. A także dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na: kryterium dochodowe (504 zł miesięcznie lub 583 zł z niepełnosprawnym dzieckiem na osobę w rodzinie), zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uwaga!

Pieniądze na wyprawkę wypłacane są na mocy decyzji dyrektora szkoły

Uwaga!

Uczeń może otrzymać dofinansowanie zakupu podręczników, jeśli:
dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie wynosi więcej niż 504 zł lub 583 zł (jeśli dziecko jest niepełnosprawne)
wystąpią sytuacje losowe, kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne
zapadła decyzja o potrzebie kształcenia specjalnego

Na jaką kwotę możesz liczyć

180 zł
dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, niepełnopsprawnych klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

325 zł
dla uczniów klas III gimnazjów
dla uczniów klas III LO szkół muzycznych II stopnia, uczniów klas III LO szkół sztuk pięknych oraz uczniów klas VI ogólnokształcących szkół baletowych
dla uczniów niepełnosprawnych klas I-II gimnazjów, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia
dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI uczniów szkół baletowych

210 zł
dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI LO, szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych

315 zł
dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych

390 zł
dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnajzalnych
dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia
dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, uczniów niepełnosprawnych klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych oraz uczniów niepełnosprawnych liceów plastycznych

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium premier przyznaje jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w roku szkolnym.

Stypendium MEN

Mogą otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki bądź realizujący indywidualny tok studiów. Przepisy przewidują także przyznawanie stypendium za bardzo dobre wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przysługuje uczniowi szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie w zawodzie artystycznym, który uzyskał w semestrze bardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczniowi - laureatowi międzynarodowego lub krajowego konkursu artystycznego. Stypendium to może być przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku nauki w danym typie szkoły artystycznej i nie częściej niż raz w roku.

Uwaga!
Kandydatów do stypendium typują szkoły

Helena Kieroń (37 l.) z córką Laurą (6 l.), Dorożki (woj. podlaskie): Liczę na dofinansowanie dla uczniów

- Do niedawna mój starszy syn Alan (15 l.) mógł korzystać z bezpłatnych obiadów w szkole, a także otrzymywał stypendium socjalne. Była to spora ulga dla budżetu domowego, bo dzięki tym pieniądzom mogliśmy kupić podręczniki czy porządny strój sportowy. Świadczenia te jednak przepadły, gdy z mężem założyliśmy firmę krawiecką oraz sklep z odzieżą używaną i wzrosły nam dochody. Niestety, interes idzie nam coraz gorzej i mam nadzieję, że we wrześniu, kiedy moja 6-letnia córka pójdzie do szkoły, znów będę mogła ubiegać się o takie dofinansowanie.

Najnowsze