Pomoc społeczna

i

Autor: Shutterstock Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Zasiłek stały 2023. Komu przysługuje i ile można maksymalnie dostać?

2023-02-28 5:03

Jeśli twoje dochody nie wystarczają na utrzymanie, a jesteś całkowicie niezdolny do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, możesz w ośrodku pomocy społecznej dostać zasiłek stały. Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby go dostać. Na jaką kwotę możesz liczyć?

Zasiłek stały – komu przysługuje?

Jeśli twoje dochody nie wystarczają na utrzymanie, a jesteś całkowicie niezdolny do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, możesz w ośrodku pomocy społecznej dostać zasiłek stały.

Zasiłek stały może otrzymać:

* pełnoletnia osoba samotnie gospodarująca, niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

* pełnoletnia osoba pozostająca w rodzinie, niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kryterium dochodowe 2023

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom, które spełniają kryterium dochodowe, weryfikowane co 3 lata. Zweryfikowane kryteria dochodowe obowiązują od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym jest przeprowadzana weryfikacja. Ostatnia weryfikacja miała miejsce w roku 2021. Kolejna weryfikacja przypada więc na rok 2024.

Aktualnie od 1 stycznia 2022 r. kwoty kryteriów dochodowych wynoszą:

* dla osoby samotnie gospodarującej –776 zł,

* dla osoby w rodzinie - 600 zł.

Zasiłek stały 2023 – jaka kwota?

Jego wysokość zależy od tego czy mieszkasz samotnie czy z rodziną. W przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie. W przypadku osoby w rodzinie jest to zaś różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie.

Ważne! Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Kiedy zasiłek stały nie przysługuje?

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Jak uzyskać zasiłek stały?

Żeby uzyskać wsparcie, powinieneś zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Zanim ośrodek zdecyduje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, podczas którego oceni, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna.

Sonda
Czy system pomocy społecznej w Polsce jest wystarczający?
Tańczące z promocjami 16.02.2023
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze